Now showing items 1-9 of 9

  • Aplikace separačních metod na reálná data z urychlovačů částic 

   Author: Štěpánek Michal; Supervisor: Franc Jiří; Opponent: Grim Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Aplikace statistického testování hypotéz na data z experimentu ATLAS 

   Author: Trusina Jakub; Supervisor: Franc Jiří; Opponent: Kůs Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-04)
   V částicové fyzice je potřeba ověřit, zda-li naměřená data odpovídají simulacím, které jsou vytvářeny pomocí Monte Carlo generátorů. Ke zjištění, jestli oba vzorky pochází ze stejného rozdělení, se používají statistické ...
  • Aplikace statistických testů homogenity na data z fyziky vysokých energií 

   Author: Novotný Adam; Supervisor: Franc Jiří; Opponent: Hobza Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Testy homogenity hrají důležitou roli při analýze experimentálních dat z fyziky vysokých energií. 3sou jedním ze způsobu ověření, zdali naměřená data a vzorky vygenerované metodou Monte Carlo pocházejí ze stejného rozdělení. ...
  • Aplikace testů homogenity a klasifikace částic v neutrinové fyzice 

   Author: Jakub Trusina; Supervisor: Franc Jiří; Opponent: Smolík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Konvoluční neuronové sítě jsou často užívaným nástrojem pro klasifikaci částic v neutrinové fyzice. Je potřeba ověřit, zdali jsou naměřená data dobře simulována vygenerovanými Monte Carlo vzorky, na kterých se klasifikace ...
  • Generátory korelovaných náhodných veličin 

   Author: Bohuslav Petr; Supervisor: Hobza Tomáš; Opponent: Franc Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Porovnání metod pro odhadování parametrů zobecněných lineárních smíšených modelů 

   Author: Košlab Tomáš; Supervisor: Hobza Tomáš; Opponent: Franc Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   V posledných rokoch sú zobecnené lineárne zmiešané modely čoraz častejšie využívaným konceptom v rôznych sférach výskumu, od medicínskeho výskumu až po poisťovníctvo. V tejto práci predstavujeme zobecnené lineárne zmiešané ...
  • Robustní odhady parametrů logistického regresního modelu 

   Author: Novotná Jana; Supervisor: Hobza Tomáš; Opponent: Franc Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato práce se zabývá robustními odhady parametrů logistického regresního modelu. Hlavní pozornost je věnována zobecněnému mediánovému odhadu a jeho asymptotickým vlastnostem. Provedli jsme dva simulační experimenty, ve ...
  • Statistická separace a identifikace s využitím divergenčních technik pro vícerozměrná data 

   Author: Jarůšková Kristina; Supervisor: Kůs Václav; Opponent: Franc Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Při klasiflkaci dat obvykle narazíme na problém velkého počtu proměnných, což má za následek vyšší časovou náročnost procesu klasiflkace. V praxi je pak často výpočetní čas důležitější než přesnost separace. Práce obsahuje ...
  • Vypracování matematického modelu a analýza pojistných škodních dat 

   Author: Klečka David; Supervisor: Franc Jiří; Opponent: Hobza Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)