Show simple item record

Possibilities of using wearables in patients with sleep disorders

dc.contributor.advisorPřindiš Vít
dc.contributor.authorKřížová Anna
dc.date.accessioned2019-02-20T11:06:46Z
dc.date.available2019-02-20T11:06:46Z
dc.date.issued2018-06-26
dc.identifierKOS-785933945305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80700
dc.description.abstractCíle studie: Práce se zabývá monitoringem spánku pomocí nositelných zařízení. Cílem diplomové práce je klinicko-ekonomické vyhodnocení využití wearables oproti dosud používanému standardu ve spánkových laboratořích (PSG). Metody: Pro stanovení klinického efektu obou technologií byla zvolena metoda multikriteriálního rozhodování. Efekty byly ohodnoceny odbornou skupinou pomocí Saatyho metody. Náklady na léčbu byly převzaty z interních zdrojů Nemocnice Na Homolce (náklady na polysomnografii) a z rešerše internetových zdrojů (náklady na wearables). Nákladová efektivita byla stanovena pomocí analýzy nákladové efektivity (CEA) z pohledu zdravotnického zařízení. Výsledky: Klinický efekt vyšel lépe pro polysomnografické vyšetření při jeho hodnotě 0,42664 oproti nositelnému zařízení Fitbit s hodnotou 0,39350. Avšak nákladová efektivita stanovená pomocí metody CEA byla příznivější pro nositelné zařízení, jehož náklady na 1 vyšetření vyšly 1,8krát (pro vyšetření ve zdravotnickém zařízení) až 14krát (v případě vyšetření v domácím prostředí) výhodněji. Výsledné hodnoty pro CEA byly u PSG 12 305,46 Kč/efekt a pro nositelné zařízení Fitbit 946,82 Kč/efekt u vyšetření v domácím prostředí a 7 223,90 Kč/efekt u vyšetření ve zdravotnickém zařízení. Závěr: Dle klinického efektu stanoveného metodou TOPSIS je lepší z hlediska výsledného efektu vyšetření PSG, avšak nákladová efektivita vyšetření spánku vyšla efektivněji pro nositelné zařízení. Výsledky této diplomové práce ukazují, že náklady na vyšetření ve zdravotnickém zařízení jsou daleko vyšší než v domácím prostředí, proto by bylo výhodnější provádět kontrolní vyšetření v domácím prostředí.cze
dc.description.abstractGoal of the Thesis: The aim of this thesis is to describe the monitoring of sleep quality by wearable technologies. The goal of the thesis is clinical and economical evaluation of usage of wearables instead of currently used standard in sleep laboratories (PSG). Methodology: To set up the clinical efect of both technologies the metodology of multicriteria decision making was chosen. The efects were evaluated by the group of experts in coresponsive fields by Saaty method. The costs for the cure were taken from internal resources of the hospital Na Homolce (costs of PSG) and from internet resources (costs of wearables). The cost efectivity was checked by cost efectivness analyses (CEA) from the point of view of the medical facility. Results: The clinical efect results were better for PSG examination in value of 0,42664 against the fitbit wearable device in value of 0,39350. The cost efectivity set up by CEA method was more convenient for wearable device which cost per 1 examination were 1,8 times (in medical facility) and up to 14 times (in case of at home examination) better. The end results for CEA were by PSG 12 305,46 Kč/efect and for Fitbit wearable device 946,83 Kč/efect in domestic use and 7 223,90 Kč/efect in the examination in medical facility. Conclusion: According to the clinical efect set up by method TOPSIS is better results were reached in the examination of standard PSG, the cost efectivity in sleep examination was on the side of wearable devices. The results of this thesis shows that the costs per examination in medical facilty are significantly higher then the cost in domestical use. Thats why it would be more efective to conduct the examination in domestical use.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectNositelná zařízení,spánek,lékařské technologie,nositelné technologie,polysomnografie,multikriteriální rozhodování,analýza nákladové efektivitycze
dc.subjectWearables,sleep,medical technology,wearable technology,polysomnography,multi criteria decision making,cost effectiveness analysiseng
dc.titleMožnosti využití wearables u pacientů s poruchami spánkucze
dc.titlePossibilities of using wearables in patients with sleep disorderseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-06-26
dc.contributor.refereePotůček Jiří
theses.degree.disciplineSystémová integrace procesů ve zdravotnictvícze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record