Show simple item record

Optimization of principles of design of small and medium streams restoration using hydromorphological assessment in accordance with the Water Framework Directive requirements

dc.contributor.advisorDostál Tomáš
dc.contributor.authorŠindlarová Tereza
dc.date.accessioned2017-06-07T16:17:55Z
dc.date.available2017-06-07T16:17:55Z
dc.date.issued2017-05-21
dc.identifierKOS-695599931905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70331
dc.description.abstractTato práce řeší návrh revitalizačních opatření na malých a středních vodních tocích. Cílem práce je návrh takových opatření, která prokazatelně dosáhnou dobrého stavu hydromorfologické složky ekologické kvality toků tak, jak ho definuje Rámcová směrnice o vodách. Zaměřila jsem se na hydromorfologická hodnocení "The Morphological Quality Index" - MQI (Rinaldi a kol., 2015a) z Itálie a "Metodiku odboru ochrany vod, která stanovuje postup hodnocení vlivů opatření na vodních tocích a nivách na hydromorfologický stav vod" - HMF (Šindlar a kol., 2012a) z České republiky, která byla vytvořena na podporu návrhu těchto opatření. Druhým cílem práce bylo porovnání obou metodik za účelem získání komplexního pohledu na hodnocení hydromorfologické kvality toků. Oběma metodikami bylo vyhodnoceno sedm lokalit na Blahovském potoce ve Vysokém Mýtě a dvě lokality na Spojené Bečvě u Oseka nad Bečvou. Žádná z lokalit nedosahuje v současné době dobrého hydromorfologického stavu, proto byla navržena maximálně možná opatření pro navýšení hydromorfologické kvality a návrhový stav byl znovu vyhodnocen oběma metodikami HMF a MQI. Na Spojené Bečvě byla doporučena podpora samovolné renaturace. Na Blahovském potoce bylo navrženo pět souborů opatření, která by zvýšila hydromorfologickou kvalitu celého úseku na 81% HMF a 91% MQI, což dokazuje, že navržená opatření by zajistila skvělý hydromorfologický stav studovaného úseku Blahovského potoka. Dílčím cílem mé práce bylo i porovnání obou použitých metodik s cílem získání komplexního pohledu na problematiku hydromorfologického hodnocení toků. Obě metodiky sice nevykazují naprosto shodné výsledky, ale reagují stejně na změnu stavu hydromorfologické kvality úseku. Nejpravděpodobnějším důvodem rozdílných výsledků byl identifikován fakt, že metodika HMF obecně zahrnuje do hodnocení celou údolní nivu i širší okolí toku na rozdíl od metodiky MQI, která je zaměřena na nejužší okolí sledované lokality do maximální vzdálenosti dvojnásobku šířky koryta.cze
dc.description.abstractThis Diploma thesis deals with river restoration measures on small and medium streams, their design and optimization in order to achieve a good hydromorphological state of the studied river reaches as it is defined by the Water Framework Directive. I used for the restoration measures optimization hydromorphological assessments which were specifically developed to support the design of river restoration measures. The selected assessments are the following: "The Morphological Quality Index" - MQI (Rinaldi et al., 2015a) developed in Italy and the hydromorphological assessment "Water Protection Department methodology for Hydromorphology Assessment of Interventions in Rivers and Their Floodplains" developed in the Czech Republic (Šindlar et al., 2012a). I applied both methodologies on seven reaches on the Blahovský stream nearby the Vysoké Mýto Town and two reaches on the Bečva River nearby the Osek nad Bečvou Village. None of the evaluated reaches is in a good hydromorphological state nowadays. Therefore, there were mitigation measures designed and optimized by both selected methodologies in order to achieve the best hydromorphological state of the selected reaches. There were recommended support of the river self-renaturation processes on the Bečva River reaches and another five sets of restoration measures on the Blahovský stream. The hydromoorphological state quality of the Blahovský stream would be improved to 81% HMF and 91% MQI which proves that the designed measures would achieve the very good hydromorphologcal state of the selected stream reaches. The secondary aim of my work was to compare the results and application of the selected hydromorphological assessments. The conclusion was that their results were not similar, but both methodologies correspond the same to the change in the river reach hydromorphology state. The most probable reason for the different outcome was the fact, that HMF generally assesses also the effect of the wider surroundings and the whole floodplain influence on the selected river reach. In contrast with the MQI assessment which focuses only on the closest river surroundings.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjecthydromorfologické mapování, Rámcová směrnice o vodách, revitalizace tokůcze
dc.subjecthydromorphological assessment,Water Framework Directive, River restorationeng
dc.titleOptimalizace návrhu revitalizačních opatření malých a středních vodních toků na základě způsobu hodnocení jejich hydromorfologického stavu dle požadavků Rámcové směrnice o vodáchcze
dc.titleOptimization of principles of design of small and medium streams restoration using hydromorphological assessment in accordance with the Water Framework Directive requirementseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeGalia Tomáš
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydromeliorací a krajinného inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record