Show simple item record

Incranial Bleeding in Pre-Hospital Emergancy Care

dc.contributor.advisorSýkora Roman
dc.contributor.authorNecidová Klára
dc.date.accessioned2018-03-12T18:05:41Z
dc.date.available2018-03-12T18:05:41Z
dc.date.issued2015-05-20
dc.identifierKOS-673471297105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75417
dc.description.abstractBakalářská práce řeší problematiku nitrolebního krvácení vpřednemocničníneodkladné péči, jelikož se jedná o velice závažný stav, který ohrožuje pacienta na životě. Teoretická část se zabývá anatomií a fyziologií lebky. Řeší otázku různých druhů nitrolebního krvácení, jejich manifestaci při vzniku a jaký dopad mají na organismus jedince. Dále je zde rozepsán přesný postupvyšetřování pacienta, který má dovést vedoucího výjezdu ke stanovení správné diagnózy, aby nebylo nic opomenutoa byla tak poskytnuta adekvátní léčba ještěpřed předáním pacienta do zdravotnického zařízení. Vteoretické části je zahrnuto také kraniocerebrální poranění, které velice úzce souvisí sintrakraniálním krvácením. Pro zajímavost je zmíněno pár statistických datzúzemí České republiky, které se týkají výskytucévní mozkové příhody, rizikových skupin, které jsou postiženy nejčastěji, následná mortalita a historický vývoj těchto dat. Tato data jsou pak srovnána s daty ostatních států. Praktická část je věnována kazuistikám na dané téma. Ty jsou podrobně rozebrány a zhodnoceny, zda byl postup vyšetření, léčby a směrování pacienta správní či nikoliv. Pokud je hodnocení výjezdové dokumentace neuspokojivé, je vždy vypsán správný postup. Tato část má za úkol poukázat na chyby, kterých je možné se vterénu dopustit a jak jim předcházet.cze
dc.description.abstractThe bachelor's dissertation solves the problems of intracranial bleeding in pre -hospital emergency care, because it is really seriuos situation which endangers patient's life. Theoretical part is about anatomy and physiology of skull. It solves the matter ofintracranial haemorrhage's kinds, their manifestation at the inception and the effect on a human organism. Next, the accurate descriptionof patient's examination is presented, which should guide the head of team to the right diagnosis to nothing won't be forgetten and the adequate pre-hospital emergency care will be provided before patien's tranfer. In the theoretical part is also the cranio-cerebral injury covered, which is closely related with intracranial bleeding. Just as a matter of interest thereis also said a few words aboutstatistics information from the Czech republic which is about stroke, often affeted highrisk group, the mortality of this disease and the historical dvelopment of this datas. These datas are compered with information from other states. The practical part is devoted to cases history of the theme. They are analysed and evaluateif the method of examination, treatment and the routing of patien was correct. If the documentation was not correct there is always written the rightmethod. This part should point to mistakes which we can do in a fiel and how we can prevent them.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectcévní mozková příhoda,ložiskové příznaky,intracerebrální krvácení,extracerebrální krvácení,přednemocniční neodkladná péče,kraniocerebrální krvácení,statistická datacze
dc.subjectstroke,focal signs,intracerebral bleeding,extracerevral bleeding,pre-hospital emergency care,cranio-cerebral injury,statistical dataseng
dc.titleNitrolební krvácení v přednemocniční neodkladné péčicze
dc.titleIncranial Bleeding in Pre-Hospital Emergancy Careeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-06-23
dc.contributor.refereePokorný Jan
theses.degree.disciplineZdravotnický záchranářcze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record