Now showing items 1-20 of 91

  • Analýza kulturní krajiny jižního Chebska 

   Author: Helena Mottlová; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Vorel Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou historické kulturní krajiny na území jižního Chebska dle metodiky Typologie historické kulturní krajiny České republiky (Ehrlich a kol., 2020). V teoretické části práce řeší definici ...
  • Adaptace měst na změny klimatu 

   Author: Kateřina Králová; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Dočkal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Klimatická změna, globální oteplování či městské tepelné ostrovy jsou v poslední době stále častěji diskutovaným tématem vyvolávajícím pozornost odborné, ale i laické veřejnosti. Cílem bakalářské práce je navrhnout variantní ...
  • Návrh nového využití Hůreckého kopce v Milevsku 

   Author: Tomáš Řezáč; Supervisor: Vondráčková Simona; Opponent: Vorel Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Bakalářská práce na téma Návrh nového využití Hůreckého kopce v Milevsku se zaměřuje na obecné analyzování veřejných prostranství v sídlech, jejich dělení podle jednotlivých aspektů a charakteristických vlastností. Tato ...
  • Cyklodoprava v kontextu územního plánování zázemí velkých sídel 

   Author: Lukáš Baťka; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Mazura Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Cílem bakalářské práce je zjištění podmínek, potřebných k fungování cyklodopravy v sídlech, ověření provázanosti územně plánovacích nástrojů s potřebami cyklodopravy a vytvoření metody, hodnotící stěžejní kritéria těchto ...
  • Adaptace vybraných městských prostranství na změny klimatu 

   Author: Dagmar Svobodová; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Smrčková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Tato práce popisuje základní principy, důsledky a vlivy klimatické změny, a nabízí výčet adaptačních opatření v urbánním prostředí, která je snižují. Jedná se hlavně o využití městské zeleně a hospodaření s dešťovou vodou ...
  • Doplňující průzkumy a rozbory obce Krty - Hradec 

   Author: Michaela Kafková; Supervisor: Janatka Marek; Opponent: Chroust Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Cílem této práce je vytvořit doplňující průzkumy a rozbory obce Krty – Hradec na jejichž základě by mohlo být vypracované zadání pro nový územní plán. V textové části je obec analyzována z hlediska současného stavu, hodnot ...
  • Šumavské Hoštice - charakter, struktura a hodnoty zástavby 

   Author: Monika Vincíková; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Mazura Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá charakterem, strukturou a hodnotovou analýzou zástavby sídel. Obecně analytická část je zaměřena na vymezení pojmů charakter a struktura zástavby a definici analyzovaných hodnot zástavby. Zjištěné ...
  • Urbanistické a krajinné hodnoty v části SO ORP Plzeň 

   Author: Karolína Fryčková; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Pešková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Bakalářská práce je zaměřena na identifikaci urbanistických a krajinných hodnot na území obcí Starý Plzenec a Šťáhlavy. Identifikace jednotlivých hodnot byla provedena na základě historického a kulturního vývoje území, ...
  • Vyhodnocení potenciálně komponovaných krajin Pardubického kraje 

   Author: Jakub Hrubý; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Vorel Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Komponovaná krajina je druhem kulturní krajiny, ve které proběhla záměrná kompozice prvků. Jedná se o krajinu, ve které došlo k úmyslnému usměrnění původní přírody s estetickým či logickým záměrem. Takováto krajina působí ...
  • Územní analýza Libčice nad Vltavou 

   Author: Veronika Hamanová; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Macurová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá územní analýzou města Libčice nad Vltavou. Práce vychází z územně analytických podkladů ORP Černošice, územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice, územního plánu města Libčice nad Vltavou ...
  • Chráněná krajinná oblast Blanský les a její rekreační potenciál 

   Author: Pavel Vojtko; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Macurová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Bakalářská práce je souhrnnou analýzou chráněné krajinné oblasti Blanský les z hlediska možného využití k rekreaci. První část je věnována územní analýze řešeného území dle metodiky ÚAP. Tato analýza slouží jako podklad ...
  • Analýza historických krajinných struktur na území navrhované KPZ Štramberk 

   Author: Marcela Bubíková; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Pešková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou historických krajinných struktur na území krajinných památkových zón. V práci je popsána problematika kulturních krajin, jejich kulturních a historických hodnot a možností jejich ochrany. ...
  • Vyhodnocení potenciálně komponovaných krajin jižní části Plzeňského kraje 

   Author: Štěpán Potužák; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Vorel Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Komponovaná a kulturní krajina se dnes stává fenoménem, který přitahuje větší a větší pozornost. Je to významná hodnota našeho i světového kulturního dědictví, avšak doposud neexistuje žádný seznam potvrzených komponovaných ...
  • Územní analýza veřejných prostranství ve Stochově 

   Author: Tomáš Klusák; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Cihlář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Cílem této bakalářské práce je vytvořit územní analýzu města Stochov. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. Z části textové a části grafické v podobě mapových výstupů. Obě části byly vypracovány primárně na základě ...
  • Vyhodnocení potenciálně komponovaných krajin Libereckého kraje 

   Author: Šárka Hnyková; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Smrčková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Komponovaná kulturní krajina a kulturní krajina jako taková je fenoménem, který v současné době vyvolává stále větší pozornost jako významná hodnota a součást kulturního dědictví. Informace o komponovaných krajinách v České ...
  • Územní analýza městské čtvrti Čejetice 

   Author: Simandlová Hedvika; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Šindlerová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Bakalářská práce na téma Územní analýza městské čtvrti Čejetice se zaměřením na širší vztahy, hodnoty území, limity využití území, záměry na plán provedení změn v území a problémy vyskytující se na daném území. Práce vychází ...
  • Územní analýza hřbitovů na vybraném území ORP Prachatice. 

   Author: Carda Lukáš; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Práce se zabývá analýzou hřbitovů v ORP Prachatice. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a katalogu listů analyzovaných hřbitovů. Teoretická část analyzuje data z terénního průzkumu. Porovnává různé aspekty, které ...
  • Územní analýza města Smečno 

   Author: Kučerová Lucie; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Vondráčková Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Tato práce se zabývá komplexní analýzou města Smečno, které se nachází ve Středočeském kraji, okrese Kladno. Popisuje dosavadní stav území z hlediska životního prostředí, hospodářského rozvoje, společnosti města a jejich ...
  • Komplexní územní analýza obce Zásada 

   Author: Tichý Michal; Supervisor: Janatka Marek; Opponent: Maryšková Romana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Komplexní územní analýza městyse Zásada je zaměřena na územně plánovací a urbnistickou analýzu sídla. Důraz je kladen na zhodnocení životního prostředí a identifikaci problémů a závad v území na základě analýzy ÚPP, ÚPD a ...
  • Urbanistické hodnoty sídel správního obvodu POÚ Doksy 

   Author: Fišerová Štěpánka; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Pešková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá zmapováním a následným vyhodnocením sídel ve správním obvodu POÚ Doksy, který je součástí ORP Česká Lípa, z hlediska urbanistických hodnot ve smyslu ÚAP obcí se zaměřením zejména na jev A011 - ...