Show simple item record

Moving module based on the principle of force moment transferdc.contributor.advisorBouřa Adam
dc.contributor.authorBařina Petr
dc.date.accessioned2015-05-28T10:56:41Z
dc.date.available2015-05-28T10:56:41Z
dc.identifierKOS-587864746205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61694
dc.description.abstractV úvodní části práce se zabývám obecnou problematikou stejnosměrných motorů, jejich řízení a regulací otáček. V této části se také věnuji obecnému principu mechanismu přenosu momentu síly. Následuje problematika snímání rychlosti otáček za pomoci MEMS gyroskopu, kde uvádím obecný princip gyroskopu a následný popis funkčnosti gyroskopu MEMS. Závěr úvodní části je věnován sériovému komunikačnímu rozhraní, kde popisuji možnost odesílání dat po sériové lince za pomoci bezdrátového spojení. V praktické části práce popisuji vlastní návrh a sestavení pohyblivého modulu, který se pohybuje na základě mechanismu přenosu momentu síly. Zařízení je zároveň schopné detekovat svou rychlost otáčení za pomoci MEMS gyroskopu a tato data následně odesílat po bezdrátovém sériovém komunikačním rozhraní do počítače. Součástí praktické části práce je i vytvoření ovládacího programu, ve kterém je možné zadávat požadovanou rychlost otáčení celého modulu a následně tuto rychlost kontrolovat. V ovládacím programu je dále možné určovat směr pohybu modulu, nebo jeho okamžité zastavení. Na závěr práce uvádím kritické zhodnocení naměřených parametrů během testování zařízení a v závislosti na nich navrhuji možná vylepšení funkčního zařízení.cze
dc.description.abstractIn the introductory part of the work, I deal with general issues of DC motors, their control and regulation of rotations. In this part, I also deal with the principle of the mechanism of force moment transfer. Following is the issue of sensing rotational speed with the help of MEMS gyroscope, with regards to the general principle of the gyroscope and the subsequent description of the functionality of the MEMS gyroscope. The conclusion of the first part is devoted to a serial communications interface where I describe possibility of sending data over a serial line, using the wireless connection. The practical part describes the custom design and build of movable module which moves based on the mechanism of force moment transfer. The device is also able to detect its rotation of speed with the aid of MEMS gyroscope and the data subsequently sent over a wireless serial communication interface to the computer. The practical part of this work is to create an application in which you can select the desired speed of rotation of the whole module and then to control the speed. The application is also able to determine the direction of movement of the module or its immediate stop. In the end of the work, I mention the critical evaluation of measured parameters during testing of equipment, and depending on them, I suggest possible improvements of functional devices.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectMikrokontrolér, stejnosměrný motor, UART, gyroskop, bluetooth, pohyblivý modul, ovládací program.cze
dc.titlePohyblivý modul na principu přenosu momentu sílycze
dc.titleMoving module based on the principle of force moment transfereng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVolf Jaromír
theses.degree.disciplineElektronikacze
theses.degree.grantorkatedra mikroelektronikycze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record