Show simple item record

Ischemic Stroke, Possibilities of Endovascular Therapy

dc.contributor.advisorJira František
dc.contributor.authorPaulů Barbora
dc.date.accessioned2019-02-20T10:44:37Z
dc.date.available2019-02-20T10:44:37Z
dc.date.issued2018-06-15
dc.identifierKOS-695599543705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79671
dc.description.abstractV bakalářské práci se zabýváme tématem cévní mozkové příhody, v našem případě výběrově její ischemickou formou. Klíčovou otázkou naší práce je pak endovaskulární léčba mozkového cévního řečiště. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Na začátku teoretické práce je popsána anatomie a cévní zásobení (řečiště) mozku pro lepší pochopení dané problematiky. V následujících kapitolách uvádíme příznaky onemocnění podle lokalizace poškození jednotlivých mozkových laloků. V další části práce je uvedena definice a rozdělení cévní mozkové příhody s obecnými příznaky. U každého druhu je zpracována příčina vzniku. Dále popisujeme možnosti radiologické diagnostiky a podrobně se věnujeme endovaskulární léčbě ischemické cévní mozkové příhody. Kapitoly na konci teoretické části jsou věnovány roli radiologického asistenta při endovaskulárních výkonech a radiační ochraně. V praktické části jsou zpracovány případové studie (kazuistiky) vybraných pacientů. Všichni pacienti trpěli ischemickou formou cévní mozkové příhody. V první části jsou metodou deskriptivní statistiky porovnáni všichni pacienti ošetření v Ústřední vojenské nemocnici - Vojenské fakultní nemocnici Praha během jednoho roku. Dále je vybráno deset pacientů, u kterých jsou zpracovány detailní kazuistiky zaměřené zejména na podrobnou analýzu, popis onemocnění a následnou endovaskulární léčbu. Výsledkem praktické části je popisné statistické zpracování všech ošetřených pacientů v ÚVN - VFN Praha za rok 2017 a analýza deseti vybraných případových studií. První část ukazuje četnost postižení v různých úsecích cévního řečiště. V kazuistikách podrobně analyzujeme deset případů pacientů, kteří prodělali ischemickou cévní mozkovou příhodu, popisujeme průběh onemocnění, jeho příznaky, rychlost primárního ošetření, metodu endovaskulárního intervenčního ošetření, případné další komplikace a konečný stav pacienta. Nejpodstatnější část je věnována léčbě, kde detailně popisujeme postup při endovaskulárním zákroku za použití digitální subtrakční angiografie. Součástí je i popis základního instrumentária. Vše je doplněno obrazovou dokumentací.cze
dc.description.abstractIn this bachelor thesis we discuss the topic of cerebrovascular stroke. Or in this case it's ischemic form. The key question of this thesis is the endovascular treatment of the cerebral vascular system. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. At the beginning of the theoretic one, the anatomy and the vascular supply of the brain are described, for the better understanding of this problem. In the following chapters the symptoms of the disease according to the localization of the damage of the individual brain lobes are stated. In the next part of the thesis the definition and the division of the cerebrovascular accident with its general features is described. For each type the cause of the formation is processed. Moreover we describe the radiological diagnostics and we thoroughly look at the endovascular treatment of the ischemic stroke. Chapters at the end of the theoretical part are dedicated to the role of radiology assistant in cases of endovascular tasks and radiation protection. In the practical part the case studies of selected patients are processed. All of the patients suffered from ischemic form of the cerebrovascular stroke. In the first part, all patients who were treated at the Central Military Hospital - Military Faculty Hospital Prague during the period of one year, are compared, using the method of descriptive statistics. Further, ten of the patients are chosen for the detailed case studies, which are focused mainly on analysis, description of the disease and the follow-up endovascular treatment. The result of the practical part is the descriptive statistical processing of all treated patients in CMH - MFH Prague for the year 2017 and analysis of ten selected case studies. The first part shows frequency of disability in different sections of the vascular system. In the case studies we describe the cases of the ten patients, who suffered from the ischemic cerebrovascular stroke in detail. The course of the disease, its symptoms, the speed of primary treatment, the method of endovascular interventional treatment, any other possible complications and the final condition of the patient, are described. The most important part is dedicated to the treatment, where we describe the procedure in endovascular surgery, by using the digital subtraction angiography. The description of the basic instrumentation is also included. Everything is supplemented by visual documentation.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectischemická cévní mozková příhoda,endovaskulární léčba,intervenční radiologie,případová studie,kazuistikacze
dc.subjectischemic cerebrovascular stroke,endovascular treatment,interventional radiology,case studies,case reporteng
dc.titleIschemická cévní mozková příhoda, možnosti endovaskulární léčbycze
dc.titleIschemic Stroke, Possibilities of Endovascular Therapyeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-06-15
dc.contributor.refereeKlika Daniel
theses.degree.disciplineRadiologický asistentcze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record