Show simple item record

Warm Mix with Increased Content of Reclaimed Asphaltdc.contributor.advisorValentin Jan
dc.contributor.authorChmelíková Monika
dc.date.accessioned2018-01-25T21:44:26Z
dc.date.available2018-01-25T21:44:26Z
dc.date.issued2018-01-03
dc.identifierKOS-781238065605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74270
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na problematiku nízkoteplotních asfaltových směsí s vyšším obsahem R-materiálu. Text práce je rozdělen do dvou základních částí. První z nich, rešeršní část, je dále členěna do tří hlavních kapitol. První kapitola je zaměřena na rozbor a shrnutí poznatků o nízkoteplotních asfaltových směsích, jako je historie jejich používání, seznámení se základními technickými předpisy, informace o používaných technologiích, výhody a nevýhody jejich použití a nechybí ani zkušenosti s používáním tohoto typu asfaltových směsí v zahraničí. Druhá hlavní kapitola rešeršní části pojednává o asfaltových směsích s podílem R-materiálu. Zde je popsán způsob získání R-materiálu, jeho značení a použití v konstrukci vozovky. Dále jsou popsány základní způsoby recyklace, princip použití rejuvenátorů a shrnuty výhody a nevýhody asfaltové směsi s podílem R-materiálu. Třetí hlavní kapitola rešeršní části propojuje předchozí dvě kapitoly a pojednává o nízkoteplotních asfaltových směsích s obsahem R-materiálu. Závěr rešeršní části patří popisu vybraných zkušebních úseků, provedených výše popsanými technologiemi v České republice. Druhá, praktická část, je věnována porovnání třinácti předem stanovených variant nízkoteplotní asfaltové směsi typu ACL 16 +. Jednotlivé varianty byly navrženy se stejnou čárou zrnitosti a stejným množstvím asfaltového pojiva a lišily se v množství přidávaného R-materiálu, v gradaci použitého asfaltového pojiva a v aplikaci různých přidávaných nízkoteplotních přísad. Potřebné množství asfaltových směsí pro účely laboratorních zkoušek bylo odebíráno přímo během pokládky. Z těchto odebraných směsí byla vyrobena zkušební tělesa hutněna Marshallovým pěchem a zkušební desky hutněné lamelovým zhutňovačem. V rámci této diplomové práce byly na těchto zkušebních tělesech následně prováděny a vyhodnoceny tyto zkoušky: stanovení pevnosti v příčném tahu a stanovení odolnosti asfaltové směsi proti účinkům vody a mrazu, stanovení modulu tuhosti, stanovení odolnosti proti šíření mrazové trhliny a stanovení odolnosti proti trvalým deformacím. Pro některá zkušební tělesa bylo rovněž simulováno stárnutí.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on warm mix asphalts with increased content of reclaimed asphalt. The text is divided into two basic parts. The first, research review part, is further divided into three main chapters. The first chapter is focused on researching and summarization the knowledge of warm mix asphalt mixtures, such as the history of their use, introduction to the basic technical standards, information about the technologies mostly used, the advantages and disadvantages of their use and the experience with the use of this type of asphalt mixtures abroad. The second chapter of the research review part deals with asphalt mixtures with reclaimed asphalt content. The way of getting the reclaimed asphalt, its marking and its use in road construction is described here. Then the basic methods of recycling are described including the use of rejuvenators. Advantages and disadvantages of the use of asphalt mixtures with reclaimed asphalt content are discussed as well. The third main chapter is connecting two previous chapters by dealing with warm mix asphalt mixtures containing the reclaimed asphalt. The conclusion of the research review part is dedicated to introduction of the representative test sections made by the above-described technologies in the Czech Republic. The second, practical part of the diploma thesis is focused on the comparison of thirteen variants of ACL 16 + warm mix asphalt. These variants were designed with the same grain-size curve and the same amount of bitumen binder and varied in the amount of reclaimed asphalt added, the gradation of the bitumen binder used and in the application of the various warm mix additives added. The required amount of asphalt mixtures for the purpose of laboratory testing was taken directly during paving. From these mixtures, the testing specimens were compacted by using the Marshall impact compactor and the testing plates compacted by using the lamellar compactor. In this diploma thesis, the following characteristics were tested: indirect tensile strength and determination of the water sensitivity asphalt specimens, determination of stiffness modulus by IT-CY, crack propagation applying semi-circular bending test and wheel tracking test. For some of the test specimens aging was simulated.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectNízkoteplotní asfaltová směs,nízkoteplotní přísady,zpěněný asfalt,R-materiál,rejuvenátorcze
dc.subjectWarm mix asphalt,warm mix additives,foamed asphalt,reclaimed asphalt,rejuvenatoreng
dc.titleNízkoteplotní asfaltové směsi s vyšším obsahem R-materiálucze
dc.titleWarm Mix with Increased Content of Reclaimed Asphalteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeCápayová Silvia
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra silničních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record