Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 40

  • Poškození porézních hornin krystalizujícími solemi 

   Autor: Kubr Karel; Vedoucí práce: Keppert Martin; Oponent práce: Doušová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem diplomové práce je stanovení trvanlivosti a s tím souvisejících vlastností vybraných typů sedimentárních porézních hornin a nalezení rozhodujících parametrů ovlivňujících jejich výdrž. Trvanlivost zkoumaných ...
  • Vybrané vlastnosti alkalicky aktivovaného cihelného prachu. 

   Autor: Soukup Zdeněk; Vedoucí práce: Vejmelková Eva; Oponent práce: Vyšvařil Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Cílem této práce bylo stanovit vhodné složení alkalicky aktivované směsi za použití cihelného prachu, který vzniká jako odpadní materiál při výrobě cihelných tvarovek. V rámci výzkumu byly použity dva typy cihelných prachů, ...
  • Vliv pucolánu na vlastnosti ternárních malt na bázi sádry. 

   Autor: Ondračka Tomáš; Vedoucí práce: Vimmrová Alena; Oponent práce: Reiterman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato práce popisuje vliv pucolánových příměsí na vlastnosti síranovápenatých malt uložených ve vlhkém prostředí. Konkrétně byl zkoumán křemičitý úlet, jemně granulovaná vysokopecní struska a cihelný prach. Jako aktivátor ...
  • Hydrofilní omítkový systém pro vysoušení a desalinizaci zdiva 

   Autor: Šumberová Barbora; Vedoucí práce: Pavlík Zbyšek; Oponent práce: Balík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Rekonstrukce starých či historicky významných zděných domů s jedinečnými interiéry je stále populárnější záležitostí, přičemž se hledají i nové způsoby využití, například suterénních prostor. Nejen při změně způsobu užívání ...
  • Ověření tepelných a vlhkostních charakteristik izolačních materiálů pro kontaktní zateplovací systémy a jejich vyhodnocení 

   Autor: Pavel Ondřej; Vedoucí práce: Vimmrová Alena; Oponent práce: Novotný Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Hlavním cílem této diplomové práce je porovnání a zhodnocení vlastností izolačních materiálů pro kontaktní zateplovací systémy. Součástí závěrečné práce je také ověření tepelných a vlhkostních charakteristik měřením na ...
  • Vlastnosti materiálů na bázi alkalicky aktivovaného cihelného prachu 

   Autor: Alblová Nikol; Vedoucí práce: Vejmelková Eva; Oponent práce: Holčapek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem práce bylo najít vhodnou alkalicky aktivovanou směs s použitím odpadního materiálu, tedy cihelného prachu, u kterého byly prokázány dobré pucolánové vlastnosti. V této práci bylo studováno sedm druhů směsí, které se ...
  • Vliv typu dřeva a aditiv na vlastnosti WPC 

   Autor: Čermoch Tomáš; Vedoucí práce: Jerman Miloš; Oponent práce: Krejsa Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato práce se věnuje rešerši na téma WPC. Je zde popsána technologie výroby, složení výrobní směsi a také konečné využití zhotovených prvků. V druhé části jsou popsané zkoušky, které byly provedeny na zkušebních tělesech, ...
  • Degradace vybraných sedimentárních hornin krystalizujícími solemi 

   Autor: Hruška Jiří; Vedoucí práce: Keppert Martin; Oponent práce: Schweigstillová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Předmětem této práce je zkoumání porézních sedimentárních hornin těžených na našem území. Sedimentární horniny byly po celá léta na našem území populárním stavebním a dekorativním materiálem i přes jejich většinou nízké ...
  • Vliv vnitřní a vnější hydrofobizace na vlastnosti modifikovaných vápenných omítek 

   Autor: Zemanová Lucie; Vedoucí práce: Pavlíková Milena; Oponent práce: Pernicová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Vnější povrchové vrstvy hrají důležitou úlohu v ochraně stavebních konstrukcí vůči působícímu vnějšímu prostředí a mají vliv na prodloužení jejich životnosti. Čistě vápenné omítky se vyznačují výbornou plasticitou a ...
  • Vliv druhu kameniva na vlastnosti sádrové malty 

   Autor: Krejsová Jitka; Vedoucí práce: Vimmrová Alena; Oponent práce: Holčapek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato práce se zabývá vlivem různých druhů kameniva na fyzikálně-mechanické vlastnosti sádrových malt a ty porovnává s vlastnostmi sádry bez plniva. Zvláštní pozornost je věnována tranzitní zóně na rozhraní sádrové kaše a ...
  • Podpora využívání agro odpadů: Vlastnosti cementových kompozitů obsahujících kokosovou dužinu 

   Autor: Krojidlová Anna; Vedoucí práce: Vejmelková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vlastnosti HPC s obsahem lupku a jemně mletého keramického střepu 

   Autor: Hovorková Veronika; Vedoucí práce: Vejmelková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh průmyslově vyráběné betonové směsi s cihelným obrusem 

   Autor: Kundelásek Tomáš; Vedoucí práce: Keppert Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vliv klimatického zatížení na změnu fyzikálních parametrů vybraných typů pískovců 

   Autor: Palme Martin; Vedoucí práce: Pavlík Zbyšek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Transport solí v materiálech historického zdiva 

   Autor: Münzberger Jiří; Vedoucí práce: Pavlíková Milena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Působení chemicky náročného prostředí na porézní stavební materiály 

   Autor: Pokorný Jaroslav; Vedoucí práce: Pavlíková Milena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Vlastnosti moderních cihelných prvků s integrovanou izolací 

   Autor: Nováček Jakub; Vedoucí práce: Jerman Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Vliv granulometrie metakaolinu na vlastnosti cementové malty.Vliv granulometrie metakaolinu na vlastnosti cementové malty. 

   Autor: Martinec Jan; Vedoucí práce: Vimmrová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Vlastnosti betonů s pucolánovými příměsemi měřené za vysokých teplot 

   Autor: Scheinherrová Lenka; Vedoucí práce: Vejmelková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Základní, mechanické a tepelné vlastnosti betonu vyrobené ze škváry z komunálního odpadu 

   Autor: Polozhiy Kirill; Vedoucí práce: Keppert Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)