Now showing items 13-32 of 37

  • Radiační dechlorace micelárních systémů na bázi Tritonu X-100 

   Author: Davídková Zuzana; Supervisor: Silber Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Radiační příprava kovových nanočástic (Ag, Pt) v prostředí asociativních koloidů 

   Author: Beck Patrik; Supervisor: Silber Rostislav; Opponent: Lengyel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato diplomová práce se zabývá radiační přípravou kovových nanočástic (Ag, Pt). Pro přípravu roztoku nanostříbra byl použit vodný roztok dusičnanu stříbrného spolu s Tritonem X-100, pro přípravu roztoku nanoplatiny byl ...
  • Separace a stanovení nízkých aktivit plutonia 

   Author: Fiala Vít; Supervisor: Němec Mojmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Sorpce radia na vybrané cementové materiály 

   Author: Kittnerová Jana; Supervisor: Drtinová Barbora; Opponent: Vokál Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Práce se zabývá interakcí radionuklidů s cementovými materiály s důrazem na sorpci radia. Téma diplomové práce je součástí evropského projektu CEBAMA (CEment BAsed MAterials), kterého se KJCH účastní, a rovněž Výzkumné ...
  • Stanovení americia ve vzorcích provozních radioaktivních odpadů 

   Author: Bartl Pavel; Supervisor: John Jan; Opponent: Sas Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Stanovení nízkých koncentrací uranu metodou laserem indukované fluorescence při použití komplexačních činidel 

   Author: Hupka Ivan; Supervisor: Zavadilová Alena; Opponent: Večerník Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Časovo rozlíšená laserom indukovaná fluorescenčná spektroskopia (TRLFS) je rýchla, jednoduchá a presná optická metóda umožňujúca stanovenie nízkych koncentrácií roztokov prvkov vzácnych zemín (ako je napr. Eu) a aktinoidov ...
  • Studium komplexace europia s vybranými činidly 

   Author: Pokorný Michal; Supervisor: Zavadilová Alena; Opponent: Michl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-03)
   Tato diplomová práce je zaměřena na studium komplexace europia používáného jako chemického analogu třímocných aktinoidů. Jako komplexační činidla byly použity disodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové (EDTA), kyselina ...
  • Studium možností dekontaminace organické fáze vznikající v procesech DIAMEX a SANEX 

   Author: Mareš Kamil Vavřinec; Supervisor: John Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studium nanomateriálů pro produkci singletního kyslíku 

   Author: Pelikánová Iveta Terezie; Supervisor: Procházková Lenka; Opponent: Dědic Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato práce je venována studiu nanokompozitních luminiscencních materiálu pro produkci singletního kyslíku a jeho detekci. Práce se zameruje na tyto materiály: ZnO:Ga@SiO2-PPIX, ZnCdO:Ga@SiO2-PPIX a LuAG:Pr3+@SiO2-PPIX. ...
  • Studium radiační citlivosti vybraných mikroorganismů 

   Author: Bláha Pavel; Supervisor: Múčka Viliam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studium speciace komplexů uranu s kovy alkalických zemin metodou TRLFS 

   Author: Řibřidová Eva; Supervisor: Zavadilová Alena; Opponent: Večerník Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Studium syntézy biogenních molekul účinky ionizujícího záření 

   Author: Pastorek Adam; Supervisor: Civiš Svatopluk; Opponent: Kozempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-03)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na studium abiogenních teorií o vzniku života na Zemi. Konkrétně sleduje možné syntetické cesty přípravy komplexnějších molekul z jednoduchých molekul vlivem ionizujícího záření gama.
  • Studium vlastností extrahentů perspektivních pro separaci lanthanoidů a aktinoidů 

   Author: Distler Petr; Supervisor: John Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Studium záchytu a přenosu značených nanočástic v rostlinách 

   Author: Nykl Pavel; Supervisor: Vlk Martin; Opponent: Pavlík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-10)
   Cílem této práce byla příprava nanočástic hydroxyapatitu, jejich charakterizace, zna-čení 223Ra a studium záchytu a transportu značených nanočástic v rostlinách.
  • Synergie ionizujícího záření a chemoterapeutických léčiv na bázi platiny a ruthenia při indukci poškození DNA 

   Author: Reimitz Dan; Supervisor: Davídková Marie; Opponent: Múčka Viliam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-03)
   Tato práce je zaměřena na studium kombinovaného chemo-radiačního účinku na indukci poškození DNA. Konkrétně se jedná o kombinaci účinků organometalických molekul CDDP (Cis-diamminedichloroplatinum II), respektive RAPTA-C ...
  • Syntéza extrahentů kovalentně vázaných na polyakrylonitrilovou matrici 

   Author: Fialová Kateřina; Supervisor: Vlk Martin; Opponent: Smrček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato práce je zaměřená na syntézu extrahentů, především diglykolamidů, kovalentně vázaných na polyakrylonitrilovou (PAN) matrici. V teoretické části jsou rozebrány nejprve možnosti přípravy amidů spolu s návrhem nového ...
  • Syntéza luminiscenčních core-shell materiálů 

   Author: Tomanová Kateřina; Supervisor: Čuba Václav; Opponent: Král Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Předkládaná práce měla tři hlavní cíle: orientační přípravu a studium nanokrystalických materiálů CsPbBr3 a CsPbCl3 včetně jejich důkladné charakterizace, optimalizaci syntézy za účelem zvýšení stability vznikajících ...
  • Terčové materiály pro stanovení 236U metodou AMS 

   Author: Prášek Tomáš; Supervisor: Němec Mojmír; Opponent: Ješkovský Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Radionuklid 236U je alfa zářičem s poločasem přeměny 2,342 · 107 let, který je zejména díky způsobu svého vzniku záchytnou jadernou reakcí 235U(n, γ)236U mimořádně vhodným stopovačem lidské jaderné činnosti a jejích dopadů ...
  • Uplatnění vlivu vychytávačů radikálů na kultury ozařované za různých podmínek 

   Author: Neužilová Barbora; Supervisor: Múčka Viliam; Opponent: Demnerová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Cílem této práce bylo vyšetřit závislost míry radiační ochrany kvasinek Saccharomyces cerevisiae (haploidní kmen, typ ?, DBM 272) vyvolané vychytáváním hydroxylových radikálů na dávkové rychlosti UVC záření (254 nm). Jako ...
  • Výroba a radiochemická separace cyklotronem produkovaných radionuklidů, například Hf-178m2 

   Author: Brynych Vojtěch; Supervisor: Aksenov Nikolay
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)