Show simple item record

Impacts of Choice of Legal Form on the Financial Position of a Business Entitydc.contributor.advisorStrouhal Jiří
dc.contributor.authorZuzana Kodadová
dc.date.accessioned2019-06-11T14:47:02Z
dc.date.available2019-06-11T14:47:02Z
dc.date.issued2019-06-07
dc.identifierKOS-785932519605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82506
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je vyhodnocení finanční situace obchodního subjektu a na základě zjištěných informací určit, zda se firmě vyplatí být nadále živnostník – OSVČ, nebo kapitálová společnost – s.r.o. V bakalářské práci budou zmíněny právní formy obchodních subjektů, definována primární daňová terminologie a charakteristika daňového systému v České republice. Blíže se bude zaobírat pečlivému rozboru daňového a odvodového zatížení na výsledky hospodaření u představené firmy, kterou vlastní fyzická osoba, OSVČ, která má 5 až 10 zaměstnanců. Zkoumány budou především odvody daně z příjmů podnikatele, silniční daň a daň z nemovitostí. Dále u daně z přidané hodnoty bude hodnocena jak základní sazba daně, tak sazba snížená a v neposlední řadě i přenesená daňová povinnost. V jedné z částí se budou porovnávat výhody a nevýhody jak u OSVČ, tak u společnosti s.r.o., které jsou součástí tohoto tématu. V praktické části bude představen již zmiňovaný obchodní subjekt a budou rozebrány odvody z podnikání. Část bude zaměřena na odvodové zatížení podnikatele ze zaměstnaneckých mezd, které je povinen platit a posouzení zatížení u OSVČ na odvody sociálního a zdravotního pojištění se značným vlivem na daňové zatížení firmy. Dále proběhne porovnání, co a kolik odvede státu a jaké výstupy z toho pro něj do budoucna vzniknou. Rovněž bude zaznamenána nejvýhodnější forma podnikání, tzv. daňová optimalizace. V závěru této bakalářské práce budou zkoumány výzkumné otázky, které se buďto potvrdí nebo ne a následně nato uvedu pár návrhů, které by měly vést ke zlepšení.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor work is to evaluate the financial situation of a business subject and to decide after the research i fit is efficient to stay the self-employed or to become a capital company. Legal forms of business antities will be mentioned in bachelor work, and tax terminology and tax systém of the Czech Republic will be also defined. It will closely focus on the careful examination of the tax and levy costs and their impact on the economy of the introduced company which is owned by a natural person who embolie between five and ten employees. Corporate income tax, road tax and property tax will be also examine. Further, basic rate of VAT, lower rate of VAT and transposed tax will be analysed. The next part of the bachelor work will comment the advantages and disadvantaged of being either self-employed or a capital company. The mentioned business subject will be introduced in the practical part of the bachelor work and it is levies will be analysed. One part of the bachelor work will firstly concentrate on levy costs from employee´s wages which the employer is obliged to pay and secondly, on the impact of employer´s levy costs of health and social insurance on tax burden of the company. Next part will be compared the costs that are paid to the state and how they will affect the person in the future. There will be also record the most efficient way of doing business (so called tax optimising). At the end of this bachelor work will be examined research questions which will either be confirm or not and then I will make a few suggestions that should lead to improvements.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDaňová povinnostcze
dc.subjectdaňcze
dc.subjectplátce daněcze
dc.subjectpoplatník daněcze
dc.subjectprávní formacze
dc.subjectforma podnikánícze
dc.subjectobchodní subjektcze
dc.subjectdaň z příjmů právnických a fyzických osobcze
dc.subjectTax dutyeng
dc.subjecttaxeng
dc.subjecttaxpayereng
dc.subjectlegal formeng
dc.subjectbusiness formeng
dc.subjectbusiness entityeng
dc.subjectincome tax of legal and individual personseng
dc.titleDopady volby právní formy na finanční situaci obchodního subjektucze
dc.titleImpacts of Choice of Legal Form on the Financial Position of a Business Entityeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeJindřichovská Irena
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record