Now showing items 122-141 of 153

  • Studium počáteční fáze výboje v tokamacích 

   Author: Veverka Jakub; Supervisor: Stöckel Jan; Opponent: Mlynář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-21)
   Počáteční fáze výboje je nejdůležitější částí experimentu, která rozhoduje o jeho úspěchu či neúspěchu. Efektivní generace plazmatu v zařízeních typu tokamak může záviset na mnoha parametrech, například tlaku pracovního ...
  • Studium produkce jetů na urychlovači RHIC 

   Author: Kocmánek Martin; Supervisor: Bielčíková Jana; Opponent: Chaloupka Petr
   Veľa súčasných experimentov časticovej fyziky sa zameriava na výskum novej formy silne interagujúceho média nazvaného kvark-gluónová plazma (QGP). Kvark-gluónová plazma je veľmi horúca a hustá jadrová hmota pozostávajúca ...
  • Studium produkce těžkých kvarků pomocí ATLAS na LHC 

   Author: Sedláčková Markéta; Supervisor: Vrba Václav; Opponent: Lysák Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Studium stability vzájemného zpoždění mezi dvěma laserovými impulzy pro realizaci dvoubublinového injektoru elektronového svazku 

   Author: David Grund; Supervisor: Krůs Miroslav; Opponent: Kozlová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá studiem laserových-plazmových urychlovačů (LPU). V první kapitole je rozebrán především vznik a vlastnosti laserem buzených plazmových vln a nejvýznamnější konfigurace LPU. Druhá kapitola ...
  • Studium tepelných toků plazmatu na vnitřní stěnu tokamaku COMPASS 

   Author: Grof Matyáš; Supervisor: Vondráček Petr; Opponent: Böhm Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Termografie je jedním z odvětví výzkumu termojaderné fúze v současnosti. S technologickým pokrokem, který umožnil výrobu dostatečně výkonných infrakamer, se začala termografie na tokamacích rozvíjet. Jedná se o mladý obor. ...
  • Studium tvaru jetů na urychlovači RHIC 

   Author: Agafonova Veronika; Supervisor: Bielčíková Jana; Opponent: Chaloupka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-07)
   Jádro-jaderné srážky při energiích dosažitelných na urychlovači RHIC v BNL v USA jsou ideálním prostředím ke studiu jaderné hmoty v extrémních podmínkách vysokých teplot a hustot energií. Jednou z nejdůležitějších sond ...
  • Studium tvrdých procesů v jádro-jaderných srážkách 

   Author: Šaur Miroslav; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Rusňáková Olga
   Vysokoenergetickými srážkami těžkých iontů na urychlovačích LHC a RHIC lze dosáhnout hustého a horkého jaderného média složeného z volných kvarků a gluonů, takzvaného kvark-gluonového plazmatu (QGP). Jednou z metod studia ...
  • Studium vlastností Bs mezonu na experimentu ATLAS na LHC 

   Author: Nguyen Zbyněk; Supervisor: Jakoubek Tomáš; Opponent: Gallus Petr
   Bs meson je vázaný stav b antikvarku a s kvarku. Vzhledem k tomu, že slabá interakce je schopna měnit vůni kvarků, je Bs meson schopen spontánní přeměny na svou antičástici barBs. Tento proces se ukazuje jako fyzikálně ...
  • Studium vlastností horké a studené jaderné hmoty na experimentu STAR 

   Author: Kubát Jakub; Supervisor: Rusňáková Olga; Opponent: Kopečná Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-26)
   Relativistický srážeč těžkých iontů (RHIC) v americké Brookhavenské národní laboratoři (BNL) je navržen pro srážení těžkých iontů při velmi vysokých energiích. To umožňuje pomocí detektorů, jako je například STAR, studovat ...
  • Studium vlastností jaderné hmoty pomocí těžkých kvarků 

   Author: Pacík Vojtěch; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Federič Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
   Jedním ze směrů současného vývoje částicové fyziky je studium nového stavu velmi horké a husté silně interagující jaderné hmoty, kdy gluony a kvarky, za normálních podmínek pevně svázané uvnitř hadronů, tvoří směs označovanou ...
  • Supersymetrie, superprostory, klasifikace superalgeber 

   Author: Hoza Petr; Supervisor: Hlavatý Ladislav; Opponent: Petr Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-02)
  • Symetrie diferenciálních rovnic a kvalitativní chování difuze 

   Author: Tichý Michal; Supervisor: Klika Václav; Opponent: Hlavatý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   V práci se nejprve seznámíme se symetriemi obyčejných diferenciálních rovnic 1. řádu a ukážeme si, jak je možné jich využít k nalezení řešení těchto rovnic. Poté tuto metodu rozšíříme na obyčejné diferenciální rovnice ...
  • Symetrie superintegrabilních systémů 

   Author: Kubů Ondřej; Supervisor: Šnobl Libor; Opponent: Hlavatý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-22)
   V této práci zkoumám vztah mezi bodovými a d theta-symetriemi a integrály pohybu (IP) v Lagrangeově i Hamiltonově formalismu klasické mechaniky. K tomu účelu využívám formulaci klasické mechaniky využívající Cartanovu ...
  • Teorie a současné aplikace Z-pinče 

   Author: Munzar Vojtěch; Supervisor: Klír Daniel; Opponent: Břeň David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
   Tato práce v teoretické části podává rešerši základní teorie a aplikace Z-pinčů a plazmatických fokusů. Důraz byl kladen na popis principu a dynamiky plazmatického fokusu. V experimentální části byla určena přibližná hodnota ...
  • Teorie grup a kvantové počítání 

   Author: Bartoňová Pavla; Supervisor: Tolar Jiří; Opponent: Pelantová Edita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   V této práci se budeme zabývat Weylovými-Heisenbergovými grupami a Cliffordovými grupami pro jeden qudit. Zavedeme Cliffordovu grupu jako podgrupu normalizátoru Weylovy-Heisenbergovy grupy v grupě unitárních operátorů a ...
  • Tomografie měkkého rentgenového záření pro řízení tokamaku v reálném čase 

   Author: Löffelmann Viktor; Supervisor: Mlynář Jan; Opponent: Weinzettl Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Turingův model prostorového uspořádání a vliv geometrie 

   Author: Kováč Juraj; Supervisor: Klika Václav; Opponent: Slavík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Predstavíme koncept difúziou poháňanej nestability. Budeme sa zaoberať vplyvom geometrie a špecificky okrajových podmienok na vlastné čísla Laplaceovho operátora. Porovnáme riešenie Turingových rovníc a príslušné vlastné ...
  • Twirlingové operace v kvantových algoritmech 

   Author: Kysela Jaroslav; Supervisor: Novotný Jaroslav; Opponent: Alber Gernot
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Typy E-funkcí Weylových grup a jejich vlastnosti 

   Author: Juránek Michal; Supervisor: Hrivnák Jiří; Opponent: Pošta Severin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Urychlování elektronů v poli bouřkového oblaku 

   Author: Zemanová Hana; Supervisor: Břeň David; Opponent: Kulhánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-04)