Show simple item record

Security of Civilian Population During NATO´s Missions ISAF and Resolute Support in Afghanistan

dc.contributor.advisorŠtěpánek František
dc.contributor.authorNosálek Dalibor
dc.date.accessioned2019-02-20T10:53:24Z
dc.date.available2019-02-20T10:53:24Z
dc.date.issued2018-06-28
dc.identifierKOS-695600142505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80111
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti civilního obyvatelstva v průběhu misí NATO ISAF a Resolute Support na území Afghánistánu. Pro takto definovaný rámec práce je nezbytné objektivní objasnění a pochopení vzájemných souvislostí, které se přímo podílejí na formování afghánského konfliktu a jeho dynamice. Proto je koncept práce založen na teoreticko-empirickém pojetí výzkumu v jejich oboustranné návaznosti. Teoretická část vychází z premisy, že současná afghánská vláda, i přes výraznou podporu mezinárodního společenství, není schopna vést obyvatelstvo ke sjednocení, které by představovalo záruky pro udržení míru a bezpečného prostředí, včetně efektivní postkonfliktní obnovy země. Klíčovým momentem bylo ukončení stabilizační operace ISAF, která měla vytvořit udržitelné bezpečnostní podmínky pro další správu země, která bude ležet pouze v rukou samotných Afghánců. Otázkou však zůstává, do jaké míry je schopna afghánská vláda zajistit bezpečnost svých obyvatel vlastními silami za stále se snižující mezinárodní podpory. Určitou odpovědí může být pohled prostřednictvím nové alianční mise pod názvem Resolute Support. Empirická část práce naváže na teoretickou realizací kvantitativního výzkumu, jehož výstupem bude rozbor zkušeností a názorů obyvatel Afghánistánu na mise NATO ISAF a Resolute Support, a to primárně v souvislosti s jejich subjektivní bezpečností. Širší pohled na zkoumanou oblast poté nabídne výzkum formou SWOT analýzy. Tato metoda umožní definovat silné a slabé stránky zajištění bezpečnosti civilního obyvatelstva v průběhu obou předmětných misí a současně identifikuje příležitosti a hrozby ve vztahu k vnějšímu prostředí. V závěru empirické části bude provedena komparativní analýza obou misí, která bude na základě předem stanovených srovnávacích ukazatelů analyzovat získaná data ve vztahu k subjektivní a sociální bezpečnosti civilního obyvatelstva. Vyhodnocení jednotlivých částí práce bude poté společně s generalizací závěrů platných pro zkoumanou oblast interpretováno v rámci závěrečné diskuse, kde budou současně navržena praktická řešení pro zlepšení současného stavu.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the issue of civilian safety during the NATO ISAF and Resolute Support missions in Afghanistan. For this framework of work, it is necessary to clarify and understand the interrelationships directly involved in shaping the Afghan conflict and its dynamics. Therefore, the concept of work is based on the theoretical-empirical concept of research in their mutual relationship. The theoretical part is based on the premise that the current Afghan government, despite strong support from the international community, is not able to lead the population to unification, which would provide peacekeeping and safe environments, including effective postconflict reconstruction. The key point was the end of the ISAF stabilization operation, which was to create sustainable security conditions for further governance, which would only lie in the hands of Afghans themselves. The question, however, remains to what extent the Afghan government is able to ensure the security of its own people by its own efforts for ever-decreasing international support. A certain answer can be a look through a new alliance mission called Resolute Support. The empirical part of the thesis will be build on the theoretical part by the realization of quantitative research, the outcome of which will be an analysis of the experiences and opinions of the Afghan people on the NATO ISAF and Resolute Support missions, primarily in connection with their subjective security. A broader view of the area under consideration will be then provided by SWOT analysis. This method will allow to define the strengths and weaknesses of securing the safety of civilian populations during both missions, while identifying opportunities and threats in relation to the external environment. At the conclusion of the empirical part will be carried out a comparative analysis of both missions, which will be on the basis of predetermined comparative indicators to analyze the obtained data in relation to subjective and social security of the civilian population. The evaluation of the individual parts of the thesis will be then interpreted together with the general conclusions valid for the researched area in the framework of the final discussion, where will be simultaneously propose practical solutions for the improvement of the current status.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectBezpečnost,obyvatelstvo,Afghánistán,ISAF,Resolute Supportcze
dc.subjectSecurity,population,Afghanistan,ISAF,Resolute Supporteng
dc.titleBezpečnost civilního obyvatelstva v průběhu misí NATO ISAF a Resolute Support na území Afghánistánucze
dc.titleSecurity of Civilian Population During NATO´s Missions ISAF and Resolute Support in Afghanistaneng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-06-28
dc.contributor.refereeSedlák Josef
theses.degree.disciplineCivilní nouzové plánovánícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record