Now showing items 1-20 of 83

  • Územní analýza veřejných prostranství ve Stochově 

   Author: Tomáš Klusák; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Cihlář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Cílem této bakalářské práce je vytvořit územní analýzu města Stochov. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. Z části textové a části grafické v podobě mapových výstupů. Obě části byly vypracovány primárně na základě ...
  • Vyhodnocení potenciálně komponovaných krajin Pardubického kraje 

   Author: Jakub Hrubý; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Vorel Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Komponovaná krajina je druhem kulturní krajiny, ve které proběhla záměrná kompozice prvků. Jedná se o krajinu, ve které došlo k úmyslnému usměrnění původní přírody s estetickým či logickým záměrem. Takováto krajina působí ...
  • Analýza historických krajinných struktur na území navrhované KPZ Štramberk 

   Author: Marcela Bubíková; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Pešková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou historických krajinných struktur na území krajinných památkových zón. V práci je popsána problematika kulturních krajin, jejich kulturních a historických hodnot a možností jejich ochrany. ...
  • Územní analýza Libčice nad Vltavou 

   Author: Veronika Hamanová; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Macurová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá územní analýzou města Libčice nad Vltavou. Práce vychází z územně analytických podkladů ORP Černošice, územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice, územního plánu města Libčice nad Vltavou ...
  • Vyhodnocení potenciálně komponovaných krajin jižní části Plzeňského kraje 

   Author: Štěpán Potužák; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Vorel Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Komponovaná a kulturní krajina se dnes stává fenoménem, který přitahuje větší a větší pozornost. Je to významná hodnota našeho i světového kulturního dědictví, avšak doposud neexistuje žádný seznam potvrzených komponovaných ...
  • Chráněná krajinná oblast Blanský les a její rekreační potenciál 

   Author: Pavel Vojtko; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Macurová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Bakalářská práce je souhrnnou analýzou chráněné krajinné oblasti Blanský les z hlediska možného využití k rekreaci. První část je věnována územní analýze řešeného území dle metodiky ÚAP. Tato analýza slouží jako podklad ...
  • Vyhodnocení potenciálně komponovaných krajin Libereckého kraje 

   Author: Šárka Hnyková; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Smrčková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Komponovaná kulturní krajina a kulturní krajina jako taková je fenoménem, který v současné době vyvolává stále větší pozornost jako významná hodnota a součást kulturního dědictví. Informace o komponovaných krajinách v České ...
  • Územní analýza města Smečno 

   Author: Kučerová Lucie; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Vondráčková Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Tato práce se zabývá komplexní analýzou města Smečno, které se nachází ve Středočeském kraji, okrese Kladno. Popisuje dosavadní stav území z hlediska životního prostředí, hospodářského rozvoje, společnosti města a jejich ...
  • Územní analýza hřbitovů na vybraném území ORP Prachatice. 

   Author: Carda Lukáš; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Práce se zabývá analýzou hřbitovů v ORP Prachatice. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a katalogu listů analyzovaných hřbitovů. Teoretická část analyzuje data z terénního průzkumu. Porovnává různé aspekty, které ...
  • Územní analýza městské čtvrti Čejetice 

   Author: Simandlová Hedvika; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Šindlerová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Bakalářská práce na téma Územní analýza městské čtvrti Čejetice se zaměřením na širší vztahy, hodnoty území, limity využití území, záměry na plán provedení změn v území a problémy vyskytující se na daném území. Práce vychází ...
  • Komplexní územní analýza obce Zásada 

   Author: Tichý Michal; Supervisor: Janatka Marek; Opponent: Maryšková Romana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Komplexní územní analýza městyse Zásada je zaměřena na územně plánovací a urbnistickou analýzu sídla. Důraz je kladen na zhodnocení životního prostředí a identifikaci problémů a závad v území na základě analýzy ÚPP, ÚPD a ...
  • Urbanistické hodnoty sídel správního obvodu POÚ Doksy 

   Author: Fišerová Štěpánka; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Pešková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá zmapováním a následným vyhodnocením sídel ve správním obvodu POÚ Doksy, který je součástí ORP Česká Lípa, z hlediska urbanistických hodnot ve smyslu ÚAP obcí se zaměřením zejména na jev A011 - ...
  • Katastrální mapy v územním plánování 

   Author: Dvořák Jaroslav; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Mazura Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Bakalářská práce je zaměřena na využívání katastrálních map v oblasti územního plánování. Práce je zaměřena na podchycené vztahů mezi druhem pozemku, způsobem využití pozemku a způsobem využití stavby se zařazením do ploch ...
  • Územní analýza pevnostního města Josefov 

   Author: Havrda Marek; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Kučerová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Cílem bakalářské práce je zpracování územní analýzy Josefova se zaměřením na fortifikaci. Práce je rozdělena do části textové a grafické. V teoretické části textu je na základě rešerše popsán vývoj pevnostních měst u nás ...
  • Ochrana a rozvoj urbanistické struktury pevnostního města Josefov 

   Author: Jirásek Lukáš; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Mazura Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Bakalářská práce na téma Ochrana a rozvoj urbanistické struktury pevnostního města Josef se zabývá analýzou problematiky vývoje, hodnot a limitů pevnostního města Josefov s cílem definovat urbanistické zásady ochrany hodnot ...
  • Územní analýza obce Tatce 

   Author: Nguyen Hoang Duc; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Kučerová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá územní analýzou obce Tatce. Práce obsahuje textovou a grafickou část a fotodokumentaci aktuálního stavu obce. Práce je zpracována jako doplňující průzkumy a rozbory obce Tatce. V textové části, ...
  • Územní analýza obce Dublovice 

   Author: Čejda Tomáš; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Vondráčková Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Cílem bakalářské práce je vytvoření územní analýzy obce Dublovice. Práce je rozdělena na část textovou a grafickou. V textové části vycházíme z podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území, které jsou zpracovávány podle ...
  • Územní analýza města Vysoké nad Jizerou 

   Author: Pohanka Jakub; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Bakalářská práce obsahuje textovou a grafickou část. Textová část je zaměřena na shrnutí podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území, samotný rozbor udržitelného území včetně SWOT analýzy a na vyhodnocení vyváženosti ...
  • Územní analýza města Kardašova Řečice 

   Author: Huboňová Kateřina; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Kubátová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá územní analýzou města Kardašova Řečice. Práce je rozdělena na textovou a grafickou část. Textová část popisuje podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území, zdokumentovává hodnoty, limity a ...
  • Územní analýza krajiny vybrané části CHKO Třeboňsko 

   Author: Soukup Roman; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Kubátová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením stavu krajiny a sídel ve vybrané části CHKO Třeboňsko. Teoretická část se zabývá souhrnným popisem řešeného území a vyhodnocením vybraných jevů ÚAP, dále hodnotí stav územně plánovací ...