Show simple item record

The creation of the new instructional material

dc.contributor.advisorVaněček David
dc.contributor.authorLenka Kulhánková
dc.date.accessioned2019-06-15T22:52:58Z
dc.date.available2019-06-15T22:52:58Z
dc.date.issued2019-06-15
dc.identifierKOS-785934416305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83232
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na tvorbu nového didakticko - odborného materiálu v podobě nového učebního textu zaměřeného na realizaci zkoušek tvárnosti za studena pro 3. ročník, obor strojní mechanik (zámečník), kód a název oboru: 25-51H/01 Strojní mechanik. V teoretické části se zabývá přípravou učitele na vyučování, profilem absolventa, demonstrační metodou, demonstračním pokusem u oboru strojní mechanik (zámečník), kód a název oboru: 25-51-H/01 Strojní mechanik. V praktické části je na základě teoretických základů vytvořen nový učební text zaměřený na zkoušky tvárnosti za studena (zkoušky lámavosti, zkoušky drátu střídavým ohybem, zkoušky střídavým ohýbáním plechu a pásů, zkoušky plechů a pásů hloubením dle Erichsena, zkoušky trubek rozháněním, rozšiřováním, lemováním a smáčknutím).Při zpracování práce byla použita metoda práce: teoretické studium odborné a didaktické literatury. Byla provedena analýza dostupné literatury, učiva, kurikulárních dokumentů a dalších informačních zdrojů.cze
dc.description.abstractThe Bachelor thesis focuses on creation of a new didactical - technical material in the form of a new teaching text aimed at realisation of testing cold metal forming by a third grade student, subject of study, machine fitter, code and name of subject of study: 25-51-H/01 Machine fitter. Theoretical part focuses on teacher's preparation for lessons, absolvent's profile, demonstration method and demonstration experiment in subject of study Machine fitter, code and name of subject of study 2151-H/01 Machine fitter. In practical part a new teaching text is formed based on theoretical foundations which specializes on trials of metal forming for a student (testing of fragility, testing of wire by alternate bending , testing by alternative bending of a metal sheet and belts, testing of metal sheets and belts by hollowing as per Erichsen, testing of pipes by drifting, widening, edging and wringing). Methods of work used to process this thesis: theoretical study technical and didactical literature. Analysis of available literature, teaching materials, kurikularni documents and other information materials were used.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectUčební textcze
dc.subjectučitelcze
dc.subjectžákcze
dc.subjectdemonstrační pokuscze
dc.subjectzkoušky tvárnosti za studenacze
dc.subjectTeaching texteng
dc.subjectteachereng
dc.subjectstudenteng
dc.subjectdemonstration experimenteng
dc.subjecttests of formability for a studenteng
dc.titleTvorba nového učebního textucze
dc.titleThe creation of the new instructional materialeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeSvoboda Emanuel
theses.degree.disciplineUčitelství praktického vyučování a odborného výcvikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record