Now showing items 160-179 of 401

   Subject
   Investice,hodnocení investice,investiční projekt,finanční analýza,strategická analýza,cash flow,komerční budova [1]
   Investice,investiční projekt,efektivnost,zdroje financování,metody hodnocení investic,investiční rozhodování,logistika,nákladní doprava,peněžní toky,software pro řízení dopravy [1]
   Investice; Čistá současná hodnota; Doba návratnosti; Ethylenoxid; Medicínské výrobky; Metody hodnocení investic; Sterilizace; Vnitřní výnosové procento; Optimalizační opatření [1]
   investiční projekt [1]
   investiční projekt,investice,hodnocení,analýza,studie proveditelnosti,riziko,domov pro seniory,sociální služba,cash-flow [1]
   Investiční rozhodování [1]
   investiční rozhodování, finanční analýza, *COM s.r.o., čistá současná hodnota, CRM systém [1]
   investiční záměr [1]
   investment decision making, financial analyses, *COM Ltd., net present value, CRM system [1]
   Investment decision-making [1]
   investment efficiency evaluation methods [1]
   investment plan [1]
   investment project [1]
   investment project,investment,evaluation,analysis,feasibility study,risk,retirement home,social service,cash-flow [1]
   Investment,investment evaluation,investment project,financial analysis,strategic analysis,cash flow,commercial building [1]
   Investment,investment evaluation,net present value,project,finance,company,risk investment,forms of financing,financial analysis [1]
   Investment,investment project,effectiveness,funding sources,investment assessment methods,cash flow,investment decision making,logistics,freight transport,software for shipping management [1]
   Investment; Net present value; Payback period; Ethyleneoxide; Medical products; Investment evaluation methods; Sterilization; Internal rate of return; Optimizing arrangements [1]
   Investments, cost-benefit analysis, economic analysis, financial analysis, railroad cars, passenger railroad transportation, European funds, Operational Programme Transport 2, company Siemens. [1]
   kalkulační vzorec s vícestupňovým příspěvkem na úhradu [1]