Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 55

  • Optimální nízkopozaďové stínění pro polovodičovou spektrometrii gama 

   Autor: Vendlová Barbora; Vedoucí práce: Dragounová Lenka; Oponent práce: Johnová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
   Bakalářská práce se v teoretické části soustředí na nízkopozaďovou spektrometrii gama se zaměřením na zdroje pozadí a metody jak od nich detektor odstínit. Následně porovná nízkopozaďové laboratoře, podzemní i povrchové, ...
  • Nekrózy mozku způsobené radioterapií 

   Autor: Poráková Kateřina; Vedoucí práce: Michaelidesová Anna; Oponent práce: Bláha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
   Radioterapie je účinnou léčbou nádorů v oblasti hlavy a krku. K porozumění radioterapie jsou důležité poznatky z radiobiologie. Radiační nekróza mozku je značnou vedlejší komplikací po léčbě nádorů radioterapií. Diagnostika ...
  • Aplikace statisticky řízené kontroly procesu v radioterapii 

   Autor: Kecek David; Vedoucí práce: Koniarová Irena; Oponent práce: Kindlová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-10)
   Pojednáním této práce je implementace metody statisticky řízené kontroly procesu (SPC) do stávajícího systému zajišťování jakosti v radioterapii, za účelem zlepšení kontroly nad procesem, stejně jako možnosti odhalovat ...
  • Indukce apoptózy a senescence v buňkách ozářených různým dávkovým příkonem gama záření 

   Autor: Hurychová Markéta; Vedoucí práce: Davídková Marie; Oponent práce: Falková Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
   Tato práce je zaměřená na studium radiochirurgie gama nožem, kterou popisuje první kapitola. Druhá kapitola se zabývá studiem odezvy buněčných linií. Dále se zabývá apoptotickým účinkem a senescencí v buněčné populaci. ...
  • Vliv CT artefaktů na dávkovou distribuci při plánování radioterapie 

   Autor: Kořistka Ondřej; Vedoucí práce: Hanušová Tereza; Oponent práce: Nechvíl Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
   Výpočetní tomografie (CT) jakožto zobrazovací metoda je negativně ovlivňována artefakty, které způsobují degradaci rekonstruovaných obrazů a zanáší chyby do výpočtu dávky při plánování radioterapie. Příčiny vzniku artefaktů ...
  • Model fotonového a neutronového pole OS CASTOR 1000/19 

   Autor: Gincelová Kristýna; Vedoucí práce: Urban Tomáš; Oponent práce: Fejt Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
   Tato práce shrnuje základní technologické postupy procesu nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem, společně s poznatky získanými při vypracování modelu obalového souboru CASTOR?1000/19, sestaveného ...
  • Kalibrace a užití bimodálního zobrazovacího systému založeného na PET a CT 

   Autor: Vávrová Lenka; Vedoucí práce: Otáhal Jakub; Oponent práce: Šefc Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
   Tato práce je zaměřena na kalibraci bimodálního zobrazovacího systému ?PET/CT Albira pro zobrazování malých zvířat. Cílem této kalibrace má být vhodná normalizace měřených dat umožňující dobrou kvantifikaci a porovnání s ...
  • Prostorová distribuce dávky uvnitř Mezinárodní kosmické stanice 

   Autor: Šesták Michal; Vedoucí práce: Ambrožová Iva; Oponent práce: Musílek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
   Kosmické záření představuje veliký zdravotní risk při pobytu ve vesmíru. K jeho monitorování se používají i pasivní detektory, obzvláště pak termoluminiscenční detektory a detektory stop v pevné fázi. Za účelem stanovení ...
  • Zavedení nové metodiky stanovení radiační zátěže posádek letadel v České republice 

   Autor: Vítková Lucie; Vedoucí práce: Ploc Ondřej; Oponent práce: Urban Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
   Bakalářská práce psaná stylem rešeršní práce se zabývá monitorováním radiační zátěže posádek letadel. Obsahuje základní informace o kosmickém záření. Jsou zde definovány veličiny radiační ochrany a zahrnuje informace o ...
  • Rotační techniky v radioterapii 

   Autor: Dršková Barbora; Vedoucí práce: Hanušová Tereza; Oponent práce: Štika Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
   V léčbě onkologických onemocnění je již standardem použití techniky s modulovanou intenzitou svazku - IMRT. Její novější variantou je Intensity Modulated Arc Therapy - IMAT (někdy označováno Volumetric Modulated Arc Therapy ...
  • Využití radiobiologických parametrů pro zhodnocení ozařovacích plánů v radioterapii 

   Autor: Kořínek Tomáš; Vedoucí práce: Koniarová Irena; Oponent práce: Konček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
   Cílem bakalářské práce je seznámení se s radiobiologickými parametry a modely využitelnými pro hodnocení kvality radioterapeutického plánu, zpracovat v BP jejich přehled a definice. Experimentální část spočívá ve vyexportování ...
  • Scintilátory pro dozimetrii protonového svazku 

   Autor: Stržínek Robin; Vedoucí práce: Marek Tomáš; Oponent práce: Linhart Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Práce pojednává o scintilačních detektorech a jejich potenciálnímu využití pro dozimetrii terapeutického protonového svazku. V první části je popsáno použití protonů v terapii a specifika měření absorbované dávky společně ...
  • Měření charakteristik iontových svazků generovaných lasery pomocí metody doby průletu 

   Autor: Odložilík Boris; Vedoucí práce: Smolík Jan; Oponent práce: Pšikal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
   V úvodní části této bakalářské práce je popsána základní struktura ELI spolu s hlavními výzkumnými centry a oblastmi výzkumu, na které se tyto centra zaměřují. Dále jsou zmíněny základní principy urychlování částic (zejména ...
  • Porovnání dynamické a segmentační techniky radioterapie s modulovanou intenzitou svazku 

   Autor: Cupal Lukáš; Vedoucí práce: Hanušová Tereza; Oponent práce: Horová Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
   Bakalářská práce se zaměřuje na klinické a časové porovnání dynamické a segmentační techniky radioterapie s modulovanou intenzitou svazku (IMRT). Zatímco optimalizace fluence záření v plánovacím systému Eclipse je pro ...
  • Zkoušky provozní stálosti pro CT simulátor 

   Autor: Závadská Nikola; Vedoucí práce: Hanušová Tereza; Oponent práce: Novák Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-16)
   V práci jsou uvedeny základní principy radioterapie a popis CT simulátoru. Dále je v práci rozebrán systém zkoušek provozní stálosti pro CT simulátor (ZPS) zpracovaných podle amerického doporučení AAPM TG ? 66. Na základě ...
  • Stereotaktická radioterapie plicních tumorů se zaměřením na volbu bezpečnostních lemů 

   Autor: Hrabovský Jakub; Vedoucí práce: Otáhal Břetislav; Oponent práce: Trojková Darina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
   V této práci jsou teoreticky popsány základní principy radioterapie. Jsou definovány bezpečností lemy, je rozebrána problematika build up efektu, jsou charakterizovány jednotlivé radioterapeutické metody a jejich vliv na ...
  • Celotělové počítače a jejich kalibrace 

   Autor: Jurášková Karolína; Vedoucí práce: Vrba Tomáš; Oponent práce: Průša Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Práce se zabývá celotělovými počítači a systémy pro in vivo detekci do těla přijatých radionuklidů. První část práce se věnuje detektorům, které se pro tato zařízení používají. Jsou zde popsány scintilační a polovodičové ...
  • Problematika stanovení a verifikace kontaminace štítné žlázy pracovníků na oddělení nukleární medicíny s terapií 131I 

   Autor: Siková Lenka; Vedoucí práce: Solný Pavel; Oponent práce: Zimák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Cílem této práce je shrnutí problematiky kontaminace štítné žlázy u zaměstnanců na oddělení nukleární medicíny s terapií 131I. Pro tento účel byla provedena rešerše legislativních požadavků a doporučení týkajících se daného ...
  • Dozimetrie v rentgenové diagnostice dětských pacientů 

   Autor: Kovácsová Zuzana; Vedoucí práce: Novák Leoš; Oponent práce: Borovičková Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Dětští pacienti jsou radiosenzitivnější než dospělí pacienti a jejich očekávaná doba života je delší. Z těchto důvodu musí být dávky při rentgenových vyšetřeních dětí co nejmenší. Pro nalezení postupů, při kterých jsou ...
  • Radionuklidová terapie v nukleární medicíně 

   Autor: Šplíchalová Anežka; Vedoucí práce: Vrba Tomáš; Oponent práce: Prchalová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Cílem práce je poskytnout ucelený přehled o metodách radionuklidové terapie, se snahou získat informace o terapiích používaných v České republice, a zasvětit čtenáře do nelehkého tématu pacientské dozimetrie. Radionuklidová ...