Show simple item record

Influence of pozzolan on the properties of the ternaty gypsum-based mortarsdc.contributor.advisorVimmrová Alena
dc.contributor.authorOndračka Tomáš
dc.date.accessioned2017-06-07T16:17:27Z
dc.date.available2017-06-07T16:17:27Z
dc.date.issued2017-01-08
dc.identifierKOS-695599928305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70314
dc.description.abstractTato práce popisuje vliv pucolánových příměsí na vlastnosti síranovápenatých malt uložených ve vlhkém prostředí. Konkrétně byl zkoumán křemičitý úlet, jemně granulovaná vysokopecní struska a cihelný prach. Jako aktivátor pucolánové reakce byl zvolen hydroxid vápenatý. První část práce se zabývá obecně charakteristiky sádry a vzdušného vápna jako stavebních materiálů. Dále jsou zde popsány nejvýznamnější latentně hydraulické a pucolánové příměsi a je zde uveden i přehled vícesložkových pojiv založených na síranu vápenatém s latentně hydraulickými a pucolánovými příměsemi. Experimentální část se věnuje návrhu směsi ternárních malt a popisu zkušebních metod, které byly následně provedeny na zkušebních vzorcích. Zkoumána byla pórovitost, pevnostní a difuzní vlastnosti. Malty byly podrobeny i termické analýze a zkoumány pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu. Výsledky ukázaly, že pucolánové příměsi výrazně mění vlastnosti malty založené na síranovápenaté bázi. Dvě ze tří nových ternárních malt při uložení ve vlhkém prostředí dosáhly mnohem lepších pevnostních vlastností než referenční malta bez pucolánových příměsí.cze
dc.description.abstractThis thesis describes the influence of pozzolan admixtures on properties of calciumsulfate based mortars kept in wet. Concretely the influence of silica fume, fine granulated blast furnace slag and brick powder. The Calcium hydroxid was chosen as the activator of pozzolan reaction. The first part of thesis is about the general characteristics of gypsum and lime and their application as construction materials. Farthermore there are described the most important latent hydraulic and pozzolan admixtures and then there is also mentioned overview of different type component binders based on calcium sulfate with latent hydraulic and pozzolan admixtures. The experimental part of thesis deals with the mixture design of ternary mortars and also describes experimental methods used on experimental samples. Points of interest were porosity, mechanical and diffuse properties. Mortar samples were also researched by scanning electron microscope and thermic analysis. Results showed that pozzolan admixtures significantly changed properties of gypsum-lime based mortars. Two of three new mortars which were kept in wet achieved much better results in mechanical experiments than the referential mortars without any pozzolan admixture.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectsádra, vápno, pucolány, křemičitý úlet, vysokopecní struska, cihelný prach, ternární malta, vlhké prostředícze
dc.subjectgypsum, lime, pozzolans, silica fume, fine granulated blast furnace slag, brick powder, ternary mortars, wet conditioneng
dc.titleVliv pucolánu na vlastnosti ternárních malt na bázi sádry.cze
dc.titleInfluence of pozzolan on the properties of the ternaty gypsum-based mortarseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-02-14
dc.contributor.refereeReiterman Pavel
theses.degree.disciplineMateriálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra materiálového inženýrství a chemiecze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record