Now showing items 1-20 of 284

  • Krč - Zálesí 

   Author: Aneta Vévodová; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Předdiplomní projekt a diplomová práce se zabývají územím v blízkosti Thomayerovy nemocnice na Praze 4 - Krči. Tématem samotné diplomové práce je studie souboru staveb a veřejného prostranství navazujícího na navrhovanou ...
  • Milevsko - západ - urbanistická studie dostavby obytného území 

   Author: Petra Kojetínová; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Tématem diplomové práce je zpracování územní studie v lokalitě Milevsko – západ. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí – část předdiplomovou, která řeší celkovou koncepci území, a diplomovou, která se zabývá komplexním ...
  • Praha - Písnice - urbanistická studie dostavby okolí dopravního terminálu metra 

   Author: Lenka Houserová; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Tématem diplomové práce je zpracování územní studie lokality Praha Písnice. Jedná se o lokalitu plánované konečné metra D - Depo Písnice. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, na předdiplomovou část, která řeší ...
  • Nové Dvory 

   Author: Jakub Havela; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Turek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Předmětem diplomové práce je architektonická studie polyfunkčního objektu, který spolu s navazujícím centrálním náměstím vytváří nové centrum rozvojové lokality v okolí budoucí stanice metra D - Nové Dvory v městské části ...
  • Nástroje prostorové regulace v územním plánování (míra využití území) 

   Author: Dagmar Svobodová; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Mazura Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
   Tato práce popisuje základní legislativní východiska a nástroje územního plánování v České republice. Podrobněji se věnuje problematice zabývající se regulačními plány, jejich tvorbě a pořizování. Přesto, že se jedná o ...
  • Využití nástrojů 3D analýzy v územním plánování 

   Author: Lukáš Baťka; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Chrást Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
   Diplomová práce se zabývá možnostmi využití 3D analýzy v územním plánování, konkrétně v územně plánovacích nástrojích velkých měřítek. Cílem diplomové práce je na základě rozboru souboru nástrojů 3D Analyst v softwaru ...
  • Preventivní hodnocení krajinného rázu přírodního parku Kornatický potok 

   Author: Karolína Fryčková; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Janečková Kristina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
   Diplomová práce je zaměřena na preventivní hodnocení krajinného rázu v přírodním parku Kornatický potok. Hodnocení je primárně založeno na diferenciaci území do několika úrovní, kterými jsou oblasti krajinného rázu, místa ...
  • Zahrádkářské osady a jejich význam v udržitelném rozvoji území 

   Author: Michaela Kafková; Supervisor: Janatka Marek; Opponent: Koloušek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
   Předmětem této diplomové práce je fenomén zahrádkářských osad a jeho vliv na území. Zahrádkaření je zákonem považováno za veřejně prospěšnou činnost a jeho obliba stále stoupá. Jedním z faktorů atraktivity zahrádkaření je ...
  • Návrh plánu ochrany památkové zóny Bečovsko 

   Author: Helena Mottlová; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Pešková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
   Diplomová práce se zabývá plány ochrany krajinných památkových zón, tak jak stanovuje § 6a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (památkový zákon). Teoretická část práce se zabývá základní teorií kulturní krajiny ...
  • Návrh systému sidelní zeleně Milevsko 

   Author: Tomáš Řezáč; Supervisor: Vondráčková Simona; Opponent: Jebavý Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
   Diplomová práce na téma Územní studie sídelní zeleně v Milevsku se zaměřuje na obecnou definici pojmu sídelní zeleně a s ní spojenými odbornými termíny. Kromě definice sídelní zeleně práce zhodnocuje přínosy jednotlivých ...
  • Nástroje prostorové regulace v územním plánování (regulační čáry) 

   Author: Monika Vincíková; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Mazura Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu nástrojů regulace prostorového uspořádání zástavby v územně plánovací dokumentaci, konkrétně v regulačních plánech. V analytické části práce jsou identifikovány výskyty jednotlivých ...
  • Palmovka 

   Author: Barbora Plachetková; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Turek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Palmovka Diplomová práce se zabývá urbanistickým návrhem územní Palmovka v Praze Libeň. Návrh řeší území v okolí autobusového nádraží a jihozápadní část území je vymezena Libeňským mostem, ulicí Voctářova a ulicí Sokolovská. ...
  • Ústí nad Labem - urbanistická studie transformace centra západ 

   Author: Gloria Abu Zummarová; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Tématem diplomové práce je zpracování územní studie v lokalitě Ústí nad Labem - Západ. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí - konkrétně předdiplomovou, řešící celkovou urbanistickou koncepci transformované části ...
  • Klatovská třída Plzeň 

   Author: Richard Zeman; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Tématem diplomové práce je analýza plzeňské Klatovské třídy a na ní připojených veřejných prostranství a koncepční návrh jejich úprav. Práce je rozdělena do dvou částí - předdiplomní projekt a diplomní projekt. Předdiplomní ...
  • Žatec - urbanistická studie transformace pravého břehu Ohře 

   Author: Vladimír Janda; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Tématem diplomové práce je urbanistická studie proměny části města Žatec pod historickým centrem s dominancí využití pravého břehu Ohře pro veřejnost. Území je vymezeno sídlištěm Podměstí, Ohří, starým městem a Rooseweltovou ...
  • Libčice nad Vltavou - studie veřejných prostranství 

   Author: Veronika Hamanová; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Černoch Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce se zabývá studií veřejných prostranství ve městě Libčice nad Vltavou. Práce vychází z návrhu nového územního plánu Libčice nad Vltavou, územně analytických podkladů ORP Černošice, konzultací se starostou ...
  • Analýza prostupnosti krajiny a návrh obnovy historických cest v okolí Luže 

   Author: Jakub Hrubý; Supervisor: Vondráčková Simona; Opponent: Ševčík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce se zabývá optimalizací prostupnosti krajiny v okolí města Luže za pomoci obnovy zaniklých historických cest. Práce obsahuje jak teoretický úvod do problematiky prostupnosti krajiny, tak analýzu této ...
  • Prostorové plánování v obcích CHKO Blanský les 

   Author: Pavel Vojtko; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Macurová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce se zabývá problematikou územně plánovacích dokumentací obcí v chráněné krajinné oblasti Blanský les v jednom ORP Český Krumlov. Úvodní část je věnována teorii územně plánovacích nástrojů a legislativním ...
  • Sušice - studie veřejných prostranství 

   Author: Štěpán Potužák; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Černoch Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce se zabývá tématem veřejných prostranství ve městě Sušice. V první části řeší problematiku veřejných prostranství obecně, následně se zaměřuje na analýzu veřejných prostranství města, jeho okolí a návrh dvou ...
  • Sídliště Černý Most - návrh revitalizace 

   Author: Tomáš Klusák; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Černoch Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce se skládá z textové a grafické části. Textová část je nejprve zaměřena na sídliště obecně. Zkoumá historicko-politický kontext jejich vzniku a zabývá se odlišnostmi v evropském měřítku. Navazuje část zaměřená ...