Show simple item record

The Negative Impact of Extraordinary Events on the Wardens Mental Well Being at Prison

dc.contributor.advisorRalbovská Dana Rebeka
dc.contributor.authorDrobný Pavel
dc.date.accessioned2017-02-28T09:03:39Z
dc.date.available2017-02-28T09:03:39Z
dc.date.issued2016-05-12
dc.identifierKOS-761771956705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/67632
dc.description.abstractObsahem bakalářské práce je problematika negativního vlivu mimořádných událostí na psychiku dozorce ve věznici. Práce je zaměřená na zmapování rozsáhlé organizace, kterou je Vězeňská služba České republiky, přičemž se zaměřuje hlavně na osobu dozorce oddělení výkonu trestu. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy, jakými je bezpečnost a mimořádná situace ve vězeňství. Také se věnuje psychologickým pojmům souvisejících s daným tématem, kterými jsou stres, krize, trauma a krizová intervence. Dále přináší poznatky o poskytování psychologické péče, jež příslušníkům zajišťuje bezpečnostní sbor. Současně podává ucelený pohled na možnosti využití psychologických intervenčních služeb příslušníky ve vězeňství. V praktické části práce jsou vymezeny cíle, hypotézy a je zde popsán výzkumný vzorek i metody. Cílem výzkumu, který proběhl ve Věznici Vinařice distribuováním anonymního nestandardizovaného dotazníku, bylo zjistit, které mimořádné události jsou pro psychiku dozorce nejnebezpečnější. Tímto způsobem byla současně zkoumána využitelnost psychosociálních intervenčních služeb samotnými příslušníky dozorčí služby. Získaná data jsou pro lepší přehlednost zpracována ve formě tabulek a grafů. Obsahem diskuze je komparace námi zjištěných výsledků s výsledky jiných autorů, které se výrazným způsobem neliší od výsledků ostatních provedených výzkumů. V závěru je shrnutí výsledků a cílů práce, kdy je vydáno doporučení, aby Vězeňská služba České republiky věnovala větší pozornost psychologické péči, k čemuž by mohla využít propracovaného systému Hasičského záchranného sboru České republiky.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis studies the issue of the negative impact of extraordinary events on the mental well-being of a prison warden. The thesis is focused on mapping a large organization, namely the Prison Service of the Czech Republic, analyzing in particular the characteristics of a warden in the department of service of a term of imprisonment. The theoretical part explains the basic concepts, such as security and extraordinary situation in prison service. Furthermore, it defines psychological concepts related to the topic, such as stress, crisis, trauma and crisis intervention. It also offers information on the provisioning of psychological care that is secured by the security body for its members. At the same time, it provides a comprehensive overview of the possibilities of use of psychological intervention services by the prison service members. The practical part specifies the aims and hypotheses and describes the research sample and methods used. The aim of the research performed in Vinařice prison by distributing an anonymous non-standardized questionnaire was to find out which extraordinary events are most dangerous for a warden's mental health. The research at the same time looked into the usability of psycho-social intervention services by warden service members. The data acquired are for clarity purposes arranged in tables and charts. The discussion compares the results found by us with the results presented by other authors, which are not significantly different from the results of other research made. The conclusion summarizes the findings and aims of the thesis, suggesting that the Prison Service of the Czech Republic should pay more attention to psychological care, for which they could adapt the highly-developed system of the Fire Rescue Service of the Czech Republic.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectdozorce, mimořádná událost, Vězeňská služba, psychologická péčecze
dc.subjecta warden, an extraordinary event, the Prison Service, psychological careeng
dc.titleNegativní vliv mimořádných událostí na psychiku dozorce ve věznicicze
dc.titleThe Negative Impact of Extraordinary Events on the Wardens Mental Well Being at Prisoneng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-09-20
dc.contributor.refereeHudeček Jan
theses.degree.disciplinePlánování a řízení krizových situacícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record