Show simple item record

Territorial Claims for Burial with Regard to Cultural Differencesdc.contributor.advisorJetel Václav
dc.contributor.authorCarda Lukáš
dc.date.accessioned2019-02-20T11:12:44Z
dc.date.available2019-02-20T11:12:44Z
dc.date.issued2019-02-13
dc.identifierKOS-880323324005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80974
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na územní nároky na pohřbívání a zmapováním jednotlivých rituálů s ohledem na kulturní odlišnosti. Dle osobních zkušeností z cest i ze získané literatury jsou zmapovány hlavní světová náboženství a jejich pohřební kultura. Součástí práce je katalog navštívených hřbitovů z kterých jsou čerpány poznatky pro tvorbu Manuálu k návrhu hřbitovů s ohledem na náboženské zvyklosti, který je rovněž součástí této práce. Každý list katalogu mapuje jednotlivý hřbitov, jeho umístění v obci, ve státě, najdeme zde několik fotek pořízených na pohřebišti, bližší informace o historii a jaká se na dané pohřebiště vztahuje legislativa. Poslední části práce je Návrh multikulturního hřbitova v Praze. Jedná se zjednodušený architektonický návrh na pozemku u břehy Vltavy v části Karlín. V návrhu jsou zohledněny potřeby jednotlivých náboženských kultur i aspekty daného pozemku.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on territorial demands for burial and mapping of individual rituals with respect to cultural differences. Based on the personal experience of journeys and literature, the main world religions and their funeral culture are mapped. Part of the work is a catalog of visited cemeteries from which the findings are drawn for the creation of the Manual for the design of cemeteries with respect to religious customs, which is also part of this work. Each catalog sheet maps a single cemetery, it's location in the village, in the state, there are several photos taken at the burial site, more detailed information about the history and what the burial ground is covered by the legislation. The last part of the thesis is the Design of a Multicultural Cemetery in Prague. This is a simplified architectural design on the land on the banks of the Vltava River in Karlín. The proposal takes into account the needs of individual religious cultures and aspects of the given land.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPohřbívání,smrt,světová náboženství,manuál,návrh,urbanismus hřbitovůcze
dc.subjectBurial,death,world religions,manual,design,urbanism of cemeterieseng
dc.titleÚzemní nároky na pohřbívání s ohledem na kulturní odlišnosticze
dc.titleTerritorial Claims for Burial with Regard to Cultural Differenceseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2019-02-13
dc.contributor.refereeČernoch Jan
theses.degree.disciplineInženýrství životního prostředícze
theses.degree.grantorkatedra urbanismu a územního plánovánícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record