Show simple item record

Ecall system and possibilities of its development

dc.contributor.advisorFirst Jiří
dc.contributor.authorŠvec Marek
dc.date.accessioned2016-05-13T09:47:22Z
dc.date.available2016-05-13T09:47:22Z
dc.date.issued2015-08-24
dc.identifierKOS-587864254105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63931
dc.description.abstractECall je systém pro automatické přivolání záchranných složek k dopravní nehodě. Bakalářská práce se zabývá právě tímto systémem a možným rozvojem. V první části práce je obecně rozebrán tento systém se souvisejícími projekty. Následuje popis funkce a struktury celého systému. Dále se práce věnuje vlivu systému eCall na vývoj dopravy a dopravní nehodovosti. V praktické části jsou navrženy 3 systémy, které by se mohly v budoucnu stát rozšířením systému eCall. Konkrétně se jedná o detekci dítěte ve vozidle, detekci typu autonehody a detekci požáru a tonutí vozidla s automatickým odpoutáním posádky. Nakonec je shrnut vliv navržených systémů na bezpečnost silničního provozu. Navržené systémy by měly nejen přispět ke zlepšení informovanosti záchranných složek mířících k místu nehody, a tak ke zmírnění následků nehody, ale navíc jsou vhodné k rozšíření systému eCall vzhledem k jejich nenáročnosti implementace a přímé návaznosti na bezpečnost silničního provozu.cze
dc.description.abstractECall is a system that automatically alerts rescue services to the traffic accident. The bachelor's degree project deals with the particular system and its possible development. The theoretical part of project generally analyses the system eCall and related projects and it is followed by description of the function and the structure of the entire system. Afterwards the influence of eCall on the transport development and on the road accident rate is described. The practical part is focused on three proposed systems that could be an extension of eCall system in the future. Specifically, the disccused systems are the detection of a child in the vehicle, detection of the vehicle accident type, and detection of fire and vehicle drowning with automatic seatbelts unfastening. The last part of the project summarizes the influence of proposed systems on the road safety. They should not only contribute to the awarness of the rescue services going to the accident scene but they are also suitable for the eCall system extension due to their easy implementation and their direct connection with the road safety.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjecteCall, bezpečnost, dopravní nehody, rozvojcze
dc.subjecteCall, safety, traffic accident, developmenteng
dc.titleSystém ecall a možnosti jeho rozvojecze
dc.titleEcall system and possibilities of its developmenteng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-09-16
dc.contributor.refereeKrejčí Jan
theses.degree.disciplineInteligentní dopravní systémycze
theses.degree.grantorústav dopravních prostředkůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record