Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 174

  • Generel dopravy v klidu města Vlašim 

   Autor: Hak David; Vedoucí práce: Janatka Marek; Oponent práce: Melena Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Abstrakt Cílem této diplomové práce je vytvořit souhrn opatření pro zlepšení dopravy v klidu. Především pak zlepšit podmínky pro parkování návštěvníků města, bez toho aby se omezily možnosti odstavování vozidel rezidentům. ...
  • Kladno - koncepce rozvoje území v oblasti bývalého dolu Engerth 

   Autor: Kučerová Lucie; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Lomnický Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá územím bývalého důlního areálu Engerth a přilehlého sídliště, nacházející se v severní části statutárního města Kladna, v městské části Ostrovec. Práce se soustředí jednak na historický vývoj této ...
  • Studie adaptace na změnu klimatu pro město Jablonec nad Nisou 

   Autor: Tichý Michal; Vedoucí práce: Janatka Marek; Oponent práce: Melena Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Studie adaptace na klimatickou změnu pro město Jablonec nad Nisou představuje souhrn problematiky a vychází zplatných legislativních dokumentů a smluv. Analyzuje předpokládaný vývoj klimatu na základě současného stavu ...
  • Plochy těžby nerostů v územních plánech 

   Autor: Wlazlo Martin; Vedoucí práce: Pospíšil František; Oponent práce: Mazura Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Práce je zaměřena na způsoby zapracování ploch těžby nerostů do územních plánů a určení podmínek jejich využití a způsobu vyjádření jejich rekultivace. Byla provedena analýza problematiky řešení v několika územních plánech ...
  • Řeka a město v územních plánech 

   Autor: Mayerová Silvie; Vedoucí práce: Pospíšil František; Oponent práce: Mazura Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce Řeka a město v územních plánech shrnuje základní teoretické poznatky z legislativy, metodik a publikací na dané téma. Pro znázornění přístupu k řešení řek a jejich břehů v územních plánech jsou poznatky ...
  • Benešov - koncepce rozvoje dopravy 

   Autor: Bartošovská Hana; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Lomnický Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá zpracováním komplexní analýzy dopravní infrastruktury města Benešov. Analýza území vychází z doplňujících průzkumů a rozborů veřejné dopravní infrastruktury, rozboru dat ŘSD a ostatních dostupných ...
  • Přírodní park Hornopožárský les - hodnocení krajinného rázu 

   Autor: Kordula Michal; Vedoucí práce: Kupka Jiří; Oponent práce: Kottová Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Do české legislativy byl poprvé zakotven institut krajinného rázu v roce 1992 v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Pojem krajinný ráz podle tohoto zákona obsahuje přírodní, kulturní, historické a vizuální ...
  • Braník - území ledáren a pivovaru 

   Autor: Bejšovcová Veronika; Vedoucí práce: Stojan Daniel; Oponent práce: Adamová Bohuslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem této diplomové práce je urbanisticko - architektonická studie zástavby jihozápadní části katastrálního území Praha 4, Braník. Obsahem předdiplomního projektu jsou průzkumy, analýzy a následný návrh studie zástavby, ...
  • Braník - území ledáren a pivovaru 

   Autor: Klavrzová Dominika; Vedoucí práce: Stojan Daniel; Oponent práce: Adamová Bohuslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem této diplomové práce je komplexní návrh urbanistické studie oblasti kolem areálu bývalých ledáren a pivovaru v Praze 4, Braníku. Následně se diplomní projekt soustředí na detailnější návrh nově vzniklého veřejného ...
  • Hagibor 

   Autor: Boganov Alexey; Vedoucí práce: Durdík Petr; Oponent práce: Tuček Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Projektovaná oblast se nachází ve Strašnicích na Praze 6 - v areálu Hagibor, původně pojmenovanému na počest sportovního centra ŽSK Hagibor, a hraničí s ulicemi Vinohradská, Počernická a Izraelská na severu. Tato oblast ...
  • MALÁ SKÁLA - POD ZÁMKEM - výchozí bod pro turistické a rekreační využití historické kulturní krajiny a přírodních hodnot Maloskalska 

   Autor: Adamcová Anna; Vedoucí práce: Vorel Ivan; Oponent práce: Vaněk Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem předdiplomního projektu je provést analýzu kulturně historických a krajinářsko - estetických hodnot krajiny, jednotlivých prvků krajinářské kompozice s jejími symbolickými významy a prostorovými souvislostmi symbolických ...
  • Praha 3 - studie centra lokality Nákladové nádraží 

   Autor: Kupková Denisa; Vedoucí práce: Kaplan Ivan; Oponent práce: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Řešená lokalita se nachází v městské části Praha 3 - Žižkov. Území je vymezeno ulicemi Jana Želivského, U Nákladového nádraží a Malešická. Většina území byla dříve využívána jako areál koncového velkokapacitního nádraží ...
  • Praha Holešovice - Bubny 

   Autor: Kolín Jakub; Vedoucí práce: Mužík Jan; Oponent práce: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem diplomové práce je urbanistická studie lokality Praha Bubny v ploše bývalých vlakových dílen. V rámci předdiplomního projektu byla zpracována oblast dílen a přilehlého okolí v rozsahu mezi ulicemi Bubenská a ...
  • České Budějovice - centrum lokality bydlení u Vrenských rybníků 

   Autor: Topková Sonja; Vedoucí práce: Kaplan Ivan; Oponent práce: Augustin Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Cílem diplomové práce je dotvoření prostoru bývalého vojenského cvičiště Čtyři Dvory mezi dvěma největšími sídlišti Máj a Vltava ve městě České Budějovice. Řešený prostor je vymezen ulicemi Husova třída, E. Rošického a ...
  • Chomutov - lokalita před novým městským nádražím 

   Autor: Petříková Tereza; Vedoucí práce: Kaplan Ivan; Oponent práce: Klokočka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem této diplomové práce je architektonicko - urbanistická studie lokality před novým městským nádražím v Chomutově. Předdiplomní projekt je zaměřen především na analýzu zájmového území, průzkumy a rozbory, a následně ...
  • MALÁ SKÁLA - ZÁMEK - transformace středu obce jako jádra historické kulturní krajiny 

   Autor: Tomšů Terezie; Vedoucí práce: Vorel Ivan; Oponent práce: Vaněk Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem projektu je urbanistické a architektonicko-objemové řešení ústředního prostoru obce malá skála, navazující na areál zámku, pivovaru a panského dvora (kulturně-klidová část). Studie řeší možnosti nového využití a ...
  • Vítězné náměstí 

   Autor: Urbanová Štěpánka; Vedoucí práce: Durdík Petr; Oponent práce: Koubek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Zadáním diplomové práce bylo zpracování urbanistické studie Vítězného náměstí v Praze 6. Řešený prostor je vymezen ulicemi Evropská, Jugoslávských partyzánů, Šolínovou ulicí a Vítězným náměstím. Potenciál tohoto místa tkví ...
  • Masarykovo nádraží 

   Autor: Volrábová Zuzana; Vedoucí práce: Durdík Petr; Oponent práce: Turek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Předmětem předdiplomního projektu byla urbanistická studie lokality mezi Masarykovým nádražím a Florencem v Praze. Cílem diplomní práce je detailnější zpracování výše zmíněného projektu, konkrétně v blízkosti Florence, a ...
  • Masarykovo nádraží 

   Autor: Svobodová Martina; Vedoucí práce: Durdík Petr; Oponent práce: Turek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Obsahem Diplomové práce je urbanistická koncepce Masarykova nádraží v Praze a jeho konverze. Diplomová práce se zabývá studií souboru vybraných staveb a přilehlého parteru. Tento prostor je vymezen ulicemi Na Florenci, ...
  • Plzeň - studie Korzo nádraží - centrum 

   Autor: Kopecká Jana; Vedoucí práce: Kaplan Ivan; Oponent práce: Bořík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem diplomové práce je návrh urbanistické studie s detailem v parteru, jednoho z nejexponovanějších částí města Plzně, mezi historickým centrem a hlavním vlakovým nádražím. Území je vymezeno ulicemi Americká, Sirková, ...