Show simple item record

Andělská Hora Castle (Karlovy Vary) - metrical documentation of the Second Gatedc.contributor.advisorHodač Jindřich
dc.contributor.authorLedecká Kristýna
dc.date.accessioned2018-01-25T21:34:35Z
dc.date.available2018-01-25T21:34:35Z
dc.date.issued2018-01-14
dc.identifierKOS-593779793705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73892
dc.description.abstractHlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření měřické dokumentace vybrané části hradu Andělská Hora, který se nachází v okrese Karlovy Vary, metodou pozemního laserového skenování. Zadání projektu vzniklo ve spolupráci s územním pracovištěm Národního památkového ústavu v Lokti. Výsledky této práce budou sloužit k upřesnění závěrů stavebně-historického průzkumu objektu. Byla provedena rekognoskace zájmové části objektu a následně proběhlo podrobné zaměření pozůstatků Druhé brány pomocí metody pozemního laserového skenování přístrojem Surphaser 25 HSX. Pro polohové souřadnicové připojení objektu bylo provedeno geodetické zaměření identických bodů totální stanicí Sokkia SET2030R3. Výškové připojení proběhlo GNSS přijímačem SOUTH S82T. Výsledná mračna bodů byla zpracována a transformována do systémů S-JTSK a Bpv v programu Geomagic Studio. Výsledkem práce je výkresová dokumentace v rozsahu pěti půdorysů (jedná se o 2 výkresy v přízemí, 2 výkresy v prvním patře a 1 výkres v druhém patře) a 2D svislý řez v rozsahu jednoho výkresu. Dále byly vyhotoveny hypsometrické plány znázorňující prostorové deformace a vztahy pro vnější líc severní zdi, vnitřní líc východní zdi, vnitřní líc západní zdi a monochromatická ortofota generovaná ze síťového modelu pro stejné zdi. Dalším výsledkem práce jsou i dva 3D modely umístěné v polohovém souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Jeden model je tvořen pouze bodovým mračnem, druhý je tvořen polygonovou vrstvou (trojúhelníkovou sítí).cze
dc.description.abstractThe main goal of this Bachelor?s thesis is measuring documentation of chosen part of castle Andělská Hora which is located in the district of Karlovy Vary, using the method of terrestrial laser scanning. The project was commissioned in cooperation with the local office of the National Heritage Institute in Loket. The results of this work will serve to specify the conclusions of the building-historical survey of the building. Terrain recognition was done at the object?s area. It was followed by scanning of the castle?s premises by laser scanner Surphaser 25 HSX. Geodetic measuring was made by total station Sokkia SET2030R3 to position the object into the coordinate system (S-JTSK). Connection into the elevation system Bpv was made by the GNSS receiver SOUTH S82T. The resulting point cloud was processed and transformed in the Geomagic Studio. The results of this thesis are 2D floor plans in the range of five drawings (2 drawings on the ground floor, 2 drawings on the first floor and 1 drawing on the second floor) and 2D vertical plan sectional view. Making a hypsometric plans showing spatial deformations and relations for the outer faces of the northern wall, the inner face of the east wall, the inner face of the western wall and monochrome orthophoto generated from a network model for the same wall. Another results of this thesis are two 3D models located in the S-JTSK coordinate system and the Bpv height system. One model is composed only of a point cloud, the other is a polygon layer (triangular network).eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subject3D model,laserové skenování,hypsometrie,ortofoto,stavební výkrescze
dc.subject3D model,laser scanning,hypsometry,orthophoto,building drawingeng
dc.titleHrad Andělská Hora ((Karlovy Vary) - měřická dokumentace Druhé bránycze
dc.titleAndělská Hora Castle (Karlovy Vary) - metrical documentation of the Second Gateeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeChmelíř Jiří
theses.degree.disciplineGeodézie, kartografie a geoinformatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record