Show simple item record

Using Tree Trends to Design Rules in Adaptive Structures

dc.contributor.advisorŠebek Jiří
dc.contributor.authorMichal Matija
dc.date.accessioned2019-06-11T14:44:11Z
dc.date.available2019-06-11T14:44:11Z
dc.date.issued2019-06-06
dc.identifierKOS-773337320805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82375
dc.description.abstractBakalárska práca sa zaoberá hľadaním nových pravidiel pre adaptívne štruktúry. Prácu možno rozdeliť do troch celkov, kde prvým je rozlišovanie užívateľských rolí. Bol navrhnutý algoritmus, ktorý bude detekovať navigovanie po menu od prezerania stránky. Súčasne sa bude dynamicky prispôsobovať užívateľovi. Detekcia využíva viacero informácií pre rozhodovanie, a to čas strávený na prvku, počet slov na stránke a počet navštívení. Druhým celkom je rozvrhnutie prvkov v uzle, v ktorom sa hľadá optimálne poradie prvkov, pričom sa zohľadňuje rýchlosť preklikávania a priamočiarosť k nájdeniu prvku. Využívajú sa informácie od viacerých užívateľov a aplikujú zmenu na konkrétneho. V poslednom celku ide o kooperáciu viacerých menu, kde algoritmus detekuje prechody medzi viacerými a následne upraví model prehodením prvku alebo zoradením druhého menu na základe pozícii v prvom. V pravidlách sa snažíme zlepšiť čas strávený užívateľom na danom prvku a eliminovať negatívne aktualizácie. Všetky pravidlá sú implementované do Java EE frameworku, ktorý umožňuje jednoduchým spôsobom jeho využívanie. Pri riešení bol použitý programovací jazyk Java s použitím Spring frameworku a databázovým serverom od Oracle~12c.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with finding new rules for adaptive structures. The thesis can be divided into three parts, where the first is to distinguish user roles. An algorithm has been designed to detect menu navigation from page browsing. Concurrently, it will dynamically adapt to the user. Detection uses multiple decision-making information, namely the time spent on an item, the number of words per page, and the number of visits. The second part is the sorting of the items in the node in which the optimal order is searched for, taking into account the speed and directness click through to find the item. It uses information from multiple users and applies the change to a specific one. The last part is about the cooperation of several menus where the algorithm detects the transitions between multiple menus and subsequently adjusts the model move the item or by sorting a second menu based on the position in the main menu. In the rules, we try to improve the time spent on a given item and eliminate negative updates. All rules are implemented into the Java EE framework, which makes it easy to use. The Java programming language was used in the solution using Spring framework and database server from Oracle 12c.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectJavacze
dc.subjectSpring frameworkcze
dc.subjectadaptívna štruktúracze
dc.subjectmenucze
dc.subjectadaptívne pravidlácze
dc.subjectJavaeng
dc.subjectSpring frameworkeng
dc.subjectadaptive structureeng
dc.subjectmenueng
dc.subjectadaptive ruleseng
dc.titleVyužití stromových operací při návrhu pravidel v adaptivních strukturáchcze
dc.titleUsing Tree Trends to Design Rules in Adaptive Structureseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeBalata Jan
theses.degree.disciplineInformatika a počítačové vědycze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record