Show simple item record

Spatial Analysis of Fort Josefov

dc.contributor.advisorJetel Václav
dc.contributor.authorHavrda Marek
dc.date.accessioned2018-06-26T08:58:34Z
dc.date.available2018-06-26T08:58:34Z
dc.date.issued2018-06-25
dc.identifierKOS-695599974405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77897
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je zpracování územní analýzy Josefova se zaměřením na fortifikaci. Práce je rozdělena do části textové a grafické. V teoretické části textu je na základě rešerše popsán vývoj pevnostních měst u nás i v zahraničí, principy opevňování a vývoj území Josefova. V analytické části textu je metodou zpracování ÚAP vyhodnocen současný stav a vývoj území pevnostního města Josefov a jeho nejbližšího okolí. Grafická část je provázána s textovou částí obsahuje tyto přílohy: výkres širších vztahů, výkres funkčního využití území, výkres limitů a hodnot, problémový výkres. V závěru je nabídnuto řešení problémů, které byly v rámci analytické práce zjištěny. Součástí práce je vlastní fotodokumentace.cze
dc.description.abstractThe aim of the bachelor thesis is to analyze Josefov's territorial analysis with a focus on fortification. The work is divided into parts of text and graphics. In the theoretical part of the text the development of fortress towns in our country and abroad, principles of fortification and development of the territory of Josefov are described. In the analytical part of the text, the current state and development of the fortress town of Josefov and its closest neighborhood is evaluated according to urban analytic document. The graphic part is linked to the text part and contains following attachments: a drawing of wider relations, a drawing of functional use of territory, a drawing of limits and values, a problem drawing. In conclusion, the solution of identified problems, which were found in the analytical work, is offered. Photodocumentation is also a part of the work.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPevnost Josefov,územně analytické podklady,území plán,bastionová pevnostcze
dc.subjectJosefov fort,urban analytic document,territorial plan,bastion forteng
dc.titleÚzemní analýza pevnostního města Josefovcze
dc.titleSpatial Analysis of Fort Josefoveng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-06-25
dc.contributor.refereeKučerová Lucie
theses.degree.disciplineInženýrství životního prostředícze
theses.degree.grantorkatedra urbanismu a územního plánovánícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record