Now showing items 1-20 of 93

  • Vliv laboratorních chyb na křivky buněčného přežití v radiobiologii 

   Author: Jana Ruschaková; Supervisor: Jelínek Michaelidesová Anna; Opponent: Andrlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Při provádění experimentů v laboratoři může docházet ke vzniku laboratorních chyb. Tyto laboratorní chyby mohou následně ovlivnit výsledky experimentů i jejich interpretaci. Vzhledem k důležitosti výsledků experimentů v ...
  • Postupy stanovení místních diagnostických referenčních úrovní v radiodiagnostice 

   Author: Matěj Krbec; Supervisor: Borovičková Simona; Opponent: Daníčková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Tato práce se zabývá problematikou stanovení místních diagnostických referenčních úrovní (MDRÚ). Teoretická část práce popisuje nynější metodu stanovení a revize MDRÚ. Dále obsahuje dozimetrické veličiny, ve kterých jsou ...
  • Změny MRI signálu a anatomické změny rizikových struktur během radioterapie nádorů hlavy a krku a jejich souvislost s dozimetrickými parametry 

   Author: Barbora Holubcová; Supervisor: Grepl Jakub; Opponent: Dvořák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-25)
   Práce se zaměřuje na zkoumání významnosti změn signálu obrazu magnetické rezonance (MRI) a objemu rizikových orgánů spojovaných s výskytem pozdní toxicity během radioterapie hlavy a krku. Hlavním cílem této práce je ...
  • Porovnání metod kalibrace SPECT kamery pro měření aktivity štítné žlázy 

   Author: Daniel Ptáček; Supervisor: Karhan Pavel; Opponent: Kráčmerová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-25)
   Práce se věnuje porovnání metod kalibrace SPECT kamery pro měření aktivity ve štítné žláze při jejím onemocnění. Mezi porovnávané metody patří plastový válcový fantom krku s otvorem pro injekční stříkačky, antropomorfní ...
  • Analýza robustní optimalizace pro protonovou radioterapii v plánovacím systému RayStation 

   Author: Jan Hrubeš; Supervisor: Horová Simona; Opponent: Hanušová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-25)
   Bakalářská práce zpracovává problematiku robustní optimalizaci pro protonovou terapii, která v dnešní době představuje velmi aktuální téma. Byla provedena rešerše vybraných metod, které problematiku řeší. Tyto metody byly ...
  • Vliv individuální radiosensitivity tumoru na výsledky radioterapie 

   Author: Michaela Zabloudil; Supervisor: Jelínek Michaelidesová Anna; Opponent: Sýkorová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Individuální radiosenzitivita tumorů je parametr, který zásadně ovlivňuje radioterapeutickou léčbu. Znalost radiosenzitivity by mohla být přínosná pro indikaci radioterapeutické léčby a celkově by mohla zlepšit účinnost ...
  • Vliv ionizujícího záření na mesenchymální kmenové buňky 

   Author: Berenika Slavíčková; Supervisor: Jelínek Michaelidesová Anna; Opponent: Cupal Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-27)
   Ionizující záření při interakci s buňkou může způsobit fatální poškození DNA, tohoto se využívá během léčby radioterapií. Mesenchymální kmenové buňky mají možnost obnovy a jsou schopné se diferencovat do tkání odvozených ...
  • Srovnání běžného plánování radioterapie se znalostním plánováním založeným na modelech 

   Author: Aneta Bubeníková; Supervisor: Hanušová Tereza; Opponent: Osmančíková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-26)
   Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání manuálního plánování v radioterapii s plánováním založeným na modelech. Plánování založené na modelech by mohlo zlepšit efektivitu, konzistentnost a kvalitu plánů používaných v ...
  • Problematika cizích těles v radioterapii 

   Author: Michaela Jindráková; Supervisor: Dvořák Pavel; Opponent: Kořínek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-26)
   Bakalářská práce zpracovává přehled nejčastěji se vyskytujících cizích těles, která se v radioterapii mohou nacházet v blízkosti cílového objemu. Jedná se o implantáty v oblasti páteře, prsní implantáty, kardiostimulátory, ...
  • Nové scintilátory s emisí v dlouhovlnné oblasti 

   Author: Monika Kotyková; Supervisor: Průša Petr; Opponent: Mihóková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
   Tato práce se zaměřuje na anorganické scintilátory emitující v oblasti vlnových délek delších než 550 nm a jejich charakterizaci s použitím lavinové fotodiody. Teoretický úvod tvoří dvě části, které se věnují scintilátorům ...
  • Specifikace CT pro plánování radioterapie 

   Author: Jakub Dlouhý; Supervisor: Dvořák Pavel; Opponent: Molenda Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
   Proces plánování radioterapie začíná pořízením CT série pacienta – 3D modelu pro tvorbu ozařovacího plánu. Na plánovací CT sérii se definuje cílový objem pacienta a kritické orgány, voxely 3D modelu pak udávají informaci ...
  • Použití hybridních pixelových detektorů v zobrazovacích metodách nukleární medicíny 

   Author: Martin Vankát; Supervisor: Kráčmerová Tereza; Opponent: Linhart Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
   Tato práce se zabývá možností použití relativně nové technologie hybridních pixelových detektorů v zobrazovacích metodách nukleární medicíny. Vrámci projektu ThyroPIX je záměrem vývoj detekčního systému využívající technologii ...
  • Produkce mezonů na experimentu COMPASS, kalibrace detektoru Straw 

   Author: Eliška Jelínková; Supervisor: Augsten Kamil; Opponent: Pešek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
   Tato práce se zabývá terčovým experimentem COMPASS, který je součástí CERN (Evropské organizace pro jaderný výzkum). Fyzikální program experimentu COMPASS je zaměřen na výzkum struktury hadronů a hadronovou spektroskopii. ...
  • Posouzení dopadu výskytu Rn-222 v tělese odvalu a jeho blízkém okolí z hlediska radiační ochrany 

   Author: David Strnad; Supervisor: Štěpán Václav; Opponent: Fialová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
   Po těžbě uranu vznikají po celém světě odvaly s hlušinou, z nichž se do okolního vzduchu uvolňuje radon, jehož koncentrace mohou o několik řádů převyšovat běžné hodnoty. Většina odvalů, které ještě nebyly rekultivovány ...
  • Měření charakteristik SiPM pro experiment DUNE 

   Author: Eva Fialová; Supervisor: Smolík Jan; Opponent: Průša Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
   Křemíkový fotonásobič SiPM je typ fotodetektoru, který bude sbírat vytvořené scintilační fotony ve vzdáleném detektoru neutrinového experimentu DUNE. V práci je stručně popsán experiment DUNE a nejpoužívanější druhy ...
  • Kvantifikace akumulované aktivity v jaterních lézích s využitím metody Monte Carlo 

   Author: Soňa Burešová; Supervisor: Dudášová Kateřina; Opponent: Karhan Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   Problematika plánování a verifikace terapie je velmi aktuální téma v cílené radionuklidové terapii. Byla provedena rešerše provádění dozimetrie u dostupných radionuklidových terapií, s důrazem na terapie se 131I a 131I ...
  • Konfokální rentgenová fluorescenční analýza homogenních vrstev 

   Author: Kateřina Limburská; Supervisor: Trojek Tomáš; Opponent: Musílek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   Konfokální rentgenová fluorescenční analýza (RFA) je nedestruktivní metoda, která umožňuje získat informaci o hloubkové distribuci prvkového složení ve zkoumaném vzorku. Tato metoda se používá především pro nedestruktivní ...
  • Rentgenová fluorescenční analýza biologických vzorků 

   Author: Aneta Dušková; Supervisor: Trojek Tomáš; Opponent: Novotný Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   Rentgenová fluorescenční analýza (XRF) je nedestruktivní metoda dobře zavedená v mnoha oborech, která se prosazuje i v oblastech biologie. Existuje značné množství z ní odvozených technik nabízejících mnohá pozitiva, ...
  • Detekce temné hmoty na neutrinových experimentech 

   Author: Vít Jirutka; Supervisor: Jediný Filip; Opponent: Zálešák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   V předložené bakalářské práci je popsána stručná historie objevů, které vedly ke zformování hypotézy o temné hmotě. Snaha popsat ji vedla fyziky k vytvoření tzv. částicových modelů temné hmoty. Částice, které jsou jednotlivými ...
  • Dozimetrie 131I-NaI u pacientů s karcinomem štítné žlázy 

   Author: Magdaléna Cubrová; Supervisor: Kráčmerová Tereza; Opponent: Solný Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Představená práce se věnuje dozimetrii diferencovaného karcinomu štítné žlázy pomocí 131I-NaI. Z důvodu dobré akumulace jodu diferencovaným karcinomem je využití tohoto radionuklidu velmi účinné. 131I je beta i gama zářič ...