Now showing items 1-20 of 94

  • 2D a 3D hodnocení verifikací pacientských plánů v PBS 

   Author: Veronika Mlejnková; Supervisor: Andrlík Michal; Opponent: Ĺubomír Zámečník
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá verifikací pacientských plánů. Cílem práce je seznámit se s metodami pro vyhodnocování pacientských plánů v protonové terapii a aplikovat tyto teoreticky nabyté poznatky v praxi vytvořením ...
  • Analýza robustní optimalizace pro protonovou radioterapii v plánovacím systému RayStation 

   Author: Jan Hrubeš; Supervisor: Horová Simona; Opponent: Hanušová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-25)
   Bakalářská práce zpracovává problematiku robustní optimalizaci pro protonovou terapii, která v dnešní době představuje velmi aktuální téma. Byla provedena rešerše vybraných metod, které problematiku řeší. Tyto metody byly ...
  • Analýza výsledků in vivo dozimetrie a stanovení limitů pro různé ozařovací techniky 

   Author: Jonášová Lenka; Supervisor: Trojková Darina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-14)
  • Aplikace statisticky řízené kontroly procesu v radioterapii 

   Author: Kecek David; Supervisor: Koniarová Irena; Opponent: Kindlová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-10)
   Pojednáním této práce je implementace metody statisticky řízené kontroly procesu (SPC) do stávajícího systému zajišťování jakosti v radioterapii, za účelem zlepšení kontroly nad procesem, stejně jako možnosti odhalovat ...
  • Celotělová dozimetrie v radionuklidové terapii 

   Author: Simona Šimůnková; Supervisor: Kráčmerová Tereza; Opponent: Trnka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Práce se zabývá využitím celotělové dozimetrie v klinické praxi nukleární medicíny, výpočtem celotělové absorbované dávky a optimálním navržením kontrol kvality pro detektory používané v celotělové dozimetrii. Tento návrh ...
  • Celotělové počítače a jejich kalibrace 

   Author: Jurášková Karolína; Supervisor: Vrba Tomáš; Opponent: Průša Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Práce se zabývá celotělovými počítači a systémy pro in vivo detekci do těla přijatých radionuklidů. První část práce se věnuje detektorům, které se pro tato zařízení používají. Jsou zde popsány scintilační a polovodičové ...
  • Charakterizace protonových svazků malými scintilačními detektory 

   Author: Češpivo Marek; Supervisor: Navrátil Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Detekce temné hmoty na neutrinových experimentech 

   Author: Vít Jirutka; Supervisor: Jediný Filip; Opponent: Zálešák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   V předložené bakalářské práci je popsána stručná historie objevů, které vedly ke zformování hypotézy o temné hmotě. Snaha popsat ji vedla fyziky k vytvoření tzv. částicových modelů temné hmoty. Částice, které jsou jednotlivými ...
  • Dozimetrické efekty způsobené přítomností stolu a fixačních pomůcek v radioterapii 

   Author: Šípová Šárka; Supervisor: Koniarová Irena; Opponent: Trojková Darina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Práce se zabývá dozimetrickými efekty způsobenými přítomností externích zařízení jako jsou terapeutický stůl a fixační pomůcky. Experimentální část práce spočívá v odhadu vlivu přítomnosti terapeutického stolu na zeslabení ...
  • Dozimetrie 131I-NaI u pacientů s karcinomem štítné žlázy 

   Author: Magdaléna Cubrová; Supervisor: Kráčmerová Tereza; Opponent: Solný Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Představená práce se věnuje dozimetrii diferencovaného karcinomu štítné žlázy pomocí 131I-NaI. Z důvodu dobré akumulace jodu diferencovaným karcinomem je využití tohoto radionuklidu velmi účinné. 131I je beta i gama zářič ...
  • Dozimetrie u pacientů po aplikaci 177Lu-SRT 

   Author: Markéta Mihatschová; Supervisor: Kráčmerová Tereza; Opponent: Karhan Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-30)
   Somatostatinová receptorová radionuklidová terapie umožňuje léčbu neoperovatelných nebo metastazujících neuroendokrinních onemocnění. Mezi vhodné radionuklidy pro danou terapii patří díky svým vlastnostem $^{177}$Lu. ...
  • Dozimetrie v rentgenové diagnostice dětských pacientů 

   Author: Kovácsová Zuzana; Supervisor: Novák Leoš; Opponent: Borovičková Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Dětští pacienti jsou radiosenzitivnější než dospělí pacienti a jejich očekávaná doba života je delší. Z těchto důvodu musí být dávky při rentgenových vyšetřeních dětí co nejmenší. Pro nalezení postupů, při kterých jsou ...
  • Dual energy CT - klinické aplikace a související radiační zátěž pacientů 

   Author: Balogová Zdenka; Supervisor: Súkupová Lucie; Opponent: Daníčková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Cieľom tejto práce je predstaviť dual energy CT, technické riešenia a klinické aplikácie tejto diagnostickej metódy. Ďalej táto práca s použitím softvéru ImpactDose stanovuje efektívnu dávku pacientom pri DECT vyšetrení ...
  • Extrakraniální dávky pacientů při radiochirurgické léčbě na Leksellově gama noži 

   Author: Kotrčová Blanka; Supervisor: Kozubíková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • In-vivo dozimetrie ve svazcích protonové terapie 

   Author: Kráčmerová Tereza; Supervisor: Steiner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Indukce apoptózy a senescence v buňkách ozářených různým dávkovým příkonem gama záření 

   Author: Hurychová Markéta; Supervisor: Davídková Marie; Opponent: Falková Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
   Tato práce je zaměřená na studium radiochirurgie gama nožem, kterou popisuje první kapitola. Druhá kapitola se zabývá studiem odezvy buněčných linií. Dále se zabývá apoptotickým účinkem a senescencí v buněčné populaci. ...
  • Kalibrace a užití bimodálního zobrazovacího systému založeného na PET a CT 

   Author: Vávrová Lenka; Supervisor: Otáhal Jakub; Opponent: Šefc Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
   Tato práce je zaměřena na kalibraci bimodálního zobrazovacího systému ?PET/CT Albira pro zobrazování malých zvířat. Cílem této kalibrace má být vhodná normalizace měřených dat umožňující dobrou kvantifikaci a porovnání s ...
  • Klinické využití nových typů scintilačních detektorů 

   Author: Chyšková Martina; Supervisor: Navrátil Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Konfokální rentgenová fluorescenční analýza homogenních vrstev 

   Author: Kateřina Limburská; Supervisor: Trojek Tomáš; Opponent: Musílek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   Konfokální rentgenová fluorescenční analýza (RFA) je nedestruktivní metoda, která umožňuje získat informaci o hloubkové distribuci prvkového složení ve zkoumaném vzorku. Tato metoda se používá především pro nedestruktivní ...
  • Korelace částic v experimentu DIRAC 

   Author: Horňák Ivan; Supervisor: Smolík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)