Show simple item record

Modeling and Analysis of Simulated Leakage of Dangerous Chemical during Transportdc.contributor.advisorMildorf René
dc.contributor.authorMüllerová Dana
dc.date.accessioned2019-02-20T11:08:54Z
dc.date.available2019-02-20T11:08:54Z
dc.date.issued2018-06-28
dc.identifierKOS-786214127805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80794
dc.description.abstractDiplomová práce na téma Modelace a analýza simulovaného úniku nebezpečné chemické látky při její přepravě se zabývá vyhodnocením rizik a následků při úniku chlóru z železniční cisterny na vlakovém nádraží Černošice. V teoretické části je popsána legislativa týkající se problematiky chemických látek a jejich přepravy. Dále jsou vylíčeny vybrané havárie spojené s únikem nebezpečné chemické látky, značení vozidel, vlastnosti a nebezpečí chlóru. Cílem práce je vyhodnocení dopadů na okolní prostředí, která nastanou po úniku chlóru z železniční cisterny pomocí modelací v softwarových programech TerEx a Aloha. Následně jsou porovnány výsledky mezi oběma programy a porovnány z hlediska jejich dostupnosti a použitelnosti. Za spolupráce s Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy, stanicí Radotín (dále jen ,,HZS") je popsán pravděpodobný postup u zásahu při takovéto mimořádné události a jsou navrhnuta vhodná opatření na ochranu obyvatelstva. Výsledky modelace jsou podrobně shrnuty v praktické části a zobrazeny na grafických a mapových podkladech. Stanovené hypotézy jsou v diskuzi rozebrány a následně potvrzeny. Závěrem lze konstatovat, že při komplikované nehodě popsané v závěrečné práci se většina sil a prostředků složek integrovaného záchranného systému nedostaví na místo zásahu včas, a to ani, když jsou dokonale připravené.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis "Modelling and Analysis of Simulated Leakage of a Dangerous Chemical Substance during its Transport" evaluates the risks and consequences of chlorine leakage from a railway tank at the Černošice train station. The theoretical part describes the legislation on chemical substances and their transport. Next, it also focuses on selected accidents involving the leakage of dangerous chemical substances, transport vehicles marking and properties as well as dangers of chlorine. The aim of the thesis is to evaluate environmental impacts of chlorine leakage from a tank car by modelling in TerEx and Aloha programs. Consequently, the results between the two programs are compared together with the programs' availability and usability. In cooperation with the Radotín station of the Fire Rescue Service of Capital of Prague ("HZS"), the thesis describes the probable procedure during such an emergency operation and proposes appropriate measures to protect the population. The practical part summarizes in detail the results of the modelling and displays them in graphic and map formats. The set hypotheses are analysed in the discussion and subsequently confirmed. In conclusion, I determined that during a complicated accident described in the thesis, most of the groups and organizations within the emergency services do not arrive in time - even if perfectly prepared.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectNebezpečná chemická látka,řád RID,železniční havárie,chlór,hasičský záchranný sborcze
dc.subjectDangerous chemical substances,RID Regulation,rail accidents,chlorine,Fire Rescue Serviceeng
dc.titleModelace a analýza simulovaného úniku nebezpečné chemické látky při její přepravěcze
dc.titleModeling and Analysis of Simulated Leakage of Dangerous Chemical during Transporteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-06-28
dc.contributor.refereeBehina Miroslav
theses.degree.disciplineCivilní nouzové plánovánícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record