Show simple item record

Integrated Rescue system emergency management in cooperation with the Czech Prison Servicedc.contributor.advisorGruber Jaroslav
dc.contributor.authorHájková Radana
dc.date.accessioned2018-03-12T17:38:45Z
dc.date.available2018-03-12T17:38:45Z
dc.date.issued2017-05-19
dc.identifierKOS-695600138805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74948
dc.description.abstractObsahem diplomové práce je problematika využití sil a prostředků Vězeňské služby ČR při řešení mimořádné události složkami Integrovaného záchranného systému. Aktuálnost tématu vychází z potřeby připravenosti Vězeňské služby na reagování v případě vyhlášení nouzového stavu, kdy tato problematika není v širším rozsahu dosud řešena. Cílem diplomové práce je vytvořit modelový případ, který bude moci být využit řídícími složkami Vězeňské služby včetně Integrovaného záchranného systému. Teoretická část se zabývá právním rámcem činnosti příslušných složek Integrovaného záchranného systému včetně Vězeňské služby ČR. Na teoretickou část navazuje praktická část. V empirické části je provedena SWOT analýza a komparace dostupných statistických dat týkajících se nejzávažnějších mimořádných událostí v letech 1997 až 2013 se zaměřením nejen na nasazení sil a prostředků Vězeňské služby při povodních a v současné době možnosti využití Vězeňské služby při výpomoci Policii ČR při řešení migrační krize. Získaná data jsou v empirické části zpracována ve formě tabulek a grafů. V diskuzi je provedena komparace statistických dat základních a ostatních složek Integrovaného záchranného systému. V závěru jsou shrnuty výsledky a cíle práce.cze
dc.description.abstractThe Diploma thesis deals with the issue of use of forces and means of the Prison Service of the Czech Republic during an emergency by the bodies of the Integrated Rescue System. The topic stems from the need of the Prison Service to be prepared to respond in case of declaration of a state of emergency since this issue is not yet resolved in a broader scale. The aim of the Diploma thesis is to create a model case which can be used by the management of the Prison Service including the Integrated Rescue System. The theoretical part deals with the legal frame of the activities of relevant bodies of the Integrated Rescue System including the Prison Service of the Czech Republic. The theoretical part is followed by the practical part containing a SWOT analysis and comparison of available statistical data related to the most severe emergencies in the years 1997 - 2013 focusing not only on the deployment of forces and means of the Prison Service during floods but currently also on the assistance to the Police of the Czech Republic in resolving migration crisis. The obtained data are processed in the forms of tables and charts. The discussion includes comparison of statistical data of the basic and other bodies of the Integrated Rescue System. The conclusion of the Thesis summarises results and aims of the paper.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVězeňská služba ČR,Integrovaný záchranný systém,dokumentace IZS,povodeň,migracecze
dc.subjectPrison Service of the Czech Republic,Integrated Rescue System,Documents of IRS,floods,migrationeng
dc.titleŘešení mimořádné události Integrovaným záchranným systémem za využití Vězeňské služby ČRcze
dc.titleIntegrated Rescue system emergency management in cooperation with the Czech Prison Serviceeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-06-27
dc.contributor.refereeHudeček Jan
theses.degree.disciplineCivilní nouzové plánovánícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record