Show simple item record

Secondary technical education in prisons of the Czech republic

dc.contributor.advisorVobořilová Jarmila
dc.contributor.authorŠtádler Petr
dc.date.accessioned2016-05-13T16:14:33Z
dc.date.available2016-05-13T16:14:33Z
dc.date.issued2015-12-22
dc.identifierKOS-587864101505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64335
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou středního technického vzdělávání a výchovy odsouzených k trestu odnětí svobody ve věznicích České republiky se zaměřením na studium a hodnocení výchovných a resocializačních programů odsouzených po jejich propuštění z výkonu trestu. Primárním cílem studia jsou možnosti změn současných výchovných a vzdělávacích programů působení na uvězněné a zkoumání možností dalšího vývoje jednotlivých programů směrem ke zvýšení jejich pozitivní účinnosti. Vzhledem k výsledkům získaným z vyspělých států EU je možné předpokládat existenci určitých rezerv ve výchovném působení na téměř celou množinu osob ve výkonu trestu odnětí svobody směrem ke zvyšování jejich kvalifikace uplatnitelné v dalším občanském životě. Z dosavadní praxe bylo prokázáno pozitivní působení výchovných a vzdělávacích aktivit alespoň na část odsouzených. V tomto případě se práce soustřeďuje na soubor odsouzených ve věkové skupině od 26 let výše. Cílem práce je pokusit se specifikovat možné rezervy jak v samotných vzdělávacích a výchovných aktivitách ve vazebních podmínkách, tak i v oblasti spolupráce s probační službou po propuštění odsouzených po výkonu trestu. Výsledky použít k modifikacím výchovných a vzdělávacích programů směrem ke zvýšení jejich účinnosti a snížení rizika recidiv. Při modifikacích jednotlivých programů je využito zkušeností speciálních pedagogů i psychologů ve vybraném vězeňském zařízení. Dále je respektován i legislativní rámec a podmínky výkonu trestu odnětí svobody. Dílčím cílem je současně seznámit laické čtenáře s vývoje trestního práva a výchovy v průběhu dějin na území České republiky a jejího vztahu k současnosti.cze
dc.description.abstractBachelor's thesis deals with the issue of secondary technical education and training sentenced to imprisonment in the prisons of the Czech Republic, focusing on the study and evaluation of educational and rehabilitation programs convicts after their release from prison. The primary goal of studying the possibility of changes in the current education and training programs of action on incarcerated and exploring the possibilities of further development of various programs aimed at increasing their positive effect. Given the results obtained from the developed EU countries, it is possible to assume the existence of certain reserves in the educational effect on almost the whole set of people in prison towards improving their qualifications applicable to other civil life. The existing practice has been demonstrated positive effects of educational and training activities for at least part of the convicts. In this case, the work focuses on a set of convicts in the age group 26 years and above. The aim is to try to specify the possible slack in both themselves and educational activities in detention conditions, as well as in cooperation with the Probation Service after the release of convicts released from prison. The results apply to modifications of educational and training programs aimed at increasing their efficiency and reducing the risk of recurrence. When modifications of individual programs is based on experience special educators and psychologists in the selected prison facilities. It is also respected by the legislative framework and terms of imprisonment. The partial aim is also to familiarize the reader with the general development of criminal justice and education in history in the Czech Republic and its relationship to the present.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectVězeňství, historie trestní politiky, speciální pedagogika, výchova, středního technického vzdělávání, vzdělávací programy, resocializace, minimalizace recidivycze
dc.subjectPrisons, criminal history, criminal politics, special education, education, secondary technical schools, educational programs, social rehabilitation, minimizing recidivismeng
dc.titleStřední technické vzdělávání ve věznicích České republikycze
dc.titleSecondary technical education in prisons of the Czech republiceng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-02-17
dc.contributor.refereeŽák Vratislav
theses.degree.disciplineUčitelství praktického vyučování a odborného výcvikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record