Show simple item record

Case Study of Physiotherapeutic Care of a Patient after Stabilization of Thoracic Spine

dc.contributor.advisorKřížková Štěpánka
dc.contributor.authorNováková Monika
dc.date.accessioned2017-07-09T13:24:16Z
dc.date.available2017-07-09T13:24:16Z
dc.date.issued2016-05-20
dc.identifierKOS-587864263805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/72432
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je zpracování problematiky rehabilitace po operačním řešení v rámci stabilizace hrudní páteře a následné náhradě obratlového těla. Bakalářská práce je zpracována formou kazuistiky. Důvod výběru této diagnózy byl, že v dnešní době přibývá pacientů s traumatickými poraněními páteře. Práce bude rozdělena do dvou částí, kdy v první, obecné části, je popsána anatomie a kineziologie páteře. Dále je popsán mechanismus úrazu, klasifikace poranění v hrudní páteři a následná terapie. Druhá část obsahuje metodologii, která popisuje vyšetřovací a terapeutické metody používané ve speciální části práce. Kapitola také zahrnuje sběr dat a popis pracoviště, ve kterém byly terapie částečně prováděny. Ve speciální části je samotná kazuistika, která obsahuje informace o pacientovi, anamnézu, vstupní a výstupní kineziologický rozbor, návrh krátkodobého a dlouhodobého rehabilitačního plánu a popis jednotlivých terapeutických jednotek. Důležitou částí práce je kapitola diskuze, kde budou zhodnoceny rizika a přínosy v různých možnostech operačních přístupů a dále jsou zde sepsány vlastní názory a polemika autorky týkající se problematiky péče o pacienty po stabilizaci hrudní páteře. V závěru práce je porovnání vstupních a výstupních informací a zhodnocení celkové terapie u pacienta s kombinovaným ošetřením dané diagnózy.cze
dc.description.abstractThe bachelor study deals with the issues of physiotherapy following an operative solution within the stabilization of thoracic vertebral column and subsequent replacement of vertebral body. The bachelor work is prepared in the form of case study. The reason for selecting this diagnosis is the fact that the number of patients suffering from traumatic injuries of vertebral column has been recently increasing. The work is divided in two parts while the first, general part, describes the anatomy and kinesiology of vertebral column. The study further deals with the mechanism of injury, classification of injuries in the vertebral column, and subsequent therapy. The second part contains a methodology describing the examination and therapeutic methods used in the special part of the work. The chapter also includes the collection of data and description of the workplace where the therapies were partially carried out. The special part includes the case study itself, providing information on patient, anamnesis, initial and closing kinesiological analysis, proposal of a short-tem and long-term physiotherapeutic plan. In addition, it includes a description of the individual therapeutic units. The chapter "Discussion" is the important part of the work evaluating the risks and benefits of various options of the operating methods and further providing own opinions and polemic of the author concerning the issues of care of the patients after stabilization of thoracic vertebral column. The work concludes by comparing the input and output information and evaluating the overball therapy at a patient with the combined treatment of specific diagnosis.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPoranění hrudní páteře,stabilizace,korporektomie,rehabilitacecze
dc.subjectInjuries of vertebral column,stabilization,corporectomy,physiotherapyeng
dc.titleKazuistika fyzioterapeutické péče u pacienta po stabilizaci hrudní páteřecze
dc.titleCase Study of Physiotherapeutic Care of a Patient after Stabilization of Thoracic Spineeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-15
dc.contributor.refereeKimličková Monika
theses.degree.disciplineFyzioterapiecze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record