Show simple item record

Parallel RWY 24L/6R Safety Study

dc.contributor.advisorVittek Peter
dc.contributor.authorSurý Jakub
dc.date.accessioned2016-06-22T19:14:41Z
dc.date.available2016-06-22T19:14:41Z
dc.date.issued2016-06-01
dc.identifierKOS-587864399405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64938
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá zajištěním bezpečnosti s ohledem na potenciální kritická místa na provozních plochách letiště z pohledu posádky letadla. S definováním základních zdrojů, které jsou pro výslednou analýzu klíčové, je položen základ pro pokračování v důkladných analýzách předem vybraných zahraničních letišť se specifickou charakteristikou vlastního dráhového systému. Účelně je tedy provedena analýza letišť využívajících systému paralelních drah. Pro získání co nejširšího rozsahu dat je provedena další analýza pouze konkrétních kritických míst na dalších letištích, bez ohledu na jejich dráhový systém. Veškeré analýzy jsou prováděny se zaměřením na fenomén runway incursion, vznikající na kritických místech letiště, označených jako HotSpot. Poznatky získané těmito rozbory jsou poté využity při zkoumání návrhu paralelní dráhy 06R/24L na letišti Václava Havla Praha. Cílem této práce je vytvoření safety studie předloženého návrhu s označením potenciálně možných kritických míst, které dle provedených analýz splňují podmínky pro označení jako HotSpot. Záměrem je tato místa definovat a spolu s jejich popisem ustanovit jednoduchá bezpečnostní doporučení, která by měla být převzata konkrétními subjekty, působícími na letišti Václava Havla Praha.cze
dc.description.abstractThis thesis focuses on ensuring safety with emphasis on potential critical areas on the operational areas from the perspective of the aircrew. With the definition of the primary sources, which are crucial for the resulting analysis, we lay the foundation for the continuation in thorough analyzes of previously chosen foreign airports with a specific characteristic of their own runway system. Functionally, the analysis of airports with a parallel runway system is then done. To obtain the widest range of data, we perform another analysis, this time only of specific critical areas on other airports regardless of their runway system. All the analyzes are performed with focus on the phenomenon runway incursion, appearing on cricital areas of the airport, marked as HotSpot. The knowledge acquired by these analyzes are then used when examining the design of the parallel runway 06R/24L on the Václav Havel Airport Prague. The aim of this work is creating a safety study of a plan with marked potential critical areas, which according to performed analyzes meet the requirements for the HotSpot marking. The goal is to define these areas and along with their description establish basic safety recommendations, which should be taken over by specific subjects, in connection with the Václav Havel Airport Prague.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectanalýza, provozní bezpečnost, letiště, paralelní dráha, Runway incursion, HotSpotcze
dc.subjectanalysis, operational safety, airport, parallel runway, Runway incursion, HotSpoteng
dc.titleBezpečnostní studie paralelní dráhy RWY 24L/6Rcze
dc.titleParallel RWY 24L/6R Safety Studyeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-20
dc.contributor.refereeHavíř Radomír
theses.degree.disciplineProvoz a řízení letecké dopravycze
theses.degree.grantor16121cze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record