Show simple item record

Project management implementation in a small technical companydc.contributor.advisorVondruška Michal
dc.contributor.authorTallová Michaela
dc.date.accessioned2018-01-25T21:43:25Z
dc.date.available2018-01-25T21:43:25Z
dc.date.issued2018-01-08
dc.identifierKOS-781236924905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74228
dc.description.abstractProjektový manažment je súbor krokov s aplikovaním poznatkov, skúseností, nástrojov a metód, ktoré vedú k splneniu projektových požiadaviek a dosiahnutiu cieľov. Implementácia metodológie projektového riadenia je dlhodobý proces, vyžadujúci veľa úsilia, trpezlivosti a času. Výsledkom je často premena projektového chaosu na usporiadaný, stabilný a spoľahlivý projektový manažment. Nasledujúca práca predstavuje firmu Enerfis, špecializujúcu sa na energetický manažment, ktorá je systémovým integrátorom chytrého merania energií. Diplomová práca popisuje obchodný model firmy, jej produkty a služby, klientov, ale primárne sa zaoberá systémom inteligentného merania a jeho zavádzaním v praxi. Vysvetľuje technológiu systému a jeho benefity, spolu s dôvodmi rastúceho dopytu po tomto riešení. Problém, ktorý táto práca skúma je ako efektívne riadiť projekty chytrého merania energií, od obchodného jednania s klientom až po predanie projektu. Práca aplikuje vybrané procesy projektového manažmentu na projekty inteligentného merania a zameraním sa na odbornú literatúru a profesijnú skúsenosť hľadá spôsoby ako projektový manažment zefektívniť.cze
dc.description.abstractProject management is a set of actions with the application of knowledge, skills, tools and techniques to meet the project requirements and to achieve project objectives. The implementation of the project management methodology is a long-term process, requires a lot of effort, patience and time. The result is often a change from project chaos to organized, stable and reliable project management. The following paper presents the company Enerfis, specializing in energy management, that is a system integrator of smart metering. The diploma thesis describes the company´s business model, product and services, clients, but is primarily concerned with smart metering system and its practical implementation. It explains the technology and benefits of the system, with reasons of rising demand for this solution. The question that this thesis explores is how effectively manage the projects of smart metering installation, from the business negotiation with client until the project delivery. This thesis applies chosen processes of project management on smart metering projects and by focusing on a variety of expert texts and professional experience it looks for effective way of the project management.eng
dc.language.isoSLO
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectsystém chytrého merania energií,inteligentný hardvér,merače,energetický manažment,projektové riadenie,harmonogram,operatívny plán,efektívna realizácia,teória obmedzení,automatizácia,subdodávateliacze
dc.subjectsmart metering,intelligent hardware,meters,energy management,project management,schedule,operational plan,effective realization,theory of constraints,automation,subcontractorseng
dc.titleImplementace projektového managementu do malé technické firmycze
dc.titleProject management implementation in a small technical companyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeSvozil Vladimír
theses.degree.disciplineStavební managementcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record