Now showing items 1-1 of 1

    • Systém pro měření na zpětnovazebním akcelerometru 

      Author: Poláček Martin; Supervisor: Roháč Jan; Opponent: Soták Miloš
      Tato práce se zabývá návrhem a realizací analogových obvodů pro vyhodnocení výstupního napětí, napájení, úpravy signálu a odvození zpětné vazby akcelerometru DA-1. Toto zahrnuje návrh schématu zapojení a dvoustranné desky ...