• Analýza výsledků in vivo dozimetrie a stanovení limitů pro různé ozařovací techniky 

   Autor: Jonášová Lenka; Vedoucí práce: Trojková Darina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-14)
  • Celotělové počítače a jejich kalibrace 

   Autor: Jurášková Karolína; Vedoucí práce: Vrba Tomáš; Oponent práce: Průša Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Práce se zabývá celotělovými počítači a systémy pro in vivo detekci do těla přijatých radionuklidů. První část práce se věnuje detektorům, které se pro tato zařízení používají. Jsou zde popsány scintilační a polovodičové ...
  • Charakterizace protonových svazků malými scintilačními detektory 

   Autor: Češpivo Marek; Vedoucí práce: Navrátil Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Dozimetrie v rentgenové diagnostice dětských pacientů 

   Autor: Kovácsová Zuzana; Vedoucí práce: Novák Leoš; Oponent práce: Borovičková Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Dětští pacienti jsou radiosenzitivnější než dospělí pacienti a jejich očekávaná doba života je delší. Z těchto důvodu musí být dávky při rentgenových vyšetřeních dětí co nejmenší. Pro nalezení postupů, při kterých jsou ...
  • Extrakraniální dávky pacientů při radiochirurgické léčbě na Leksellově gama noži 

   Autor: Kotrčová Blanka; Vedoucí práce: Kozubíková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • In-vivo dozimetrie ve svazcích protonové terapie 

   Autor: Kráčmerová Tereza; Vedoucí práce: Steiner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Klinické využití nových typů scintilačních detektorů 

   Autor: Chyšková Martina; Vedoucí práce: Navrátil Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Korelace částic v experimentu DIRAC 

   Autor: Horňák Ivan; Vedoucí práce: Smolík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Linearita ionizačních komor při měření malých dávek 

   Autor: Veselá Zdeňka; Vedoucí práce: Navrátil Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Metodika přípravy normoxických polymerních gelových dozimetrů 

   Autor: Pytloun Martin; Vedoucí práce: Vávrů Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • Metody in situ monitorování životního prostředí z hlediska kontaminace radioaktivními látkami 

   Autor: Svoboda Tomáš; Vedoucí práce: Thinová Lenka; Oponent práce: Gryc Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Spektrometrie záření poskytuje velký potenciál při monitorování životního prostředí, které bylo kontaminováno radionuklidy. Jedním takovým prostředím jsou odkaliště po zpracování uranové rudy. V letech 2009/10 a 2014 ...
  • Měření charakteristik iontových svazků generovaných lasery pomocí metody doby průletu 

   Autor: Odložilík Boris; Vedoucí práce: Smolík Jan; Oponent práce: Pšikal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
   V úvodní části této bakalářské práce je popsána základní struktura ELI spolu s hlavními výzkumnými centry a oblastmi výzkumu, na které se tyto centra zaměřují. Dále jsou zmíněny základní principy urychlování částic (zejména ...
  • Měření průtoku pomocí zobrazení magnetickou rezonancí 

   Autor: Galabov Radek; Vedoucí práce: Súkupová Lucie; Oponent práce: Jírů Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-07)
   Práce se zaměřuje na představení metody měření průtoku pomocí fázového kontrastu. V první kapitole se věnuje teoretickému popisu základních fyzikálních principů zobrazování magnetickou rezonancí. Následuje výklad týkající ...
  • Multiparametrická analýza dat z dlouhodobého monitorování parametrů ovzduší v jeskyních 

   Autor: Stránský Vojtěch; Vedoucí práce: Thinová Lenka; Oponent práce: Froňka Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Jeskynní ovzduší se od vnější atmosféry odlišuje mimo jiné koncentracemi radonu a oxidu uhličitého. V období 2012 až 2014 probíhalo měření objemové aktivity radonu v Mladečských jeskyních a koncentrace CO2 ve Zbrašovských ...
  • Nové trendy v dozimetrii ve výpočetní tomografii 

   Autor: Terš Jiří; Vedoucí práce: Novák Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-12)
  • Optimalizace parametrů a sekvencí používaných při vyšetření magnetickou rezonancí 

   Autor: Dudáš Denis; Vedoucí práce: Tintěra Jaroslav; Oponent práce: Súkupová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem parametrů sekvencí při vyšetření magnetickou rezonancí na výsledný obraz a jejich optimalizací. Nastavení parametrů vyšetřovacích sekvencí má zásadní vliv na kvalitu obrazu a akviziční ...
  • Optimalizace řízení kvality kilovoltážní zobrazovací jednotky lineárního urychlovače 

   Autor: Vidiševský Adam; Vedoucí práce: Steiner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-14)
  • Optimalizace zkoušek provozní stálosti pro portálový zobrazovač lineárního urychlovače 

   Autor: Křečan Zdeněk; Vedoucí práce: Horová Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Plastické detektory použité na bezpilotních prostředcích pro stanovení dávkového příkonu 

   Autor: Vyletělová Petra; Vedoucí práce: Gryc Lubomír; Oponent práce: Martinčík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Plastové detektory jsou obecně lehké, levné, nenáročné na obsluhu a mají rychlou odezvu. Díky těmto vlastnostem jsou vhodné k použití na bezpilotních prostředcích. Tato práce shrnuje základní poznatky o těchto detektorech, ...
  • Pohyblivé cíle v radioterapii: Analýza a kompenzace tumoru pankreatu 

   Autor: Valouchová Helena; Vedoucí práce: Otáhal Břetislav; Oponent práce: Hanušová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Tato práce se zabývá problematikou pohyblivých cílů v radioterapii. V teoretické části jsou shrnuty používané techniky a metody plánování radioterapie s důrazem na jejich rozdíly a vhodnost použití pro různé diagnózy. Dále ...