Show simple item record

Design and Virtual Verification of Castings for Prototype of Helicopter Gearbox

dc.contributor.advisorBryksí Stunová Barbora
dc.contributor.authorMareček Petr
dc.date.accessioned2016-05-13T08:25:34Z
dc.date.available2016-05-13T08:25:34Z
dc.date.issued2015-06-15
dc.identifierKOS-587864405105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63585
dc.description.abstractTeoretická část práce je zaměřena na rozdělení a popis nejznámějších typů vrtulníkových převodových skříní. Dále popisuje požadavky, které jsou kladeny na převodové skříně v letectví. Popisuje tyto druhy převodovek a uvádí jejich příklady použití. Část teorie je věnována zvažovaným materiálům připadajícím v úvahu pro odlití převodové skříně. Zvažované materiály byly slitiny hliníku a slitina hořčíku. Praktická část práce je zaměřena na popis variant převodové skříně. V těchto variantách jsou popisovány konstrukční varianty jednotlivých dílců obalů převodové skříně s ohledem na provozní podmínky sestavy a na technologičnost konstrukce pro gravitační lití do pískové formy. Dále je zde uveden návrh technologie výroby odlitků převodové skříně. Ten obsahuje popis polohy odlitků ve formě, rozměry jednotlivých dílců a popis přídavků na obrábění. Další část je zaměřena na popis návrhů nálitků a vtokových soustav pro každý odlitek. Tato část obsahuje vždy několik variant návrhu pro naznačení postupu, jakým bylo dosaženo konečných variant. Těmito finálními variantami se zabývá předposlední část praktické části práce. Ta je zaměřena na virtuální verifikaci odlitků. Zde jsou uvedeny výsledky simulací plnění a tuhnutí odlitku. Poslední část práce obsahuje závěry z praktické části diplomové práce.cze
dc.description.abstractTheoretical part is focused on the distribution and description of the most common types of helicopter gearboxes. It also describes the requirements placed on gearboxes in aviation. It describes these kinds of gearboxes and provides examples of their use. Part of the theory focuses on materials taken into consideration for casting the gearbox. Materials considered for casting were aluminum alloy and magnesium alloy. The practical part is focused on describing variants of the gearbox. Here are described constructional variants of the individual packaging parts of gearbox with a regard to the operating conditions of the assembly and construction technology for gravity casting into sand mold. It also shows the design of technology casting production gearbox. It contains a description of the position in the form of castings, proportions and description of the individual parts and machining allowances. Another part is focused on describing the proposals of feeders and filling systems for each casting. This part has several design variations to indicate the process by which final variants were achieved. These final versions are concerned with penultimate section of practical part. It is focused on the virtual verification of castings. Here are the results of simulation of casting flow and solid. The last part contains the conclusions from the practical part.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectHelikoptéra, převodová skříň, gravitační lití, vtoková soustava, nálitek, simulace plnění a tuhnutícze
dc.subjectHelicopter, gearbox, gravity casting, filling system, feeder, simulation of flow and solideng
dc.titleNávrh a virtuální verifikace odlitků prototypové převodové skříně pro vrtulníkcze
dc.titleDesign and Virtual Verification of Castings for Prototype of Helicopter Gearboxeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2015-08-31
dc.contributor.refereeLána Ivo
theses.degree.disciplineVýrobní a materiálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorústav strojírenské technologiecze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record