Zobrazit minimální záznam

Evolutionary analysis of the protection against the direct lightning effect in buildings

dc.contributor.advisorEfmertová Marcela
dc.contributor.authorFořt Radim
dc.date.accessioned2016-06-05T09:40:38Z
dc.date.available2016-06-05T09:40:38Z
dc.date.issued2016-05-27
dc.identifierKOS-587864677405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64701
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou přímých ochran před sekundárními účinky bleskových proudů. Součástí práce je také část, věnující se bleskovým výbojům, jejich vzniku, průběhu a typickým klíčovým fyzikálně-technickým parametrům. V práci je provedena analýza vývoje přímých ochran. Jejich současná řešení jsou v práci popsána podle současně platných norem. Představena jsou i možná moderní řešení přímých ochran. Dále je objasněn postup jak rozhodnout o nutnosti ochrany. Autorem práce jsou navrženy i dvě vlastní rozhodovací metody použitelné pro implementaci ochranných zařízení v komplexních systémech. Poslední část práce se zabývá posouzením ekonomické výhodnosti přímých ochran na konkrétních objektech a zvažuje určitá možná řešení.cze
dc.description.abstractBlesk, bleskový výboj, úder blesku, ochrana před bleskem, přímá ochrana, hromosvod, analýza rizik, volba ochraneng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectThis bachelor thesis is about direct protection against secondary effects of lightning currents. As a part of the thesis, there is also chapter about lightning discharges, their origin, process and their typical physical-technical key parameters. There is also an analysis of development of direct protection. Their current solutions are described in thesis according to currently valid standards. Possible modern solutions of direct protections are also presented in the thesis. Further the procedures of deciding whether or not the protection is necessary are clarified. Author of the thesis also presents two of his own decision-making methods which are usable for implementation of protective devices in complex systems. Last part of the thesis is dealing with assessment of the economic advantages of direct protections of specific object, and considering specific possible solutions.cze
dc.subjectLightning, lightning discharge, lightning strike, protection against lightning, direct protection, lightning conductor, risk analysis, protection optioneng
dc.titleVývojová analýza ochran před přímým zásahem objektů bleskemcze
dc.titleEvolutionary analysis of the protection against the direct lightning effect in buildingseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeMikeš Jan
theses.degree.disciplineElektrotechnika a managementcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam