Show simple item record

Medical Rehabilitation Plan after Plastic of Anterior Cruciate Ligament of the Knee

dc.contributor.advisorKimličková Monika
dc.contributor.authorPúčková Klára
dc.date.accessioned2018-03-12T18:06:18Z
dc.date.available2018-03-12T18:06:18Z
dc.date.issued2016-05-20
dc.identifierKOS-757917566605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75436
dc.description.abstractPředmětem této práce je zpracování tématu fyzioterapie po plastice předního zkříženého vazu kolene. Práce je zaměřena na sběr a shromáždění poznatků z dostupné literatury. Tyto teoretické poznatky budou shrnuty v obecné části práce, která je zaměřena na anatomii kolenního kloubu, jeho biomechaniku a kinematiku. Dále student popíše vazy kolenního kloubu, a to především přední zkřížený vaz a jeho funkci. Do této části je zahrnut i popis svalstva dolní končetiny, menisků a kloubního pouzdra. V obecné části bude také shrnuta etiologie, klinické příznaky, diagnostika, léčba konzervativní i chirurgická a pooperační komplikace. Součástí práce je také metodologie, ve které jsou shrnuty vyšetřovací metody a terapeutické postupy, které byly použity při jednotlivých terapiích. Patří zde i sběr dat a popis pracoviště, na kterém byla prováděna speciální část. Součástí speciální části jsou informace o pacientech, vstupní kineziologický rozbor, krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán. V kapitole výsledky je výstupní kineziologický rozbor, hodnocení a případné efekty prováděné terapie. Diskuse a závěr stručně popisují, zda byly zvolené metody úspěšné. Jsou zde shrnuty změny stavu, které jsou srovnány se začátkem a koncem terapie.cze
dc.description.abstractThe subject of this thesis is the theme of physiotherapy after anterior cruciate ligament reconstruction of the knee. The thesis is focused on collection and gathering the pieces of knowledge from the available literature. These theoretical findings will be summarized in the general part of the thesis, which is intented on the anatomy of the knee joint´s biomechanics and kinematics. Then the student will describe the ligaments of the knee joint, especially anterior cruciate ligament and its function. This part of the thesis also includes a description of the lower extremity muscles, menisci and articular capsule. In the general part will also be included the etiology clinical signs, the diagnosis, the conservative as well as surgical treatment and postoperative complications. The thesis also includes methodology, which summarizes investigative methods and therapeutic procedures that have been in various therapies. There is also data collection and description of the workplace where has been done the special part. The special part consists of information about patients, the input kinesiology analysis, short and long term rehabilitation plan. In the chapter called results is placed the output kinesiology analysis, the evaluation and possible effects of the finished therapy. The discussion and conclusion briefly describe if the choosen methods were correct, there are also included changes in the patient´s condition, which are being compared with the beginning and the end of the therapy.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectpřední zkřížený vaz,kolenní kloub,fyzioterapie,plastika PZV,štěpcze
dc.subjectanterior cruciate ligament,knee joint,physiotherapy,anterior cruciate ligament reconstruction,grafteng
dc.titleLéčebně rehabilitační plán po plastice předního zkříženého vazu kolenecze
dc.titleMedical Rehabilitation Plan after Plastic of Anterior Cruciate Ligament of the Kneeeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-15
dc.contributor.refereeHrdý Ján
theses.degree.disciplineFyzioterapiecze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record