Show simple item record

Analysis of the Possibilities of Selecting a Suitable Locality for a Deep Geological Repository of Radioactive Waste in the Czech Republic

dc.contributor.advisorSlovák Jiří
dc.contributor.authorJuránková Eva
dc.date.accessioned2019-02-20T11:08:37Z
dc.date.available2019-02-20T11:08:37Z
dc.date.issued2018-06-27
dc.identifierKOS-786214120205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80782
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na aktuální téma z oblasti jaderné energetiky, výstavbu hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva. Česká republika (dále jen ,,ČR") je aktivní v jaderném programu a na jejím území se nachází dvě jaderné elektrárny. S jejich využíváním roste i množství radioaktivních odpadů. Bezpečné nakládání s těmito odpady je prioritním zájmem společnosti - státu. K tomuto účelu byl státem vytvořen a vládou schválen důležitý strategický dokument Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem. Tato koncepce předpokládá jako nejlepší možný způsob ukládání vysoceaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva do hlubinného úložiště, které zajistí bezpečnost pro dotčené budoucí generace minimálně po sto tisíc let. K zajištění bezpečného ukládání radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva byla na základě atomového zákona č. 18/1997 Sb. (a nově dle nového atomového zákona č. 263/2016 Sb.) zřízena státní organizace Správa úložišť radioaktivních odpadů (dále jen ,, SÚRAO"). K zajištění budoucího hlubinného úložiště SÚRAO vytipovala v minulosti sedm lokalit, které budou dále hodnoceny. Diplomová práce zanalyzuje těchto sedm lokalit s cílem návrhu čtyř lokalit, které budou vybrány a doporučeny pro další fázi hodnocení lokalit. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část rozebere pojem radioaktivní odpady a celkový význam hlubinného úložiště na našem území. Praktická část stanoví kritéria, na základě kterých bude provedena analýza sedmi určených lokalit a jejich vzájemné porovnání.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on the actual topic from the sphere of nuclear power energy, construction of a deep geological repository of spent nuclear fuel. The Czech Republic is active in nuclear program and two nuclear power plants are located in its territory. Use of these nuclear power plants increases the number of radioactive waste. Safe manipulation with radioactive waste is a priority interest of the society - the state. For this purpose, an important strategic document of the Concept of the Manipulation of Radioactive Waste and Spent nuclear fuel was created and approved by the Government. This Concept assumes the best way how to store radioactive waste in a deep repository. This repository will provide security to the future generations concerned for at least a hundred thousand years. In order to ensure the safe storage of radioactive waste and spent nuclear fuel by the Act No. 18/1997 Coll. (by the new Atomic Act No. 263/2016 Coll.) a stated organization called Radioactive Waste Repository Authority was established. In order to ensure and secure a deep geological repository the Radioactive Waste Repository Authority has identified seven potential sites. These seven sites will be further evaluated. The diploma thesis will analyze these seven potential sites with the aim of designing four sites to be selected and recommended for the next stage of site evaluation. The diploma thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part discusses the term of radioactive waste and the overall importance of the deep repository in our country. The practical part sets out the criteria for analyzing seven sites and comparing them.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectHlubinné úložiště,radioaktivní odpady,vyhořelé jaderné palivo,jaderná elektrárna,kritérium,indikátor vhodnosticze
dc.subjectDeep geological repository,radioactive waste,spent nuclear fuel,nuclear power plant,criterion,suitability indicatoreng
dc.titleAnalýza možností výběru vhodné lokality hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v České republicecze
dc.titleAnalysis of the Possibilities of Selecting a Suitable Locality for a Deep Geological Repository of Radioactive Waste in the Czech Republiceng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-06-27
dc.contributor.refereeHudzietzová Jana
theses.degree.disciplineCivilní nouzové plánovánícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record