Show simple item record

Leadership styles and their influence on employee´s motivation to job performance

dc.contributor.advisorČekalová Eva
dc.contributor.authorŠplíchalová Zuzana
dc.date.accessioned2016-05-13T16:16:50Z
dc.date.available2016-05-13T16:16:50Z
dc.date.issued2015-05-18
dc.identifierKOS-587864241205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64423
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá manažerskými styly vedení a jejich vlivem na motivaci zaměstnanců k pracovnímu výkonu. V první kapitole teoretické části se práce věnuje vymezení managementu a leadershipu, dále podává přehled o přístupech ke stylům vedení a jejich členění. Druhá kapitola popisuje teoretický základ problematiky motivace, přičemž se zaměřuje na pracovní motivaci. Tato teoretická východiska dávají předpoklad k vypracování empirického kvalitativního šetření ve vybrané společnosti. Šetření témata teoretické části propojuje a zkoumá vzájemný vztah, a to působení stylu vedení na motivaci zaměstnanců k pracovnímu výkonu. Výsledky šetření jsou popsány v podrobné analýze. Na závěr jsou vyslovena doporučení pro manažery dané společnosti.cze
dc.description.abstractThe thesis is about leadership styles and their influence on employee's motivation to a job performance. The first chapter pursues a definition of management and leadership. It also provides an overview of approach to leadership styles and their division. The second chapter describes the theoretical basis of motivation with a focus on motivation to a job performance. The theoretical basis gives an assumption to make an empirical qualitative research in a selected company. The research connects the theoretical topics and investigates their interrelation which means the influence of leadership styles on an employee's motivation to a job performance. The research results are described in a detailed analysis. In conclusion there are given recommendations for the managers of the company.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectStyl vedení, motivace k pracovnímu výkonu, manažer, leader, vliv, manažerská mřížka.cze
dc.subjectLeadership style, motivation to job performance, manager, leader, influence, managerial grid.eng
dc.titleManažerské styly vedení a jejich vliv na motivaci zaměstnanců k pracovnímu výkonucze
dc.titleLeadership styles and their influence on employee´s motivation to job performanceeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-06-10
dc.contributor.refereeEmrová Lenka
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record