Show simple item record

Process Execution for Starting University-industry Cooperationdc.contributor.advisorZoubek Lukáš
dc.contributor.authorDoležal Lukáš
dc.date.accessioned2018-06-19T21:57:08Z
dc.date.available2018-06-19T21:57:08Z
dc.date.issued2018-06-16
dc.identifierKOS-695599697105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76802
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem elektronizace a implementací agendy spolupráce průmyslu s pracovišti ČVUT. Jejím cílem je zjednodušení průběhu kontaktování školy, zprostředkování jednotné komunikace s partnery, tvorba adekvátních smluvních dohod a udržování soustavné spolupráce. Kvůli dosavadní absenci školních direktiv v dané oblasti analytická část přináší takřka první ucelený pohled a souhrn pravidel pro oficiální průběh průmyslového partnerství. Efektivní dopad hotové práce by měla přinést část návrhu elektronizace a implementace PoC (Proof of concept) - prototypu budoucí aplikace. Před jinými zdroji se práce opírá zejména o konzultace se styčným důstojníkem Fakulty elektrotechnické (konkrétně s Ing. Náplavou), který se o doposud manuální proceduru do dnešní doby stará. Analyzovaný proces byl pomocí modelovacího programu společnosti Camunda zakreslen do business diagramů a byl použit jako základ k vytvoření nového procesu agendy. V této nové podobě byl schválen konzultovanou osobu a byl vytvořen návrh implementace elektronické podoby procesu. Skupinou programů společnosti Camunda s využitím jazyka Java proběhla též přímo samotná implementace. Po zhodnocení výsledku práce byla provedena studie proveditelnosti, se styčnou osobou byly konzultovány možná vylepšení a bylo debatováno také její možné využití v budoucnosti. V ideálním případě bude výstup této práce plně použitelný minimálně na fakultě elektrotechnické, které se především analýza týkala, a jeho zavedení ušetří značné množství času zaměstnancům, kteří se doposud o agendu starali.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with analysing, creating a model of electronization and implementation of an agenda of university cooperation with industry. Its goal is to simplify the process of making the first offer to the university, to keep comunication with industry partners united, the creation of suitable forms of contracts and maintenance of continuous cooperation. Because of present absence of school rules in this area this bachelor thesis brings almost first compact perspective over this issues and also a collection of rules for official progress in the area of industry partnership and cooperation. The most effective part of the complete work should be brought by model of electronization and implementation of PoC (Proof-of-Concept) - prototype of complete application. Among other sources, the thesis is based mainly on consultations with industrial liaison officer of Faculty of Electrotechnics (specifically Ing. Náplava), who takes care of this so far manual process. Analysed process was transformed into business diagrams using modeling program made by Camunda organization and was used like a base for new process of this agenda. In this new form, the process was approved by consultant and there was created a implementation model of electronized form of the process. The implementation itself was also made in Camunda program group using Java programing language. After evaluation of outputs of the thesis, there was also made a practicability study, which consulted possible upgrades of application and discussed its possible use in the future. In the ideal case, outputs of this thesis will be fully usable at least at Faculty of Elektrotechnics, which was primary subject of analysis, and its installation will save a lot of time to workers, who takes care of the agenda now.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBusiness Process Management,Camunda BPM,Procesní modelování,Analýza,Návrh implementace,Spolupráce akademické a průmyslové sférycze
dc.subjectBusiness Process Management,Camunda BPM,Process modeling,Analysis,Model implementation,Academical-industrial cooperationeng
dc.titleElektronizace procesu pro zahájení spolupráce univerzity s průmyslemcze
dc.titleProcess Execution for Starting University-industry Cooperationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeNáplava Pavel
theses.degree.disciplineInformační systémy a managementcze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record