Now showing items 1-20 of 87

  • Vliv ionizujícího záření na mesenchymální kmenové buňky 

   Author: Berenika Slavíčková; Supervisor: Jelínek Michaelidesová Anna; Opponent: Cupal Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-27)
   Ionizující záření při interakci s buňkou může způsobit fatální poškození DNA, tohoto se využívá během léčby radioterapií. Mesenchymální kmenové buňky mají možnost obnovy a jsou schopné se diferencovat do tkání odvozených ...
  • Srovnání běžného plánování radioterapie se znalostním plánováním založeným na modelech 

   Author: Aneta Bubeníková; Supervisor: Hanušová Tereza; Opponent: Osmančíková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-26)
   Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání manuálního plánování v radioterapii s plánováním založeným na modelech. Plánování založené na modelech by mohlo zlepšit efektivitu, konzistentnost a kvalitu plánů používaných v ...
  • Problematika cizích těles v radioterapii 

   Author: Michaela Jindráková; Supervisor: Dvořák Pavel; Opponent: Kořínek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-26)
   Bakalářská práce zpracovává přehled nejčastěji se vyskytujících cizích těles, která se v radioterapii mohou nacházet v blízkosti cílového objemu. Jedná se o implantáty v oblasti páteře, prsní implantáty, kardiostimulátory, ...
  • Nové scintilátory s emisí v dlouhovlnné oblasti 

   Author: Monika Kotyková; Supervisor: Průša Petr; Opponent: Mihóková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
   Tato práce se zaměřuje na anorganické scintilátory emitující v oblasti vlnových délek delších než 550 nm a jejich charakterizaci s použitím lavinové fotodiody. Teoretický úvod tvoří dvě části, které se věnují scintilátorům ...
  • Specifikace CT pro plánování radioterapie 

   Author: Jakub Dlouhý; Supervisor: Dvořák Pavel; Opponent: Molenda Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
   Proces plánování radioterapie začíná pořízením CT série pacienta – 3D modelu pro tvorbu ozařovacího plánu. Na plánovací CT sérii se definuje cílový objem pacienta a kritické orgány, voxely 3D modelu pak udávají informaci ...
  • Použití hybridních pixelových detektorů v zobrazovacích metodách nukleární medicíny 

   Author: Martin Vankát; Supervisor: Kráčmerová Tereza; Opponent: Linhart Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
   Tato práce se zabývá možností použití relativně nové technologie hybridních pixelových detektorů v zobrazovacích metodách nukleární medicíny. Vrámci projektu ThyroPIX je záměrem vývoj detekčního systému využívající technologii ...
  • Produkce mezonů na experimentu COMPASS, kalibrace detektoru Straw 

   Author: Eliška Jelínková; Supervisor: Augsten Kamil; Opponent: Pešek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
   Tato práce se zabývá terčovým experimentem COMPASS, který je součástí CERN (Evropské organizace pro jaderný výzkum). Fyzikální program experimentu COMPASS je zaměřen na výzkum struktury hadronů a hadronovou spektroskopii. ...
  • Posouzení dopadu výskytu Rn-222 v tělese odvalu a jeho blízkém okolí z hlediska radiační ochrany 

   Author: David Strnad; Supervisor: Štěpán Václav; Opponent: Fialová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
   Po těžbě uranu vznikají po celém světě odvaly s hlušinou, z nichž se do okolního vzduchu uvolňuje radon, jehož koncentrace mohou o několik řádů převyšovat běžné hodnoty. Většina odvalů, které ještě nebyly rekultivovány ...
  • Měření charakteristik SiPM pro experiment DUNE 

   Author: Eva Fialová; Supervisor: Smolík Jan; Opponent: Průša Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
   Křemíkový fotonásobič SiPM je typ fotodetektoru, který bude sbírat vytvořené scintilační fotony ve vzdáleném detektoru neutrinového experimentu DUNE. V práci je stručně popsán experiment DUNE a nejpoužívanější druhy ...
  • Kvantifikace akumulované aktivity v jaterních lézích s využitím metody Monte Carlo 

   Author: Soňa Burešová; Supervisor: Dudášová Kateřina; Opponent: Karhan Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   Problematika plánování a verifikace terapie je velmi aktuální téma v cílené radionuklidové terapii. Byla provedena rešerše provádění dozimetrie u dostupných radionuklidových terapií, s důrazem na terapie se 131I a 131I ...
  • Konfokální rentgenová fluorescenční analýza homogenních vrstev 

   Author: Kateřina Limburská; Supervisor: Trojek Tomáš; Opponent: Musílek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   Konfokální rentgenová fluorescenční analýza (RFA) je nedestruktivní metoda, která umožňuje získat informaci o hloubkové distribuci prvkového složení ve zkoumaném vzorku. Tato metoda se používá především pro nedestruktivní ...
  • Rentgenová fluorescenční analýza biologických vzorků 

   Author: Aneta Dušková; Supervisor: Trojek Tomáš; Opponent: Novotný Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   Rentgenová fluorescenční analýza (XRF) je nedestruktivní metoda dobře zavedená v mnoha oborech, která se prosazuje i v oblastech biologie. Existuje značné množství z ní odvozených technik nabízejících mnohá pozitiva, ...
  • Detekce temné hmoty na neutrinových experimentech 

   Author: Vít Jirutka; Supervisor: Jediný Filip; Opponent: Zálešák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   V předložené bakalářské práci je popsána stručná historie objevů, které vedly ke zformování hypotézy o temné hmotě. Snaha popsat ji vedla fyziky k vytvoření tzv. částicových modelů temné hmoty. Částice, které jsou jednotlivými ...
  • Dozimetrie 131I-NaI u pacientů s karcinomem štítné žlázy 

   Author: Magdaléna Cubrová; Supervisor: Kráčmerová Tereza; Opponent: Solný Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Představená práce se věnuje dozimetrii diferencovaného karcinomu štítné žlázy pomocí 131I-NaI. Z důvodu dobré akumulace jodu diferencovaným karcinomem je využití tohoto radionuklidu velmi účinné. 131I je beta i gama zářič ...
  • Celotělová dozimetrie v radionuklidové terapii 

   Author: Simona Šimůnková; Supervisor: Kráčmerová Tereza; Opponent: Trnka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Práce se zabývá využitím celotělové dozimetrie v klinické praxi nukleární medicíny, výpočtem celotělové absorbované dávky a optimálním navržením kontrol kvality pro detektory používané v celotělové dozimetrii. Tento návrh ...
  • Studium vlastností transmutačních detektorů 

   Author: Marie Freibergová; Supervisor: Viererbl Ladislav; Opponent: Tomandl Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Práce se zabývá studiem vlastností transmutačních detektorů. Uvádí princip těchto detektorů a použitelné reakce vedoucí na žádané transmutované nuklidy, jejich potřebné vlastnosti a některé omezující aspekty v jejich ...
  • Využití bezpilotního leteckého prostředku pro radiační monitoring a leteckou gama spektrometrii 

   Author: Michal Šimeček; Supervisor: Černý Radek; Opponent: Novotný Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Tato práce je zaměřena na využití bezpilotních leteckých prostředků pro radiační monitoring a leteckou gamma spektrometrii. Pojednává o radiačním monitoringu na území České republiky, možném zařazení bezpilotního leteckého ...
  • Optimalizace zobrazovacího procesu na angiografickém systému 

   Author: Dagmar Bártíková; Supervisor: Tamášová Jana; Opponent: Súkupová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato práce se zabývá optimalizací zobrazovacího procesu na angiografickém systému. Cílem bylo zhodnotit kvalitu obrazu na třech angiografických systémech. Pro nejhorší z nich byly navrhnuty nové parametry vedoucí ke zlepšení ...
  • Porovnání měření dávek ve fotonových a protonových terapeutických svazcích pomocí metod termoluminiscenční dozimetrie 

   Author: Dominika Langová; Supervisor: Davídková Marie; Opponent: Dufek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Práce Porovnání měření dávek ve fotonových a protonových terapeutických svazcích pomocí metod termoluminiscenční dozimetrie v úvodu představuje relevantní dozimetrické veličiny používané v radioterapii pro měření ve ...
  • Tvorba podrobných dynamických modelů struktury DNA plasmidu 

   Author: Klára Stefanová; Supervisor: Štěpán Václav; Opponent: Davídková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   Plasmidy, uzavřené kruhové smyčky DNA, lze nalézt v~cytoplasmě bakterií. Často jsou v radiobiologických experimentech využívány jako zjednodušený model buněčné DNA. Teoretické část popisuje možnosti použití plasmidu jako ...