Show simple item record

Bioremediation technology for contaminated construction wastedc.contributor.advisorDočkal Martin
dc.contributor.authorFunkeová Veronika
dc.date.accessioned2018-11-08T19:22:50Z
dc.date.available2018-11-08T19:22:50Z
dc.date.issued2016-06-27
dc.identifierKOS-595687063205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78990
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o dekontaminačním zařízení, na kterém budou sanovány nebezpečné odpady biodegradací. Pozornost je zde soustředěna na stavební odpady dle Katalogu odpadů. Tato sanační metoda na základě biologických funkcí organismů degraduje organické znečištění. Vedle teoretického základu je zde specifikován charakter pozemku, na kterém lze zřídit dekontaminační zařízení, a vlastnosti samotné plochy, na které budou biodegradační procesy probíhat. Pro tuto příležitost byl vybrán konkrétní areál a celá investice je zde posouzena finanční analýzou. Největší perspektiva využití této biodegradační metody je u nebezpečných odpadů, které jsou nejčastěji ukládány na skládky. Vzhledem k tomu, že skládkování je neekologické a bude v budoucnu nejspíš legislativně či finančně ztíženo, je na místě vývoj jiných metod likvidace odpadů. Tato metoda biodegradace organického znečištění prokazatelně snižuje míru kontaminace a nabízí tak široké možnosti recyklace některých odpadů. Součástí diplomové práce jsou také rešerše z platné české legislativy týkající se nakládání s odpady nebo jinak bezprostředně související se zřízením dekontaminačního zařízení.cze
dc.description.abstractThis dissertation project deals with decontamination device using for the dangerous waste which is use to sanitate the dangerous waste by biodegradation. The attention was paid to structural waste according to the Catalogue of waste. This sanitation method based on the biological functions of organisms degrade the organic pollution. Together with the theoretical base the character of the land where it is possible to constitute the decontamination facility is specified as well as the features of the area itself where the biodegradational processes will be happening. For this occasion a particular areal was chosen and the whole investment is here considered and based on a financial analysis. This biodegradational method has the biggest perspective of using for the dangerous waste which are most usually put on dumps. Inasmuch as the dumps are not ecological and might cause legislative and financial issues in the future it is time to establish a new development of different methods of disposal of waste. This method of biodegradation of the organic pollution provably lower the scale of contamination and so offers a wide range of possibilities how to recycle some of the waste. Part of the dissertation project includes the recherches from valid Czech legislation dealing with the manipulation with the waste or other imminently related to the establishment of decontaminational facility.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBiodegradace,ostatní odpady,nebezpečné odpady,nakládání s odpady,stavební odpady,skládkování,recyklace,dekontaminační zařízení,finanční analýza,investice,česká legislativacze
dc.subjectbiodegradation,other waste,dangerous waste,dealing with waste,structural waste,dumps,recycling,decontaminational device/facility,financial analysis,investment,Czech legislationeng
dc.titleStudie biodegradačního zařízení pro kontaminované stavební odpadycze
dc.titleBioremediation technology for contaminated construction wasteeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2016-06-27
dc.contributor.refereeBlažková Martina
theses.degree.disciplineInženýrství životního prostředícze
theses.degree.grantorkatedra hydromeliorací a krajinného inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record