Zobrazit minimální záznam

Statistical Inventory Optimization and Management

dc.contributor.advisorPastor Otto
dc.contributor.authorKopyn Štefan
dc.date.accessioned2017-04-25T17:38:55Z
dc.date.available2017-04-25T17:38:55Z
dc.date.issued2016-09-07
dc.identifierKOS-587864483905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68183
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje vlivu pravděpodobnosti při určování správného modelu řízení zásob. Protože v reálných situacích dochází k přechodnému nedostatku, je cílem podniků minimalizovat četnost takových případů. Práce představuje některé metody používané v podnikové praxi s ohledem na lehce vypočítatelné veličiny jako střední hodnota poptávky a směrodatná odchylka. Na vybraném modelové podniku je proveden výpočet veličin současného stavu, včetně zaměření na finanční náklady. Pomocí nových Poté jsou představeny vhodné modely a provedením simulace vznikne stav nový, který je následně analyzován a porovnán. Nový stav by měl dávat lepší výsledky než ten původní. Aby šlo vztáhnout nabyté poznatky na celou populaci, je posledním krokem testování hypotéz.cze
dc.description.abstractThe master?s thesis studies the effects of probability on inventory management when choosing the right method. In business practice there are often cases of stock outs and the goal of companies is minimize the frequency of such cases. The thesis introduces methods based on variables that are commonly used such as standard deviation of demand and its mean, since they are easily monitored by companies. Calculation of current variables is conducted on a selected model company, including the overall stock holding costs. Afterwards, suitable models are presented and through simulation the thesis compares and analyzes the new state. The new state should give better results than the original one. In order to draw a conclusion from results, to confirm that the sample is statistically in line with the whole population, hypotheses tests are conducted.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPravděpodobnost, metody založené na přechodném nedostatku, Paretovo pravidlo, chí-kvadrát test dobré shody, t-test hypotézy, lineární regrese, časové řady, náklady z nedostatku, úroveň obsluhy, interval nejistoty, výpočet skladovacích nákladů, simulace, MATLABcze
dc.subjectProbability, methods based on temporary shortage, Pareto principle, chi square test of good fitting, hypothesis t-test, linear regression, time series, shortage costs, service level, uncertainty interval, calculation of inventory holding costs, simulation, MATLABeng
dc.titleStatistická optimalizace a řízení skladových zásobcze
dc.titleStatistical Inventory Optimization and Managementeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-01-19
dc.contributor.refereeZmatlík Jiří
theses.degree.disciplineLogistika, technologie a management dopravycze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam