Show simple item record

The Evaluation of Employees in the Company Xdc.contributor.advisorMynaříková Lenka
dc.contributor.authorLos Martin
dc.date.accessioned2017-06-07T16:06:42Z
dc.date.available2017-06-07T16:06:42Z
dc.date.issued2017-05-02
dc.identifierKOS-593779634905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69883
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá zhodnocením současného stavu hodnocení v daném podniku X. V teoretické části je problematika popsána z odborné literatury, kde je především vysvětlen význam a cíl hodnocení zaměstnanců a následně jsou popsány základní metody hodnocení pracovníků. V poslední části literární rešerše se nachází souvislost hodnocení zaměstnanců se vzděláváním a odměňováním. V praktické části je popsán kompletní tréninkový systém, do něhož spadá i hodnocení zaměstnanců v daném podniku X. Tréninkový systém je zhodnocen pomocí interního auditu, který byl proveden formou dotazníkového šetření. Dotazník je zaměřen na celkovou spokojenost zaměstnanců s hodnocením pracovního výkonu a přístupem jejich nadřízených. Na zjištěné nedostatky jsou vytvořena nápravná opatření, která byla konzultována s vedoucím daného podniku.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the assessment of current state of evaluation in company X. The theoretical part describes the problem as it is mentioned in the litera-ture, which explains the importance, aim and the basic methods of evaluation of the em-ployees. The last part of the literary research presents a connection between the evaluation of employees and the education and remuneration. The practical part describes the complete training system, which includes the evaluation of the employees in the given company. The training system is evaluated through an internal audit, which was carried out in the form of questionnaire survey. The questionnaire focuses on the overall satisfaction of employees with the performance evaluation and the access of their superiors. Corrective measures have been developed for the identified shortcomings, which have been consulted with the manager of the company.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecthodnocení, zpětná vazba, zaměstnanec, hodnotitel, trénink, vzdělávání, motivacecze
dc.subjectEvaluation, feedback, employee, evaluator, training, education, motivationeng
dc.titleHodnocení zaměstnanců v daném podniku Xcze
dc.titleThe Evaluation of Employees in the Company Xeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeEmrová Lenka
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record