• Analýza výsledků in vivo dozimetrie a stanovení limitů pro různé ozařovací techniky 

   Autor: Jonášová Lenka; Vedoucí práce: Trojková Darina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-14)
  • Aplikace statisticky řízené kontroly procesu v radioterapii 

   Autor: Kecek David; Vedoucí práce: Koniarová Irena; Oponent práce: Kindlová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-10)
   Pojednáním této práce je implementace metody statisticky řízené kontroly procesu (SPC) do stávajícího systému zajišťování jakosti v radioterapii, za účelem zlepšení kontroly nad procesem, stejně jako možnosti odhalovat ...
  • Celotělové počítače a jejich kalibrace 

   Autor: Jurášková Karolína; Vedoucí práce: Vrba Tomáš; Oponent práce: Průša Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Práce se zabývá celotělovými počítači a systémy pro in vivo detekci do těla přijatých radionuklidů. První část práce se věnuje detektorům, které se pro tato zařízení používají. Jsou zde popsány scintilační a polovodičové ...
  • Charakterizace protonových svazků malými scintilačními detektory 

   Autor: Češpivo Marek; Vedoucí práce: Navrátil Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Dozimetrie v rentgenové diagnostice dětských pacientů 

   Autor: Kovácsová Zuzana; Vedoucí práce: Novák Leoš; Oponent práce: Borovičková Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Dětští pacienti jsou radiosenzitivnější než dospělí pacienti a jejich očekávaná doba života je delší. Z těchto důvodu musí být dávky při rentgenových vyšetřeních dětí co nejmenší. Pro nalezení postupů, při kterých jsou ...
  • Extrakraniální dávky pacientů při radiochirurgické léčbě na Leksellově gama noži 

   Autor: Kotrčová Blanka; Vedoucí práce: Kozubíková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • In-vivo dozimetrie ve svazcích protonové terapie 

   Autor: Kráčmerová Tereza; Vedoucí práce: Steiner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Indukce apoptózy a senescence v buňkách ozářených různým dávkovým příkonem gama záření 

   Autor: Hurychová Markéta; Vedoucí práce: Davídková Marie; Oponent práce: Falková Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
   Tato práce je zaměřená na studium radiochirurgie gama nožem, kterou popisuje první kapitola. Druhá kapitola se zabývá studiem odezvy buněčných linií. Dále se zabývá apoptotickým účinkem a senescencí v buněčné populaci. ...
  • Kalibrace a užití bimodálního zobrazovacího systému založeného na PET a CT 

   Autor: Vávrová Lenka; Vedoucí práce: Otáhal Jakub; Oponent práce: Šefc Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
   Tato práce je zaměřena na kalibraci bimodálního zobrazovacího systému ?PET/CT Albira pro zobrazování malých zvířat. Cílem této kalibrace má být vhodná normalizace měřených dat umožňující dobrou kvantifikaci a porovnání s ...
  • Klinické využití nových typů scintilačních detektorů 

   Autor: Chyšková Martina; Vedoucí práce: Navrátil Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Korelace částic v experimentu DIRAC 

   Autor: Horňák Ivan; Vedoucí práce: Smolík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Linearita ionizačních komor při měření malých dávek 

   Autor: Veselá Zdeňka; Vedoucí práce: Navrátil Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Metodika přípravy normoxických polymerních gelových dozimetrů 

   Autor: Pytloun Martin; Vedoucí práce: Vávrů Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • Metody in situ monitorování životního prostředí z hlediska kontaminace radioaktivními látkami 

   Autor: Svoboda Tomáš; Vedoucí práce: Thinová Lenka; Oponent práce: Gryc Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Spektrometrie záření poskytuje velký potenciál při monitorování životního prostředí, které bylo kontaminováno radionuklidy. Jedním takovým prostředím jsou odkaliště po zpracování uranové rudy. V letech 2009/10 a 2014 ...
  • Měření charakteristik iontových svazků generovaných lasery pomocí metody doby průletu 

   Autor: Odložilík Boris; Vedoucí práce: Smolík Jan; Oponent práce: Pšikal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
   V úvodní části této bakalářské práce je popsána základní struktura ELI spolu s hlavními výzkumnými centry a oblastmi výzkumu, na které se tyto centra zaměřují. Dále jsou zmíněny základní principy urychlování částic (zejména ...
  • Měření průtoku pomocí zobrazení magnetickou rezonancí 

   Autor: Galabov Radek; Vedoucí práce: Súkupová Lucie; Oponent práce: Jírů Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-07)
   Práce se zaměřuje na představení metody měření průtoku pomocí fázového kontrastu. V první kapitole se věnuje teoretickému popisu základních fyzikálních principů zobrazování magnetickou rezonancí. Následuje výklad týkající ...
  • Model fotonového a neutronového pole OS CASTOR 1000/19 

   Autor: Gincelová Kristýna; Vedoucí práce: Urban Tomáš; Oponent práce: Fejt Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
   Tato práce shrnuje základní technologické postupy procesu nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem, společně s poznatky získanými při vypracování modelu obalového souboru CASTOR?1000/19, sestaveného ...
  • Multiparametrická analýza dat z dlouhodobého monitorování parametrů ovzduší v jeskyních 

   Autor: Stránský Vojtěch; Vedoucí práce: Thinová Lenka; Oponent práce: Froňka Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Jeskynní ovzduší se od vnější atmosféry odlišuje mimo jiné koncentracemi radonu a oxidu uhličitého. V období 2012 až 2014 probíhalo měření objemové aktivity radonu v Mladečských jeskyních a koncentrace CO2 ve Zbrašovských ...
  • Nekrózy mozku způsobené radioterapií 

   Autor: Poráková Kateřina; Vedoucí práce: Michaelidesová Anna; Oponent práce: Bláha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
   Radioterapie je účinnou léčbou nádorů v oblasti hlavy a krku. K porozumění radioterapie jsou důležité poznatky z radiobiologie. Radiační nekróza mozku je značnou vedlejší komplikací po léčbě nádorů radioterapií. Diagnostika ...
  • Nové trendy v dozimetrii ve výpočetní tomografii 

   Autor: Terš Jiří; Vedoucí práce: Novák Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-12)