Zobrazit minimální záznam

Company management during a depression

dc.contributor.advisorPoušek Lubomír
dc.contributor.authorVokounová Michaela
dc.date.accessioned2017-07-09T12:55:44Z
dc.date.available2017-07-09T12:55:44Z
dc.date.issued2010-06-08
dc.identifierKOS-135241104705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/71286
dc.description.abstractSoučasná hospodářská recese světového měřítka zasáhla i ekonomiku České republiky. Ovlivnila makroekonomické ukazatele, chování ekonomických subjektů i preference spotřebitelů. Diplomová práce se zabývá důsledkem hospodářské recese na odvětví služeb, které přímo ovlivňují zdraví obyvatel. V souvislosti s tím řeší reakci managementu firmy v daném odvětví na pokles zákazníků z důvodu ekonomické krize v kombinaci se změnou sportovního trendu. Problémem je odklon populace od sportovních aktivit, především fyzická neaktivita dětí. Nedostatek pohybu - hypokinéza - je často příčinou obezity a zdravotních problémů. Z tohoto důvodu byla vybrána lyžařská škola jako subjekt, který svým počínáním může přimět populaci k vyššímu sportovnímu zaujetí a rovněž jako subjekt poskytující náplň volného času ovlivňující zdraví obyvatel, který byl v poslední době z hlediska výdajů spotřebitelů omezen. Diplomová práce zkoumá pohled spotřebitelů - míru a směr omezení jejich výdajů na základě hospodářské recese a dále jejich pohled na sport, zimní dovolenou a lyžařské školy. Dále se zabývá prostředím lyžařské školy ve Špindlerově Mlýně - různými nástroji analyzuje konkurenci, postavení na trhu a možnosti úspěšného počínání. Je použito metody benchmarking pro srovnání s úspěšným subjektem stejného zaměření. Na základě zmapování dané situace je navržen akční plán změn, který je následně předložen lyžařské škole. Po zvážení návrhů se přistoupí k detailnímu rozplánování implementace před další sezónou.cze
dc.description.abstractCurrent economic recession of worldwide scale has hit also the Czech republic economy. The recession has influenced macroeconomic indicators, behaviour of economic entities and also consumer preferences. The thesis analyses economic crisis result in services that directly influence public health. In connection with that it also solves how a company management reacts to decline in number of customers for economic reasons in combination with decline in sports trends. The problem is divert from sports activities, above all lack of physical activity in children. Lack of movement - hypokinesia - often causes obesity and health problems. For this reason it is a ski school that was chosen as the subject of the thesis. Another criteria for choosing was influence with the public health. Ski school can use its activities to get the population to higer absorption in sport. It is also a subject offering pastime activites which have recently been limited in consumer expenses. The thesis examines consumer view - extent and tendency of their cutback expenditure on account of economic recession - and also customer view of sport, winter holiday and ski schools. Further it analyses ski school background in the ski resort Špindlerův Mlýn. Different tools are used to analyse competition, market position and opportunities for succesful act. The benchmarking method is used to compare the ski school with its more successful competitor. Based on analysing the situation it is proposed action plan which is submitted to the ski school to apply before the forthcoming season.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjecthospodářská recese/krize,hospodářský cyklus,cestovní ruch,zdraví a sport,lyžařská škola,krizové řízení,řízení změny,marketingový mix,benchmarking,konkurence,konkurenční výhoda,multilevel marketingcze
dc.subjecteconomic crisis/recession,business cycle,tourist trade,health and sport,ski school,crisis management,change management,marketing mix,benchmarking,competition,competitive advantage,multilevel marketingeng
dc.titleŘízení firmy (poskytovatele volnočasových aktivit) v době hospodářské recesecze
dc.titleCompany management during a depressioneng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2010-06-24
dc.contributor.refereeJablonský Josef
theses.degree.disciplineSystémová integrace procesů ve zdravotnictvícze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Soubory tohoto záznamu

SouboryVelikostFormátZobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam