Show simple item record

Variant solutions for flat roofs

dc.contributor.advisorČápová Dana
dc.contributor.authorKopecká Kristýna
dc.date.accessioned2018-05-11T09:57:25Z
dc.date.available2018-05-11T09:57:25Z
dc.date.issued2017-02-09
dc.identifierKOS-587864966905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75794
dc.description.abstractV bakalářské práci jsou řešeny doporučené technické varianty řešení plochých střech od DEK a.s. a porovnání jejich investičních nákladů, výhod a nevýhod variant. Nejprve jsou řešeny obecné požadavky, seznámení s plochými střechami, jejich skladba, jednotlivé vrstvy, názvosloví, dělení plochých střech z různých hledisek, seznámení se základními typy konstrukcí plochých střech. Po obecném seznámení následuje praktická část práce, která se zabývá Bytovým domem Pod Všemi Svatými v Plzni, kde jako návrh projektanta byla použita doporučená skladba od DEK s úpravou některých vrstev. Dále se práce zabývá všemi jednotlivými zvolenými variantami od DEK, jejich skladbou, vyčíslením investičních nákladů, nákladů na materiál, tepelně-technickým posouzením variant. Na porovnání investičních nákladů navazuje analýza vhodného výběru varianty řešení na tuto konkrétní stavbu a vyhodnocení jejího výběru.cze
dc.description.abstractIn the bachelor thesis are solved recommended technical alternative solutions for flat roofs from DEK a.s. and compared to their investment costs, advantages and disadvantages of variant. First, they are dealt with general requirements, familiarization with flat roofs, their composition, the individual layers, terminology, division of flat roofs from different perspectives, familiarization with the basic structure types of flat roofs. After a general introduction followed by a practical part, which deals with Residential building Pod Všemi Svatými in Pilsen, where a proposal has been the designer used the recommended composition of DEK alteration with some layers. Furthermore, the work deals with all the different variants selected from DEK, their composition, quantification of investment costs, costs of materials, thermal-technical assessment of the options. On comparing investment costs, followed by an analysis of a suitable choice of alternative solutions to this particular building and evaluation of its choice.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectStřešní plášť,plochá střecha,investiční náklady,analýza varianty,technické řešení,tepelná izolace,nepochozí střecha,skladba střechy,návrh ploché střechycze
dc.subjectRoof cladding,flat roof,investment costs,analysis of variants,technical solutions,thermal insulation,non-trafficable roof,roof structure,design of flat roofseng
dc.titleVariantní řešení plochých střechcze
dc.titleVariant solutions for flat roofseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-02-09
dc.contributor.refereeTománková Jaroslava
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record