Now showing items 1-20 of 223

  • Návrh modulárního hudebního syntezátoru 

   Author: Jan König; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Urban Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Tato diplomová práce se zabývá realizací modulárního analogového syntezátoru. Jsou zde simulovány základní topologie obvodů, popsán jejich princip a následné vyhotovení zařízení za použití nejvhodnějších topologií. Do ...
  • Analýza nezávislých komponent pro řečové signály 

   Author: Ondřej Brunner; Supervisor: Bortel Radoslav; Opponent: Chaloupka Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Práce se zabývá slepou separací řečových signálů pomocí analýzy nezávislých komponent. Nejprve jsou letmo představeny její základní metody, které ale nejsou pro separování řeči přímo použitelné. Práce proto pokračuje ...
  • Vliv HRTF na polohu zdroje zvuku ve VR 

   Author: Martin Novotný; Supervisor: Rund František; Opponent: Oramus Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Diplomová práce se zabývá kvalitou prostorové lokalizace zdrojů zvuku ve VR systémech v závislosti na různých HRTF. Čtenář je v práci nejprve stručně seznámen se základní podstatou směrového slyšení, měření HRTF a využití ...
  • Naváděcí systém pro malý astronomický dalekohled na azimutální montáži 

   Author: Daniel Jirsa; Supervisor: Bortel Radoslav; Opponent: Chaloupka Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Tato práce se zabývá realizací naváděcího systému pro malý astronomický dalekohled na azimutální montáži. Pro odhad počáteční orientace dalekohledu je v této práci uveden fúzní algoritmus dat akcelerometru, gyroskopu a ...
  • Návrh řízení zdrojů elektrické energie zohledňující nová pravidla na trhu s energiemi 

   Author: Martin Henych; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Findura Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Práce se zabývá řízením a optimalizací distribuovaných energetických systémů. Cílem práce je návrh algoritmu, pro optimální řízení distribuovaného systému v reálném čase. První část práce se zabývá obecným popisem trhu s ...
  • Interpolace pohybových dat při syntéze znakového jazyka 

   Author: Alexander Cherepanov; Supervisor: Bernas Martin; Opponent: Zatloukal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
   Tento projekt začal jako nápad vytvořit automatický překladač pro znakový jazyk. V této práci pokrýváme základy znakového jazyka a počítačově generované animace. Navrhovaná myšlenka je zaznamenat části ZJ pomocí systému ...
  • Metody strojového učení pro efektivní kompresi obrazu 

   Author: Rudolf Studený; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato práce si klade za cíl vytvořit orientační návod stále rostoucím oborem strojového učení, neuronových sítí a jejich aplikace v systémech efektivních kompresních metod založených na učení. První kapitola tvoří teoretický ...
  • Principiální omezení magnetické levitace a magnetického zadržování 

   Author: Jakub Liška; Supervisor: Jelínek Lukáš; Opponent: Karban Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Práce se zabývá problematikou magnetické levitace a magnetického zadržení, především principiálními limity těchto jevů a jejich porovnáním s výkonem běžně používaných levitačních a zadržovacích zařízení. Jsou zavedeny ...
  • Detekce poruch ložisek při proměnných otáčkách 

   Author: Adam Kubíček; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Kičák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá diagnostikou poruch valivých ložisek - konkrétně jednotlivými typy poruch a určováním frekvence poruch známou jako ballpass frekvence (BPF). Dále byla pro experimentální účely vytvořena ...
  • Rozpoznávání spojité řeči s pokročilými strukturami hlubokých neuronových sítí 

   Author: Martin Šubert; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Mizera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato diplomová práce prezentuje systémy automatického rozpoznávánı́ řeči založené na hlubokých neuronových sı́tı́ch (DNN) s pokročilými strukturami a jejich implementace pro anglický a český jazyk s použitı́m Kaldi nástrojů. ...
  • Efektivní kódování obrazu založené na učení 

   Author: Daniel Šafář; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato diplomová práce se věnuje efektivní kompresi obrazu s využitím strojového učení. Nejprve je představen stručný úvod do neuronových sítí a strojového učení, na který navazuje podrobnější rozbor jejich využití v kompresi ...
  • Vliv středoušního reflexu a mediálního olivokochleárního reflexu na otoakustické emise 

   Author: Ondřej Klimeš; Supervisor: Vencovský Václav; Opponent: Bureš Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Evokované otoakustické emise zkr. (E)OAE jsou akustické signály generované ve vnitřním uchu (hlemýždi, neboli kochlee) v závislosti na vstupní stimulaci. Tuto odezvu lze měřit sondou ve zvukovodu. Při diagnostice percepčních ...
  • Detekce poruch ložisek 

   Author: Ondřej Lahoda; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Kičák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Práce pojednává o detekci vad ložisek se zaměřením na valivá kuličková ložiska. Diagnostika je založena na frekvenční analýze signálů vibrací ložiska. Nejprve jsou představeny typické závady ložisek a popis jejich ...
  • Metody strojového učení pro efektivní kompresi obrazu 

   Author: Rudolf Studený; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-27)
   Tato práce si klade za cíl vytvořit orientační návod stále rostoucím oborem strojového učení, neuronových sítí a jejich aplikace v systémech efektivních kompresních metod založených na učení. První kapitola tvoří teoretický ...
  • Univerzální rozhraní pro správu telefonní ústředny v jazyce MML 

   Author: Martin Pont; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   V oblasti telekomunikačních zařízení existuje jazyk, který byl vyvinut za účelem sjednocení různorodých metod jejich konfigurace a správy. Tento jazyk nazýváme MML (Man-Machine Language), a obecně definuje komunikaci mezi ...
  • Robustní navigační řešení s využitím rozšířeného Kalmanova filtru 

   Author: Michal Šimek; Supervisor: Roháč Jan; Opponent: Kovář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem navigačního řešení, které je založeno na odchylkovém modelu a Kalmanově filtraci. Hlavním cílem je vyvinout algoritmus využívající data ze senzorů inericální jednotky, GNSS příjimače, ...
  • Analýza hyperspektrálních obrazových dat 

   Author: Pavel Tymeš; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Koten Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Diplomová práce se zabývá metodou analýzy hyperspektrálních dat – hyperspektrálním rozkladem. Snímky pořízené v oblasti vzdáleného snímání jsou zatíženy jevem spektrálního míchání. Algoritmy hyperspektrálního rozkladu ...
  • Tempo řeči u dětí 

   Author: Jan Vimr; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Lustyk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Tématem této práce je měření tempa řeči v dětských promluvách. V databázi, která obsahovala tři typy promluv od 245 dětí ve věku od 4 do 17 let, bylo manuálně vyhodnoceno tempo řeči. Podařilo se najít silnou korelaci mezi ...
  • Platforma pro analýzu adaptivních metod online distribuce videosekvencí 

   Author: Petr Hodač; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat testovací platformu pro experimenty s adaptivním streamingem. Platforma umožňuje uživateli renderovat adaptivně kódované videosekvence s ohledem na nastavení jednoho ...
  • Dálkové vysokokapacitní podmořské optické spoje 

   Author: Vojtěch Horný; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Látal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Předmětem této práce je simulace vysokokapacitních podmořských optických spojů v prostřední OptSim. V práci je kladen důraz na potlačení vnějších fyzikálních vlivů, které vedou ke zvýšení chybovosti přenosu. Rovněž jsou ...