Now showing items 1-20 of 139

  • Analýza systému SQLTutor a možnosti pro nasazení systému v předmětu Informatika3 

   Author: Kateřina Chromá; Supervisor: Pytel Jan; Opponent: Slabý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Práce se zabývá analýzou již existující aplikace SQLTutor. Tato aplikace už se několik let úspěšně využívá ve výuce SQL jazyka v předmětu Informatika 2 (155IN2G). Vzhledem k pozitivním zkušenostem studentů s užíváním ...
  • Možnosti tvorby dopravních schematických map v programu OCAD 

   Author: Anna Zikešová; Supervisor: Janata Tomáš; Opponent: Zimová Růžena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá tvorbou dopravní mapy. Obsahuje základní teorii o tematických mapách, jejich dělení a charakteristiky. Hlavní náplní práce je vytvořit metodiku pro tvorbu tematické mapy v programu ...
  • Analýza kartografických zkreslení zobrazení světa 

   Author: Jan Koudelka; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Janata Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Tato bakalářská práce si kladla za cíl provést analýzu kartografických zobrazení světa na základě kartografických zkreslení. V teoretické části práce pojednává obecně o pojmech kartografické zobrazení, kartografické ...
  • Možnosti úpravy dat LiDAR pro přípravu modelu terénu z předindustriální éry 

   Author: Jakub Zamazal; Supervisor: Janata Tomáš; Opponent: Cajthaml Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Tato práce se zabývá možnostmi úpravy LiDARových dat pro tvorbu modelu terénu z předindustriální doby. Konkrétně se zabývá odstraněním železničních tratí ze současného modelu terénu. Popisuje metodu vybrání železničního ...
  • Určení objemu náspu metodou laserového skenování 

   Author: Nikola Svobodová; Supervisor: Šedina Jaroslav; Opponent: Poloprutský Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá sběrem dat a následným vypracováním digitálního modelu terénu náspu pomocí technologie laserového skenování a GNSS pro určení kubatury. Práce byla rozdělena do 5 částí. První část popisuje laserové ...
  • Automatické georeferencování topografických map 

   Author: Vojtěch Müller; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Mužík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Cílem této bakalářské práce je vytvoření programu, který bude automaticky georeferencovat historické topografické mapy ČR v měřítku 1:10 000. Tento program nejprve hromadně otevře naskenované mapy a následně automatizovaně ...
  • Kartografické zpracování změn funkčního využití krajiny v okolí řeky Vltavy a jejího rekreačního potenciálu 

   Author: Antonín Předota; Supervisor: Janata Tomáš; Opponent: Cajthaml Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou vývoje krajiny v okolí řeky Vltavy během let 1840, 1950 a 2021. Vektorizované mapové podklady byly použity pro analýzu změn ve využití ploch a výsledky analýzy byly vhodně vizualizovány. ...
  • Zaměření vlícovacích bodů pro mobilní laserové mapování v lokalitách mimo dostupnost technologie GNSS 

   Author: Martina Kulíková; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Línková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá zaměřením vlícovacích bodů pro mobilní laserové mapování v lokalitách mimo dostupnost technologie GNSS. Práce obsahuje popis laserového skenování, vlícovacích bodů a Digitální technické mapy ...
  • Fotogrammetrická dokumentace části lomu Velké Hydčice (okres Klatovy) 

   Author: Štěpán Šedivý; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Běloch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá fotogrammetrickou dokumentací části lomu Velké Hydčice-Hejná, s využitím dostupného bezpilotního leteckého prostředku. V práci je řešena vhodnost této metody pro tvorbu důlně měřické dokumentace, ...
  • Porovnání výsledků měření GNSS s užitím systémů EGNOS a EDAS 

   Author: Josef Jehlička; Supervisor: Vyskočil Zdeněk; Opponent: Krůta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Tato práce se zaměřuje na monitorování přesnosti měření GNSS s užitím systémů EGNOS a EDAS, které jsou navrženy k vylepšení přesnosti a spolehlivosti GNSS signálů pro civilní účely. Cílem je sledovat data, která budou ...
  • Detailní fotogrammetrická dokumentace ostří kamenického nástroje 

   Author: David Šleis; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Poloprutský Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Cílem této bakalářské práce je provést důkladnou rešerši na téma využívaných metod a postupů v oblasti dokumentace velmi blízkou fotogrammetrií, prozkoumat možnosti a hranice její aplikace při detailní dokumentaci ostří ...
  • Vzdálené řízení statických stanic GNSS 

   Author: Kateřina Boudová; Supervisor: Vyskočil Zdeněk; Opponent: Běloch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Tato práce se věnuje vzdálenému monitorování statických stanic GNSS. Monitorování je založeno na správě dat ze stanic, které jsou permanentně zajištěné. Data ze stanic jsou ukládána do databáze, ze které se později čerpá ...
  • Využití prostředků RPAS pro detekci archeologických objektů termálním snímkováním 

   Author: Barbora Dvořáková; Supervisor: Šedina Jaroslav; Opponent: Zahradník David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Tato práce se zaměřuje na zkoumání možností využití prostředků RPAS a termálního snímkování pro detekci archeologických objektů. Teoretická část práce se zaměřuje na popis principů RPAS. Dále se v teoretické části práce ...
  • Kartografické zpracování vybraných aspektů epidemie nemoci Covid-19 

   Author: Kateryna Shvets; Supervisor: Janata Tomáš; Opponent: Justová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Bakalářská práce se věnuje vizualizaci vybraných aspektů COVID-19 pomocí metod časového mapování. Konečným produktem bude 9 animací zobrazujících vývoj aspektů COVID-19 v čase ve střední Evropě, Africe a jedna pro celkový ...
  • Vyhotovení geomatrického plánu pro rozdělení pozemnku a vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku 

   Author: Tomáš Chmelíček; Supervisor: Tauchman Martin; Opponent: Valenta Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou geometrického plánu v teoretické rovině a také v rámci praktického příkladu. Cílem práce je vytvoření geometrického plánu pro rozdělení pozemku a vymezení rozsahu věcného břemene k ...
  • Kamera Raspberry PI HQ pro fotogrammetrii 

   Author: Sára Andršová; Supervisor: Vyskočil Zdeněk; Opponent: Hodač Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá sestavením nového experimentálního zařízení a jeho využitím ve fotogrammetrii z hlediska přesnosti a kvality výstupu. V první části práce lze najít stručný popis fotogrammetrie v dnešním i ...
  • Mapa fotbalových klubů v Anglii 

   Author: Adam Kotyk; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Janata Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá tvorbou mapy fotbalových klubů v Anglii netradičními metodami tematické kartografie. Výsledné dílo je složeno ze tří map, kdy každá je vytvořena za použití jiné metody. Vybranými metodami zpracování ...
  • Vyhotovení dokumentace podrobného měření pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním 

   Author: Alena Podzimková; Supervisor: Tauchman Martin; Opponent: Housarová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato práce se věnuje měřické části obnovy katastrálního operátu formou nového mapování. Obsahem je zpracování naměřených dat, vyhotovení měřického náčrtu a následné porovnání s měřickým náčrtem záznamu podrobného měření ...
  • Vývoj digitálního odometru a tachometru na platformě Arduino 

   Author: Vojtěch Remeš; Supervisor: Vyskočil Zdeněk; Opponent: Hodík Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato bakalářská práce popisuje vývoj low-cost zařízení, které dokáže určovat relativní polohu v místní souřadnicové soustavně. Toho je docíleno pomocí čtení dvou inkrementálních rotačních elektrooptických enkodérů, z nichž ...
  • Využití Matlab Mapping Toolbox ve vybraných úlohách kartografie 

   Author: Jakub Šnopl; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Tobiáš Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá řešením řady kartografických úloh pomocí softwaru Mapping Toolbox, jenž je nadstavbou programu Matlab. Součástí práce je souhrn a popis funkcionality produktu, popis řešení jednotlivých úloh ...