Show simple item record

Analysis of electricity consumption in the Czech Republic

dc.contributor.advisorLachmanová Michaela
dc.contributor.authorHanzal Lukáš
dc.date.accessioned2017-06-07T13:22:16Z
dc.date.available2017-06-07T13:22:16Z
dc.date.issued2017-05-21
dc.identifierKOS-695599624205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68609
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá analýzou možných vlivů působících na velikost spotřeby elektřiny v České republice. Hlavním cílem práce je analyzovat faktory mající vliv na spotřebu elektřiny jak z dlouhodobého, tak z krátkodobého hlediska a zároveň diskutovat možnost využití těchto faktorů pro predikci budoucí velikosti spotřeby. První část práce je zaměřena na popis aktuálního stavu spotřeby elektřiny, včetně možných vlivů plynoucích z legislativy. Dále je v této části komentován historický vývoj spotřeby. Následně je v práci zpracováno mezinárodní porovnání spotřeby elektřiny a souvisejících ukazatelů. Ve čtvrté kapitole je uvedena použitá metodika a jsou zde již analyzovány vybrané faktory mající na spotřebu vliv z dlouhodobého hlediska. Jedná se především o takové faktory, které mají globální vliv v rámci celé země. Navazuje kapitola s analýzou faktorů, které působí na spotřebu elektřiny v krátkém období. V závěru práce je diskutována možnost použití vybraných faktorů pro budoucí predikci, vyplývající jednak z předchozí analýzy a zároveň ze státní legislativy.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the analysis of potential impacts on the amount of electricity consumption in the Czech Republic. The main aim of the thesis is to analyze the factors influencing the consumption of electricity both in the long-term and in the short-term perspective. At the same time is goal to discuss the possibility of using these factors for predicting the future size of consumption. The first part of the thesis focuses on the description of the current state of electricity consumption, including the possible effects of the legislation. In addition, historical consumption trends are commented on in this section. Subsequently, an international comparison of electricity consumption and related indicators is drawn up. The fourth chapter presents the used methodology and there are already analyzed some factors influencing the consumption in the long term. These are, above all, factors that have a global impact across the country. The chapter is followed by an analysis of factors that affect the consumption of electricity in the short term. At the end of the thesis the possibility of using selected factors for the future prediction, resulting from the previous analysis and from the state legislation, is discussed.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectspotřeba elektřiny, analýza faktorů, statistická analýza, krátkodobé faktory, dlouhodobé faktorspotřeba elektřiny, dlouhodobé faktorycze
dc.subjectelectricity consumption, factor analysis, statistical analysis, short-term factors, long-term factorelectricity consumption, long-term factorseng
dc.titleAnalýza spotřeby elektřiny v České republicecze
dc.titleAnalysis of electricity consumption in the Czech Republiceng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-06-13
dc.contributor.refereeVecka Jiří
theses.degree.disciplineEkonomika a řízení energetikycze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record