Zobrazit minimální záznam

A draft Plan for the Evacuation of the Selected Object or Organization, Home for People with Disabilities Osek.

dc.contributor.advisorSedlák Josef
dc.contributor.authorKlečka Petr
dc.date.accessioned2017-02-28T09:03:41Z
dc.date.available2017-02-28T09:03:41Z
dc.date.issued2016-05-20
dc.identifierKOS-762053645205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/67638
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na vypracování návrhu provedení evakuace v nově vzniklé části Domova pro osoby s mentálním postižením Osek. V úvodu teoretické části je řešena problematika mentálního postižení, jeho popis a druhy. Následně je zde rozebrán způsob komunikace osob s mentálním či kombinovaným druhem postižení. Dále je v teoretické části definován pojem evakuace, základní pojmy k ní se vztahující, její dělení a způsob plánování. Závěr teoretické části popisuje orgány zřizované pro řízení evakuace, výčet legislativy vztahující se k objektové evakuaci a význam taktických a prověřovacích cvičení. Praktická část obsahuje popis konkrétního zařízení, stanovení cílů práce, kdy na základě vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření a cvičné evakuace je zpracován návrh evakuačního plánu pro nově vzniklé oddělení.cze
dc.description.abstractThis bachelor?s thesis focuses on elaborating a draft of carrying out emergency evacuation in the newly-established part of the Home for Mentally Disabled Persons in the town of Osek. The introduction of the theoretical part deals with the problems of mental disability, with its description and types. Subsequently, there is an analysis of how persons with mental or combined kind of disability communicate there. Further on the theoretical part includes a definition of the term evacuation, the basic terms referring to it, its devision and a way of planning it. The conclusion of the theoretical part describes the authorities set up for managing the evacuation, it involves a list of pieces of legislation referring to building evacuations and the importance of tactical and inspection exercises. The practical part includes the description of the concrete facility and the setting of the goals of the thesis. Accordingly, a draft of an evacuation plan for the newly-established department has been elaborated based on assessing the results of the questionnaire investigation and that of an evacuation dril.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectevakuace, mimořádná událost, evakuační plán, mentální postižení, augmentativní komunikace, taktické cvičenícze
dc.subjectevacuation, emergency, evacuation plan, mental disability, augmentative communication tactical exerciseeng
dc.titleNávrh plánu provedení evakuace vybraného objektu či organizace, Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek.cze
dc.titleA draft Plan for the Evacuation of the Selected Object or Organization, Home for People with Disabilities Osek.eng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-09-20
dc.contributor.refereePavlíček Lubomír
theses.degree.disciplinePlánování a řízení krizových situacícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam