Show simple item record

Measurement and Usability Evaluation of the Part of Original Slapy Dam Survey Network

dc.contributor.advisorJiřikovský Tomáš
dc.contributor.authorMarkéta Kubelová
dc.date.accessioned2019-06-20T22:53:30Z
dc.date.available2019-06-20T22:53:30Z
dc.date.issued2019-06-20
dc.identifierKOS-880323438205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83540
dc.description.abstractNa VD Slapy má dojít k zániku pozorovaných bodů, které jsou aktuálně využívány pro sledování posunů a deformací. Cílem této diplomové práce je zaměření a následné zhodnocení využitelnosti části původní aktuálně nevyužívané geodetické sítě. Na základě shromážděných materiálů, provedené rekognoskace a apriorních modelů byla pro zaměření vybrána část vztažné sítě a 4. revizní chodba. Zaměření vybrané části sítě proběhlo přístrojem Leica TM30 ve dvou etapách. Získaná data byla zpracována v programu EasyNET 3D. Bylo provedeno zhodnocení dosažené přesnosti, různých způsobů zpracování a v závěru byla navržena možná řešení pro budoucí sledování posunů a deformací na tomto vodním díle.cze
dc.description.abstractObserved points on the Slapy Dam, currently used to monitor displacements and deformations, are supposed to disappear. The aim of the dissertation is to measure and subsequently evaluate usability of a part of the original currently unused survey network. A part of a reference network and the 4th control tunnel were chosen for measurement on the ground of collected materials, completed terrain reconnaissance and a priori models. The measurement of the chosen part was realized in two epochs by Leica TM30 device. The acquired data were processed in EasyNET 3D program. We evaluated the accuracy achieved, various processing methods and in the end we suggested possible arrangements for future monitoring of displacements and deformations on the dam.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectEasyNET 3Dcze
dc.subjectetapové měřenícze
dc.subjectgeodetický monitoringcze
dc.subjectLeica TM30cze
dc.subjectnucená centracecze
dc.subjectposuny a přetvořenícze
dc.subjectpozorovaný bodcze
dc.subjectvnější přesnost měřenícze
dc.subjectvnitřní přesnost měřenícze
dc.subjectvztažná síťcze
dc.subjectEasyNET 3Deng
dc.subjectmeasurement in epochseng
dc.subjectgeodetic monitoringeng
dc.subjectLeica TM30eng
dc.subjectforced centeringeng
dc.subjectdisplacements and deformationseng
dc.subjectobserved pointeng
dc.subjecttotal accuracy of measurementeng
dc.subjectprecision of measurementeng
dc.subjectreference networkeng
dc.titleZaměření a zhodnocení využitelnosti části původní měřické sítě VD Slapycze
dc.titleMeasurement and Usability Evaluation of the Part of Original Slapy Dam Survey Networkeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeBureš Jiří
theses.degree.disciplineGeodézie a kartografiecze
theses.degree.grantorkatedra speciální geodéziecze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record