Now showing items 1-20 of 101

  • Adaptace měst na změny klimatu 

   Author: Karolína Václavová; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Dočkal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Predmetom tejto práce je zoznámenie sa s klimatickou zmenou, opísanie jej základných princípov, príčin a dôsledkov na životné prostredie a zdravie ľudí. Podrobnejšie je predstavený problém súvisiaci s negatívnym vplyvom ...
  • Územní analýza obce Hnačov 

   Author: Marie Tomšíková; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Macurová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Tématem bakalářské práce je komplexní územní analýza obce Hnačov, která se nachází v Plzeňském kraji. Vzhledem k povaze území bylo zvoleno zaměření na rekreaci a s ní spojený vodní režim. Obsahem práce je teoretická část, ...
  • Urbanistická studie skupiny rodinných domů - Česká Skalice - nad pivovarem 

   Author: Markéta Lipovská; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Předmětem bakalářské práce je územní studie skupiny rodinných domů včetně řešení parteru (veřejného prostranství a zahrady) a technické infrastruktury na okraji České Skalice. Potenciál zadané lokality „Nad Pivovarem“ ...
  • Rozvojová lokalita bydlení v rodinných domech, Tursko 

   Author: Veronika Šmejcká; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Durdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Předmětem bakalářské práce je návrh rozvojového území v obci Tursko. Projekt respektuje územní plán. Vznikají rodinné domy, které svým ztvárněním reflektují aspekty obce a respektují kontext místa. Parcelace vytváří veřejné ...
  • Rozvojová lokalita bydlení v rodinných domech, Za Otavanem, Tábor 

   Author: Michaela Woldřichová; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Předmětem bakalářské práce je urbanistický návrh v lokalitě Tábor, Klokoty - Za Otavanem. Jedná se o rozvojovou plochu se záměrem využití pro bydlení v rodinných domech. Návrh zpracovává prostorové a funkční uspořádání ...
  • Rozvojová lokalita bydlení v rodinných domech, Velestavín, Praha 

   Author: Maksym Derkach; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Kugl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Předmětem zadání bylo navrhnout kvalitní zástavbu rodinnými domy rozvojové lokality Veleslavín, Praha. Řešené území se nachází ve správním obvodu Prahy 6. Konkrétně v katastrálním území Veleslavín a z menší části zasahuje ...
  • Urbanistická studie Sibřina 

   Author: Malika Urinova; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Švárová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Bakalářská práce je věnována analýze a návrhu souboru rodinných domů v obci Sibřina. Celá práce se skládá ze sedmi části. První kapitola je úvodem, kde jsou stanovené hlavní cíle a metodiky práce. Druhá kapitola obsahuje ...
  • Rozvojová lokalita bydlení v rodinných domech, Novosedly u Kájova 

   Author: Anežka Paloudová; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Kugl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Předmětem bakalářské práce je návrh zástavby v nezastavěném území v obci Kájov, části Novosedly. Jedná se o malou vesnici vzdálenou přibližně 6 km západně od Českého Krumlova. Díky omezeným kapacitním možnostem bydlení v ...
  • Urbanistická studie skupiny rodinných domů . Praha 3 - ul. Spojovací 

   Author: Lucia Kočišová; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Predmetom bakalárskej práce bolo spracovať územie v okolí ulice Spojovací. Územie sa nachádza meskej časti Hrdlorezy. Riešené územie má celkovú výmeru 27 000m2. Je ohraničené spomínanou ulicou Spojovací zo západnej strany, ...
  • Rozvojová lokalita bydlení v rodinných domech, Straky 

   Author: Petr Mäsiar; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Návrh rozšíření obce Straky, okres Nymburk. Navrh je v souladu s historickými podklady k vesnici.
  • Analýza kulturní krajiny jižního Chebska 

   Author: Helena Mottlová; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Vorel Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou historické kulturní krajiny na území jižního Chebska dle metodiky Typologie historické kulturní krajiny České republiky (Ehrlich a kol., 2020). V teoretické části práce řeší definici ...
  • Adaptace měst na změny klimatu 

   Author: Kateřina Králová; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Dočkal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Klimatická změna, globální oteplování či městské tepelné ostrovy jsou v poslední době stále častěji diskutovaným tématem vyvolávajícím pozornost odborné, ale i laické veřejnosti. Cílem bakalářské práce je navrhnout variantní ...
  • Návrh nového využití Hůreckého kopce v Milevsku 

   Author: Tomáš Řezáč; Supervisor: Vondráčková Simona; Opponent: Vorel Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Bakalářská práce na téma Návrh nového využití Hůreckého kopce v Milevsku se zaměřuje na obecné analyzování veřejných prostranství v sídlech, jejich dělení podle jednotlivých aspektů a charakteristických vlastností. Tato ...
  • Cyklodoprava v kontextu územního plánování zázemí velkých sídel 

   Author: Lukáš Baťka; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Mazura Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Cílem bakalářské práce je zjištění podmínek, potřebných k fungování cyklodopravy v sídlech, ověření provázanosti územně plánovacích nástrojů s potřebami cyklodopravy a vytvoření metody, hodnotící stěžejní kritéria těchto ...
  • Adaptace vybraných městských prostranství na změny klimatu 

   Author: Dagmar Svobodová; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Smrčková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Tato práce popisuje základní principy, důsledky a vlivy klimatické změny, a nabízí výčet adaptačních opatření v urbánním prostředí, která je snižují. Jedná se hlavně o využití městské zeleně a hospodaření s dešťovou vodou ...
  • Doplňující průzkumy a rozbory obce Krty - Hradec 

   Author: Michaela Kafková; Supervisor: Janatka Marek; Opponent: Chroust Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Cílem této práce je vytvořit doplňující průzkumy a rozbory obce Krty – Hradec na jejichž základě by mohlo být vypracované zadání pro nový územní plán. V textové části je obec analyzována z hlediska současného stavu, hodnot ...
  • Šumavské Hoštice - charakter, struktura a hodnoty zástavby 

   Author: Monika Vincíková; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Mazura Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá charakterem, strukturou a hodnotovou analýzou zástavby sídel. Obecně analytická část je zaměřena na vymezení pojmů charakter a struktura zástavby a definici analyzovaných hodnot zástavby. Zjištěné ...
  • Urbanistické a krajinné hodnoty v části SO ORP Plzeň 

   Author: Karolína Fryčková; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Pešková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Bakalářská práce je zaměřena na identifikaci urbanistických a krajinných hodnot na území obcí Starý Plzenec a Šťáhlavy. Identifikace jednotlivých hodnot byla provedena na základě historického a kulturního vývoje území, ...
  • Vyhodnocení potenciálně komponovaných krajin Pardubického kraje 

   Author: Jakub Hrubý; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Vorel Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Komponovaná krajina je druhem kulturní krajiny, ve které proběhla záměrná kompozice prvků. Jedná se o krajinu, ve které došlo k úmyslnému usměrnění původní přírody s estetickým či logickým záměrem. Takováto krajina působí ...
  • Územní analýza Libčice nad Vltavou 

   Author: Veronika Hamanová; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Macurová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá územní analýzou města Libčice nad Vltavou. Práce vychází z územně analytických podkladů ORP Černošice, územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice, územního plánu města Libčice nad Vltavou ...