Zobrazit minimální záznam

Evaluation of variants of financing development project

dc.contributor.advisorProstějovská Zita
dc.contributor.authorHolcman Jakub
dc.date.accessioned2016-10-17T08:14:33Z
dc.date.available2016-10-17T08:14:33Z
dc.date.issued2016-05-17
dc.identifierKOS-587864111205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65691
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem a vyhodnocením variant financování bytového domu. Výše financované částky je převzata z propočtu. Uvažuje se pronájem bytových a nebytových jednotek. Průměrný nájem za 1 m2 bytových a nebytových ploch je vypočten na základě analýzy volných bytů určených k pronájmu v Praze 4. Jednotlivé varianty se liší poměrem vlastních a cizích zdrojů. Je posuzován vliv poměru na ekonomické ukazatele efektivnosti. Hlavními sledovanými charakteristikami jsou čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, index rentability a rentabilita vlastního kapitálu. Pro výpočet charakteristik je zpracováno diskontované cash flow, kde je zahrnuta sazba vážených průměrných nákladů kapitálu. Mezi další kritéria je zařazeno využití finanční páky a daňového štítu. Stanovený cíl je splněn nalezením vhodné varianty financování.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the design and evaluation of variants of financing a residential house. The amount of the financed amount is taken from the calculation. We are considering the rental of residential and non-residential units. The average rent for 1 m2 of residential and non-residential areas is calculated on the basis of the analysis of available apartments intended for rent in Prague 4. The individual variants differ in the ratio of own and foreign sources. It assessed the effect of the ratio on economic indicators of efficiency. The main descriptive characteristics are net present value, internal rate of return, index of profitability and return on equity. For the calculation of the characteristics is processed discounted cash flow, where it is included in the rate of the weighted average cost of capital. Among other criteria included the use of financial leverage and tax shield. Target is met by finding the suitable variant of funding.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectZdroje financování, ukazatele ekonomické efektivnosti, developerský projekt, varianty financování, peněžní tok.cze
dc.subjectSources of financing, indicators of economic efficiency, the development project, options for financing, cash flow.eng
dc.titlePosouzení variant financování developerského projektucze
dc.titleEvaluation of variants of financing development projecteng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-23
dc.contributor.refereeKalčev Petr
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam