Show simple item record

Reconstruction of heating and ventilation system of Litoměřická grammar school

dc.contributor.advisorVeverková Zuzana
dc.contributor.authorDvořák Jakub
dc.date.accessioned2018-01-25T21:46:13Z
dc.date.available2018-01-25T21:46:13Z
dc.date.issued2018-01-05
dc.identifierKOS-781238522205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74335
dc.description.abstractTato diplomová práce se věnuje tématu větrání a vytápění v budově školy. V úvodu se zabývá zejména problematikou vnitřního prostředí na školách obecně. Jaké jsou dnes problémy s vnitřním prostředím, co je způsobuje a s jakými škodlivinami se potýkáme. Zmíněné jsou zde i následky těchto nedostatků a také požadavky dle české legislativy. Součástí práce bylo i vlastní měření koncentrace oxidu uhličitého na vybraném gymnáziu Litoměřická v Praze, které bylo i dále předmětem této práce. Měření prokázalo nedostatky v oblasti větrání, což jen potvrdilo predikci, že utěsňováním obálky budov se zhoršují parametry vnitřního prostředí zejména pak v oblasti koncentrace oxidu uhličitého. Z tohoto důvodu bylo další částí této práce popsání různých variant větrání pro vybranou školu, které se liší jak efektivitou, ekonomičností či samotnou realizovatelností. Dále bylo vypracováno koncepční řešení větrání jedné z variant, a to centrálního nuceného rovnotlakého větrání s rekuperací pomocí sestavné vzduchotechnické jednotky umístěné na střeše školy. Návrh je řešen sice jen koncepčně, ale i tak zřetelně zobrazuje fungování celého systému větrání na gymnáziu, které by vyřešilo problém s kvalitou vnitřního prostředí. Poslední částí této práce bylo vypracování projektu vytápění, které mělo reagovat na plánované zateplení gymnázia a také na návrh nuceného větrání do učeben. Došlo tak k výměně otopných těles, rozvodů i přestavbě technické místnosti se zachováním stávajícího zdroje tepla - výměníkové stanice. Nová otopná soustava na rozdíl od té staré by měla zajistit lepší automatický provoz s úpravou a doplňováním vody do soustavy a plynulejší regulaci topného výkonu všech větví otopné soustavy. Součástí projektu byl také přenos tepla do ohřívače nové vzduchotechnické jednotky přes oddělený okruh nemrznoucí směsi s nově navrženým deskovým výměníkem.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis focuses on the topic of ventilation and heating in a school. The introduction is mainly about an indoor environmental quality in schools in general. What the problems with the indoor environment are, what causes them and what kind of pollutants we face. The consequences of these deficiencies are mentioned as well as the requirements according to the Czech legislation are mentioned here. Part of this thesis was also the actual measurement of the concentration of carbon dioxide at the chosen Litoměřická grammar school in Prague, which is also the subject of this work. The measurement revealed lack of ventilation, which confirmed the prediction that the sealing of the building envelope deteriorates the parameters of the indoor environment, especially in the area of carbon dioxide concentration. For this reason, another part of this work was describing different ventilation variants for the chosen school, which differ in efficiency, economy or feasibility. In addition, there was made a conceptual solution for one chosen ventilation system called central ventilation unit with heat recovery using an air-conditioning unit mounted on the roof of the school. Although the design is only conceptual, it clearly illustrates the functioning of the entire ventilation system at the grammar school, which solved the problem with the indoor environmental quality. In the final section of this work there was the elaboration of the heating project, which was supposed to respond to the planned thermal insulation of the grammar school as well as the design of the forced ventilation in the classrooms. There was a replacement of radiators, heat distribution as well as the reconstruction of the utility room, while maintaining the existing heat source - heat exchanger station. Unlike the old heating system, the new one should provide better automatic operations with water treatment and replenishment, and smoother regulation of the heating power of all heating branches. Part of the project is also a design of the heat transfer to the heater of the new air-conditioning unit via a separate circuit of antifreeze with a newly designed plate heat exchanger.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectkvalita vnitřního prostředí na školách,koncentrace oxidu uhličitého,varianty větrání,projekt vytápění?cze
dc.subjectindoor environmental quality in schools,carbon dioxide concentration,ventilation system variants,heating projecteng
dc.titleRekonstrukce vytápění a větrání gymnázia Litoměřickácze
dc.titleReconstruction of heating and ventilation system of Litoměřická grammar schooleng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeEmingr Lukáš
theses.degree.disciplineBudovy a prostředícze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeBudovy a prostředícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record