Now showing items 1-20 of 218

  • Interpolace pohybových dat při syntéze znakového jazyka 

   Author: Alexander Cherepanov; Supervisor: Bernas Martin; Opponent: Zatloukal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
   Tento projekt začal jako nápad vytvořit automatický překladač pro znakový jazyk. V této práci pokrýváme základy znakového jazyka a počítačově generované animace. Navrhovaná myšlenka je zaznamenat části ZJ pomocí systému ...
  • Metody strojového učení pro efektivní kompresi obrazu 

   Author: Rudolf Studený; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato práce si klade za cíl vytvořit orientační návod stále rostoucím oborem strojového učení, neuronových sítí a jejich aplikace v systémech efektivních kompresních metod založených na učení. První kapitola tvoří teoretický ...
  • Principiální omezení magnetické levitace a magnetického zadržování 

   Author: Jakub Liška; Supervisor: Jelínek Lukáš; Opponent: Karban Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Práce se zabývá problematikou magnetické levitace a magnetického zadržení, především principiálními limity těchto jevů a jejich porovnáním s výkonem běžně používaných levitačních a zadržovacích zařízení. Jsou zavedeny ...
  • Detekce poruch ložisek při proměnných otáčkách 

   Author: Adam Kubíček; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Kičák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá diagnostikou poruch valivých ložisek - konkrétně jednotlivými typy poruch a určováním frekvence poruch známou jako ballpass frekvence (BPF). Dále byla pro experimentální účely vytvořena ...
  • Rozpoznávání spojité řeči s pokročilými strukturami hlubokých neuronových sítí 

   Author: Martin Šubert; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Mizera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato diplomová práce prezentuje systémy automatického rozpoznávánı́ řeči založené na hlubokých neuronových sı́tı́ch (DNN) s pokročilými strukturami a jejich implementace pro anglický a český jazyk s použitı́m Kaldi nástrojů. ...
  • Efektivní kódování obrazu založené na učení 

   Author: Daniel Šafář; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato diplomová práce se věnuje efektivní kompresi obrazu s využitím strojového učení. Nejprve je představen stručný úvod do neuronových sítí a strojového učení, na který navazuje podrobnější rozbor jejich využití v kompresi ...
  • Vliv středoušního reflexu a mediálního olivokochleárního reflexu na otoakustické emise 

   Author: Ondřej Klimeš; Supervisor: Vencovský Václav; Opponent: Bureš Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Evokované otoakustické emise zkr. (E)OAE jsou akustické signály generované ve vnitřním uchu (hlemýždi, neboli kochlee) v závislosti na vstupní stimulaci. Tuto odezvu lze měřit sondou ve zvukovodu. Při diagnostice percepčních ...
  • Detekce poruch ložisek 

   Author: Ondřej Lahoda; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Kičák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Práce pojednává o detekci vad ložisek se zaměřením na valivá kuličková ložiska. Diagnostika je založena na frekvenční analýze signálů vibrací ložiska. Nejprve jsou představeny typické závady ložisek a popis jejich ...
  • Metody strojového učení pro efektivní kompresi obrazu 

   Author: Rudolf Studený; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-27)
   Tato práce si klade za cíl vytvořit orientační návod stále rostoucím oborem strojového učení, neuronových sítí a jejich aplikace v systémech efektivních kompresních metod založených na učení. První kapitola tvoří teoretický ...
  • Univerzální rozhraní pro správu telefonní ústředny v jazyce MML 

   Author: Martin Pont; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   V oblasti telekomunikačních zařízení existuje jazyk, který byl vyvinut za účelem sjednocení různorodých metod jejich konfigurace a správy. Tento jazyk nazýváme MML (Man-Machine Language), a obecně definuje komunikaci mezi ...
  • Robustní navigační řešení s využitím rozšířeného Kalmanova filtru 

   Author: Michal Šimek; Supervisor: Roháč Jan; Opponent: Kovář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem navigačního řešení, které je založeno na odchylkovém modelu a Kalmanově filtraci. Hlavním cílem je vyvinout algoritmus využívající data ze senzorů inericální jednotky, GNSS příjimače, ...
  • Analýza hyperspektrálních obrazových dat 

   Author: Pavel Tymeš; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Koten Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Diplomová práce se zabývá metodou analýzy hyperspektrálních dat – hyperspektrálním rozkladem. Snímky pořízené v oblasti vzdáleného snímání jsou zatíženy jevem spektrálního míchání. Algoritmy hyperspektrálního rozkladu ...
  • Tempo řeči u dětí 

   Author: Jan Vimr; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Lustyk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Tématem této práce je měření tempa řeči v dětských promluvách. V databázi, která obsahovala tři typy promluv od 245 dětí ve věku od 4 do 17 let, bylo manuálně vyhodnoceno tempo řeči. Podařilo se najít silnou korelaci mezi ...
  • Platforma pro analýzu adaptivních metod online distribuce videosekvencí 

   Author: Petr Hodač; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat testovací platformu pro experimenty s adaptivním streamingem. Platforma umožňuje uživateli renderovat adaptivně kódované videosekvence s ohledem na nastavení jednoho ...
  • Dálkové vysokokapacitní podmořské optické spoje 

   Author: Vojtěch Horný; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Látal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Předmětem této práce je simulace vysokokapacitních podmořských optických spojů v prostřední OptSim. V práci je kladen důraz na potlačení vnějších fyzikálních vlivů, které vedou ke zvýšení chybovosti přenosu. Rovněž jsou ...
  • Centrální domácí HUB 

   Author: Martin Pilík; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Eroshkin Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Práce obsahuje detailní popis návrhu a realizace zařízení pojmenované Central Home Hub. Toto zařízení umožňuje implementaci systému domácí automatizace, multimediálního serveru a domácího zabezpečovacího systému. Vlastní ...
  • Detekce objektu ve videosignálu 

   Author: Ladislav Kršek; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Máša Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato diplomová práce se zabýva detekcí objektu ve videosignálu, implementovaného pro platformu Raspberry-Pi v programovacím jazyce \textit{C}. Detekce objektu funguje na základě algoritmu "histogramu orientovaných gradientů" ...
  • Detektor řečové aktivity s pokročilými strukturami neuronových sítí 

   Author: David Machát; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rajnoha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací detektoru řečové aktivity za pomoci hlubokých neuronových sítí a konvolučních neuronových sítí. V teoretické části se práce zaměřuje na shrnutí základních poznatků z oblastí ...
  • Modulární laboratorní zdroj s předřazeným AC/DC spínaným regulátorem 

   Author: Tomáš Kouba; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Šubrt Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a~realizací laboratorního zdroje se síťovým spínaným preregulátorem s nastavitelným výstupním napětím a koncovým stupněm v podobě lineárního stabilizátoru. Je provedena analýza zapojení ...
  • Vytěžování dat z přístupové části mobilní sítě 

   Author: Andrea Stejskalová; Supervisor: Kocur Zbyněk; Opponent: Holek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Cílem práce je ověření schopnosti získat porovnatelné údaje o přenosové rychlosti mezi měřením uživatele a v infrastruktuře mobilní sítě. Srovnání je provedeno na základě porovnání získaných dat dle jednotlivých vrstev ...